กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561

อกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

เอกสารพัฒนาหลักสูตรปี 61| บรรยายคณิต 61 โดย สสวท. | เปรียบเทียบ 51_61

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง มาตรฐานตัวชี้วัด และสาระเพิ่มเติม กลุ่มาสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์

การสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร ฯ ฉบับปรับปรุงและการวัดประเมินผล
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย โดย สพฐ.>> PP.สร้างความเข้าใจ | การวัดประเมินผล |
เอกสารการพัฒนาบุคลากรหลักการพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง โดย สพฐ


เอกสารวิชาการ
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005