กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 ว40221 CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI มวลโมเลกุล ความสัมพันธ์ของ นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ ราชวินิตบางแคปานขำ
    เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์   ปริมาณต่าง ๆ    
    Powerpoint เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ Powerpoint ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ    
    ตารางธาตุ แผนภูมิ ตารางธาตุ    
    ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
2 ว41102 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เคมีพื้นฐาน นางสุพิศ  ฤาชาฤทธิ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ว40221 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เคมีเพิ่มเติม    
  ว40221 ใบความรู้ เอกสาร เคมีเพิ่มเติม    
3 ว40243 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร ชีวะเพิ่มเติม น.ส.วัลฒนา  ศรีสวัสดิ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
4 ว31101 ภาพอุปกรณ์ รูปภาพ คำอธิบายสื่อ นายประพันธ์  จันแดง ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
5 ว40245 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร พันธุ์ศาสตร์ น.ส.สุดากุล  จินตนา ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ว40246 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
6 ว32101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร แสงและการเกิดภาพ นางพัชนีย์  พงษ์วุฒิพันธ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
7 ว40222 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ น.ส.มาลี  จิระธนวิทย์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
8 ว40241 เอกสารประกอบการสอน รูปภาพ ระบบหมุนเวียนเลือด นายสมพงษ์  สนองอุทัย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
9 ว32101 อาหารกับการดำรงชีวิต ใบงาน, ใบความรู้ แบบฝึกหัด อาหารกับการดำรงชีวิต น.ส.กรรณิการ์ มหรรณพาราม
    กลไกของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน กลไกของสิ่งมีชีวิต    
      ข้อสอบ      
10 ว40281 ระบบร่างกาย ใบงาน, ใบความรู้ แบบฝึกหัด ระบบร่างกาย    
      แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน      
      ข้อสอบ      
11 ว33101 ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกหัด, ข้อสอบ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม นายอภิชาต  แสนโคตร มหรรณพาราม
    เก็บคะแนน        
  ว40205 Powerpoint  ฟิสิก์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์    
  ว44104 Powerpoint ระบบสุริยะ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ    
12 ว41101 แบบจำลองอะตอม Powerpoint แบบจำลองอะตอมของวิชาวิทยาศาสตร์ น.ส.ธนวิกา  สมศรี มหรรณพาราม
        ที่ได้สร้างขึ้นจนถึงแบบจำลองที่ใช้    
        ในปัจจุบัน    
  ว41101 เทคนิคการใช้อุปกรณ์ Powerpoint ชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดต่าง ๆ    
        การใช้อุปกรณ์ และการเก็บรักษา    
        ความสะอาด    
13 ว31101 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ใบงาน ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ น.ส.มณีรัตน์  สัจจวิโส มหรรณพาราม
    ส่วนประกอบของเซลพืช, เซลสัตว์ ใบงาน ศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืช    
        และเซลล์สัตว์    
14 ว33101 ระบบสุริยะ Powerpoint ระบบสุริยะ (ส่วนประกอบ) นางศิริลักษณ์  สุกากริตร์ มหรรณพาราม
  ว31202 เราคิด & รู้สึกได้อย่างไร Powerpoint การทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ    
