|


เว็บไซต์ที่เป็นคลังสาระความรู้มากมาย
เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนในฝันโปรดuploadข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ศนฐ.
DLIT สพม.1
รวมคลังความรู้ ข้อสอบ  8 กลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น
ครูน้อยครูเน็ตเวิร์ก ใช้ ICT.จัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนักบริหารงานมัธยมปลาย
แผ่นดินไหว: สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว  สนุก! พีเดีย สารานุกรม
วิชาการที่น่าสนใจ
สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
elearning เศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
เสริมทักษะการบวกเลข
 
จุฬาออนไลน์ | I EduToday I Learn Online I |obec LMS | เว็บดูดี(เนื้อหาสาระ) |
  | นิเทศออนไลน์ | ระดมพล
| ห้องสมุดงานวิจัย | สำนักคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ วิถีไทย |

: LMS กระทรวงศึกษาธิการ

webmedia
มุมพลศึกษา สมรรถภาพทางกาย


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกรายงานประจำปีของสถานศึกษา และ การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  แนวทางการพัฒนา 4 H

   ดาวโหลดเอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | PowerPoint|
  คู่มือนิเทศออนไลน์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   

การรายงานผลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองผ่านระบบออน์ไลน์ปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2559

[รายชื่อคุณครูในสังกัดที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นด้านต่าง ๆ และได้รับคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นจากสพฐ.เพื่อนำไปสังเคราะห์ เป็น good practice ระดับประเทศ


แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

สพฐ.จัดทำเอกสารจัดอบรมวิทยากรแกนนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

สพฐ.จัดทำการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึก

คลิก ดาวโหลด สพฐ.วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สถานศึกษาไปใช้พัฒนาทักษะการคิด ทั้งนี้ สพฐ. ได้มอบตัวชี้วัดดังกล่าวให้ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องการประเมินระดับชาติ (ดาวโหลด)

สพฐ.จัดทำคู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดาวโหลด)

ดาวโหลดเอกสาร สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นและให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ เอกสารจุดเน้นสพฐ.ตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ สองและการดำเนินงานของโรงเรียน | Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารหลักสูตรฯสพฐ. เอกสารหลักสูตรแกนกลาง ฯ2551 (หลักสูตรแกนกลาง8 กลุ่มสารฯ การจัดการเรียนรู้ วัดผลฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
| ฉบับภาษาอังกฤษ]

เอกสาร สพฐ.
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ดาวโหลดเอกสารมาตรฐานการเรียนร่วม
มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2555

ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)

ตัวอย่างแผนพัฒนาสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสารการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 8 เล่ม(ฉบับร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
 
 

 

.ข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศฯ คลิก
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว


 
 
วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.02-4102044-5 ต่อ 701-705 fax ต่อ 709
http://spbkk1.sesao1.go.th/

email :
webmaster by : Jarin Hosakul