สพม.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เนื่องจากมีการเปลี่ยนเเปลงจากที่ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน สพม.1ขอเชิญ   ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘. ๓๐ น - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คลิกกรอกรายชื่อ


  ความเคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน.pdf |  คำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

เอกสารพัฒนาหลักสูตรปี 61| บรรยายคณิตวิทย์เทคโน 61 โดย สสวท. | เปรียบเทียบ 51_61

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง มาตรฐานตัวชี้วัด และสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์


เอกสารวิชาการ
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005