    สมอง Powerpoint รู้สึกสมอง    
15 ว31101 ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ Powerpoint ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ นายปัญญา  ไชสี มหรรณพาราม
        กล้องจุลทรรศน์    
  กิจกรรม การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ Powerpoint ขั้นตอนในการประดิษฐ์ ตลอดจน    
  นอกหลักสูตร     สนามแข่งขัน    
16 ว41102 วิธีการสอนวงจรการเรียนรู้ วิธีการสอน  วิธีการสอนแบบวงจรเรียนรู้ น.ส.กาญจนา  รัตนราศรี มหรรณพาราม
      Powerpoint แบบนำเสนอแสดงตัวอย่าง    
      แผ่นใส แสดงโครงสร้าง    
  ว40242 แผนการสอนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอน  ตัวอย่างการนำเสนอ    
  ว40244 เอกสารประกอบการเรียน แผ่นใส ตัวอย่างการนำเสนอ    
      เอกสาร ตัวอย่างการนำเสนอ    
    งานวิจัยวิธีการสอน แผ่นใส ตัวอย่างการนำเสนอ    
    ใบงาน 7 รหัสวิชา ประกอบการสอน ตัวอย่างการนำเสนอ    
    ใบความรู้ 7 รหัสวิชา ประกอบการสอน ตัวอย่างการนำเสนอ    
    แบบฝึกหัด ประกอบการสอน ตัวอย่างการนำเสนอ    
17 ว431 ชุดการสอนแบบศูนย์เรียนรวมรายวิชา ชุดการสอน วิชาเคมี เล่ม 1 นางวาสนา  บุณยโพธิ มัธยมวัดดุสิตาราม
    เคมี ว431        
18 ว33101 แผ่นป้ายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ของจริง รูปแบบของการต่อวงจรไฟฟ้า 3 แบบ นางนวลจิรา  แก้วนิตย์ ปัญญาวรคุณ
        คืออนุกรม  ขนาน  ผสม    
  ว40244 แผ่นโปร่งใสเรื่อง   การผสมพันธุ์พืช    
    1. ลักษณะทางพันธุกรรม แผ่นโปร่งใส รูปร่าง และองค์ประกอบ    
    2. DNA   การสร้างโปรตีน    
    3. การสังเคราะห์โปรตีน   สิ่งมีชีวิตมี 4 อาณาจักร    
    4. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต   โปรตีสตา  มอเนรอรา    
        พืช และสัตว์    
19 ว32101 1. ประเภท / โทษสารเสพติด แผ่นป้ายของจริง ภาพโทษของสารเสพติด นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์ ปัญญาวรคุณ
    2. ภาพจากกระจก   การทำมุมต่างกันบนกระจก    
        ระนาบของวัตถุ ทำให้เกิดภาพ    
        มีจำนวนต่าง ๆ กัน    
20 ว31101 เซลล์พืชและสัตว์ แผ่นโปร่งใส เปรียบเทียบเซลล์พืช, สัตว์ นางทิพวรรณ  อ่องมะลิ ปัญญาวรคุณ
    การสืบพันธุ์ของพืช สไลด์สด ส่วนประกอบของดอกไม้    
        การถ่ายละอองเรณู    
        การปฏิสนธิ    
  ว40242 การเคลื่อนที่ วีดิทัศน์  แผ่นใส การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต    
    ระบบกล้ามเนื้อ   ระบบกล้ามเนื้อ    
    ระบบประสาท   ระบบประสาทในสัตว์  คน    
21 ว33101 1. แผ่นป้ายแสดงตัวอย่างสายไฟชนิดต่างๆ ของจริง สายไฟชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิต น.ส.ประทิน จันทร์ประภาพ ปัญญาวรคุณ
        ประจำวัน    
    2. แผ่นป้ายแสดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของจริง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสัญลักษณ์    
    3. แผ่นป้ายแสดงวงจรไฟฟ้าและการ แผนภาพ และของจริง แผนผังแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน    
    ต่อหลอดไฟ   และการต่อหลอดไฟแบบอนุกรม    
        และขนาน    
  ว40108 แผ่นโปร่งใส เรื่องทางเดินอาหารสัตว์ แผ่นโปร่งใส ทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ    
22 ว40101 ปิโตรเคมิคัล ฟิวเจอร์บอร์ด ใช้ประกอบการสอนเรื่อง ปิโตรเลียม นายธีระชาติ  สมบูรณ์ผล ปัญญาวรคุณ
        ขบวนการปิโตรเคมิคัล    
  ว40105 สมดุลธรรมชาติ แบบจำลอง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตระหว่าง    
        พืชและสัตว์    
