ปฏิทินการจัดสอบของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1ปีการศึกษา 2560


 ประกาศแล้ว ? หลักสูตรใหม่ 60 เทอมหน้าเริ่มใช้ ปี 61
มาตรฐานแการเรียนรู้ใหม่ 75 เดิม 67 สาระการเรียนรู้ใหม่ 38 เดิม 40
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (ดาวโหลด)
.....................
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ดาวโหลด)
....................
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  (ดาวโหลด)
..................
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
:( ดาวโหลด) ..........................
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://academic.obec.go.th