เอกสารวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
เอกสารประกอบACTIVE (9-10 พค61)
PP
แบบฝึก (9-10)
การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน (8พค.61)

แบบฝึก (8 พค61)
คลี่ตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิด 8 สาระการเรียนรู้
แบบฝึก (7พค61)

หลักสูตรคณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง 61 | ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ฉบับปรังปรุง 61 | คูมือคณิตศาสตร์ระดับประถม
ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์
 
    PP บรรยาย สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 
รูปแบบหน่วยการเรียนรู้