23 ว40223 เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ Powerpoint ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นางนันทพร  กระจ่างตา ปัญญาวรคุณ
    การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ Powerpoint ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน    
        โครงงานวิทยาศาสตร์    
    ชุดพัฒนาการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เอกสารอ่านเพิ่มเติม ความรู้โครงงานวิทยาศาสตร์    
        แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ    
  ว40225 การทำโครงงานสำรวจเคมีในอุตสาหกรรม ตัวอย่างโครงงานสำรวจ ตัวอย่างโครงงานสำรวจเคมีใน    
    ท้องถิ่นเขตบางแค บางบอน หนองแขม   อุตสาหกรรม เช่น การหล่อพระ    
    และปริมณฑล   การผลิตน้ำกลั่น    
24 ว32101 แผ่นโปร่งใสเรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย แผ่นโปร่งใส ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้เกิดจากการ นางประภัสสร  เศวตนัย ปัญญาวรคุณ
    มนุษย์   ทำงานของระบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน    
  ว31101 เซลล์พืชและสัตว์ แผ่นโปร่งใส เซลล์พืช เซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกัน    
        เซลล์แต่ละเซลล์มีรูปร่างต่างกันตาม    
        หน้าที่    
  โครงงาน ใบความรู้ หลักการทำโครงงาน ใบความรู้ โครงงานมี 4 ประเภท นักเรียนสามารถ    
        หาคำตอบที่อยากรูได้ด้วยตนเอง    
        ช่วยให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น    
        แก้ปัญหาได้    
25 ว31101 แผ่นโปร่งใสเรื่องเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ แผ่นโปร่งใส ความแตกต่างของเซลล์พืช สัตว์ นายสุรเชษฐ์  อ้นเพ็ง ปัญญาวรคุณ
        ส่วนประกอบของเซลล์พืช สัตว์    
    มัลติมีเดีย เรื่อง การกำเนิดโลก สิ่งมีชีวิต Powerpoint การกำเนิดโลก    
        การกำเนิดสิ่งมีชีวิต    
  ว41101 แผ่นโปร่งใส ฟิสิกส์พื้นฐาน แผ่นโปร่งใส ฟิสิกส์พื้นฐาน    
26 ว31101 Powerpoint เรื่องพลังงานความร้อน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พลังงานความร้อนจากแหล่งต่างๆ น.ส.จารุวรรณ  ฉัตตมโนกุล ปัญญาวรคุณ
        การถ่ายโอนความร้อน    
        การนำไปประยุกต์ใช้    
  ว40244 Powerpoint เรื่องสมบัติของธาตุและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมบัติของธาตุหมู่ A หมู่ B    
    สารประกอบ   และสารประกอบในชีวิตประจำวัน    
27 ว40205 บทเรียนสำเร็จรูป E-book คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น.ส.วิไล  ลอยวานิช ปัญญาวรคุณ
      Powerpoint ไฟฟ้าสถิต    
        ไฟฟ้ากระแส    
28 ว40202 บอร์ดความรู้ บอร์ด บอร์ดเนื้อหาบทที่ 7 - 8 ของวิชาฟิสิกส์ นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว ปัญญาวรคุณ
29 ว40103 แผนภาพแสดงรอยต่อ แผ่นธรณีภาค แผนภาพ  แผนภาพแสดงตำแหน่งรอยต่อของ    
        แผ่นธรณีภาค แสดงการเคลื่อนตัวของ    
        แผ่นธรณีภาค    
    เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร เพิ่มความรู้ของนักเรียน    
30 ว33101 พันธุกรรม สไลด์ Powerpoint   นายมานะ  อินทรสว่าง ปัญญาวรคุณ
  ว40205 ใบความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต ใบความรู้      
    ใบความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส        
    ใบความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า        
31 ว33101 กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เอกสาร การถ่ายทอดทางพันธุกรรม น.ส.อัจฉริยา  ทองป้อง ไชยฉิมพลีวิทยาคม
    ความหลากหลายทางชีวภาพ        
32 ว32101 สารอาหาร เกมส์   น.ส.นฤมล  รวยดี ไชยฉิมพลีวิทยาคม
