สพม.1โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมสัมมนาบุคลากรหลักโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษาฯ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คลิกแจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา

 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

 
ความเคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

เอกสารวิชาการ
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005