ปฏิทินการจัดสอบของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1ปีการศึกษา 2560


แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง เรื่องงบประมาณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 บางแวก โรงเรียนละ 2 คน สำหรับประธานกลุ่มโรงเรียนเพิ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุอีก 1 คน

คำสั่งแต่งตั้งผู้เเทนศูนย์สอบ สำหรับโรงเรียนสาธิต โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสพป กทม.ขยายโอกาส

ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550

  หนังสือเชิญประชุม การประชุม O-NET วันที่ 18 มกราคม 2561 สพม.1 สำหรับโรงเรียนสาธิต โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ สพป.กทม.ขยายโอกาส

  นโยบาย สพฐ. แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน

 สพม.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET สนามสอบละ 2 คน สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายการสอบ เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินอีก 1 คน รวมเป็น 3 คน วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบางแวก โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ผ่านเว็บ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

 ประกาศแล้ว ? หลักสูตรใหม่ 60 เทอมหน้าเริ่มใช้ ปี 61
มาตรฐานแการเรียนรู้ใหม่ 75 เดิม 67 สาระการเรียนรู้ใหม่ 38 เดิม 40 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (ดาวโหลด)
.....................
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ดาวโหลด)
....................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  (ดาวโหลด)
..................
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
:( ดาวโหลด) ..........................
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://academic.obec.go.th