|


เว็บไซต์ที่เป็นคลังสาระความรู้มากมาย
เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนในฝันโปรดuploadข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ศนฐ.
รวมคลังความรู้ ข้อสอบ  8 กลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น
โรงเรียนมาตรฐานสากล
วิชาการที่น่าสนใจ
สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เสริมทักษะการบวกเลข
บทความวิชาการ
 
จุฬาออนไลน์ | I EduToday I Learn Online I |obec LMS | เว็บดูดี(เนื้อหาสาระ) |
  | นิเทศออนไลน์ | ระดมพล
| ห้องสมุดงานวิจัย | สำนักคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ วิถีไทย |

: LMS กระทรวงศึกษาธิการ

webmedia<ดาวโหลด> การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


Power Point ประกอบการประชุมชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ดาวโหลด     

Powerpoint เรื่อง "การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1"
ดาวโหลด    

   การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

   คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา ของ สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ดาวโหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฉบับปรับปรุง


   ดาวโหลดเอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | PowerPoint|
   คู่มือนิเทศออนไลน์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   

การรายงานผลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองผ่านระบบออน์ไลน์ปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2559

[รายชื่อคุณครูในสังกัดที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นด้านต่าง ๆ และได้รับคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นจากสพฐ.เพื่อนำไปสังเคราะห์ เป็น good practice ระดับประเทศ


แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

เอกสารจัดอบรมวิทยากรแกนนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึก

คลิก ดาวโหลด วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สถานศึกษาไปใช้พัฒนาทักษะการคิด ทั้งนี้ สพฐ. ได้มอบตัวชี้วัดดังกล่าวให้ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องการประเมินระดับชาติ (ดาวโหลด)

จัดทำคู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวโหลด)

ดาวโหลดเอกสาร สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นและให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ เอกสารจุดเน้นสพฐ.ตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ สองและการดำเนินงานของโรงเรียน | Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารหลักสูตรฯสพฐ. เอกสารหลักสูตรแกนกลาง ฯ2551 (หลักสูตรแกนกลาง8 กลุ่มสารฯ การจัดการเรียนรู้ วัดผลฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
| ฉบับภาษาอังกฤษ]

เอกสาร สพฐ.
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
   
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว


 
 
วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005