33 ว40443 หุ่นจำลองโครงสร้าง หุ่นจำลอง แสดงโครงสร้างพืชตัดตามขวาง น.ส.มาลี  จินดาสกุลยนต์ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  ว31101 วีดิทัศน์การสืบพันธุ์ใบพืชดอก วีดิทัศน์ แสดงการสืบพันธุ์ในพืชดอก    
34 ว40205 ชุดการทดลองแรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มี อุปกรณ์ทดลอง ศึกษาแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มี นายสวัสดิ์เกียรติ  สว่างศรี ไชยฉิมพลีวิทยาคม
    กระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณ   กระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ใน    
    ที่มีสนามแม่เหล็ก    บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก    
    ชุดการเกิดภาพจากเลนส์นูน   ศึกษาชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์นูน    
    ชุดการอุปมาอุปมัยแม่เหล็กไฟฟ้า   อธิบายสาเหตุการวางตัว เอาแท่ง    
        แม่เหล็กในสนามแม่เหล็กโลก    
35 ว30202 Powerpoint โครงงานวิทย์ Powerpoint โครงงานวิทยาศาสตร์ นางบุษบา  หาญชเล อิสลามวิทยาลัยฯ
  ว40281 CD เคมีเพิ่มเติม CD  DVD สารชีวโมเลกุลปิโตรเลียม    
  ว40102 CD DVD พื้นฐาน CD  DCD พอลีเบอร์โลก    
36 ว40103 เอกสารประกอบการสอน Powerpoint   CD  DVD ระบบนิเวศ การเข้าออกของสาร นางอัมรา  ทัพเสน อิสลามวิทยาลัยฯ
        พันธุกรรม เซลล์    
37 ว40202 Powerpoint Powerpoint งานและพลังงาน นางศรีสุดา  สุขชุม อิสลามวิทยาลัยฯ
  ว40281   CD  DVD วิทยาศาสตร์พื้นฐาน    
38 ว31101 E-book E-book การแยกสาร น.ส.เอื้อมพร  วอนยิน อิสลามวิทยาลัยฯ
  ว40222 เอกสารประกอบการสอน CD DVD เคมีพื้นฐาน    
39 ว40242 เอกสารประกอบการสอน Powerpoint การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต น.ส.จันทร์แสง  ประเสริฐศรี อิสลามวิทยาลัยฯ
40 ว40101 เอกสารประกอบการสอน Powerpoint ฟิสิกส์พื้นฐาน น.ส.วารี  วันอุทา อิสลามวิทยาลัยฯ
  ว40204 เอกสารประกอบการสอน Powerpoint ฟิสิกส์เพิ่มเติม    
41 ว31101 เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน การแยกสาร น.ส.ชนินทน์นุช  เศรษฐ์ศักดา อิสลามวิทยาลัยฯ
42 ว33101 ระบบสุริยะ CD   นายศิริศักดิ์  กาวซู  
43 ว31101 ชุดทลอง Mini วัสดุประดิษฐ์ นักเรียนพกพาไปทดลองฝึกทักษะ นายทรงพล  นันทกุล บางมดวิทยาฯ
        การทดลองฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทย์    
44 ว40243 1. CD ประกอบการสอนเรื่อง "โครงสร้าง CD   น.ส.วรรณภา  ทองสีไพล บางมดวิทยาฯ
    และหน้าที่ทของทึบ"        
    2. กระดานแม่เหล็ก เรื่อง "การสังเคราะห์ สิ่งประดิษฐ์      
    โปรตีน"        
45 ว42102 หนังสือภาพรักษ์โลก สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนโลกและ นางอาภรณ์สริ  บำรุงผล บางมดวิทยาฯ
    ไดโนเสาร์ สิ่งประดิษฐ์ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักเรียน    
        สนใจบทเรียนมากขึ้น    
46 ว40203 แรงดันของของเหลว อุปกรณ์สาธิต ศึกษาความดันของเหลวที่ความลึก นายสุพงษ์  เมธานันท์ บางมดวิทยาฯ
        ต่างกัน    
47 ว41221 Atom animation CAI เน้นการเคลื่อนไหว  นายกวิน  กาญจนมีมานนท์ มัธยมวัดสิงห์
48 ว41241 1. ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานกับการแปรรูป สิ่งพิมพ์ 1. กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ นายสมชาย  เลิศพรสุขสวัสดิ์ มัธยมวัดสิงห์
    อาหารกับการดำรงชีวิต   จัดทำโครงงาน    
    2. ขบวนการแบ่งเซลล์ Model 2. แบบจำลองแสดงขั้นตอนการ    
        แบ่งเซลล์    
49 ว42101 Powerpoint เรื่อง Powerpoint   นายอนันต์  ปิงยศ มัธยมวัดสิงห์
    1. โลกและการเปลี่ยนแปลง Powerpoint แสดงองค์ประกอบภายในของโลก    
    2. ธรณีภาค Powerpoint แสดงลักษระการเคลื่อนที่ของเปลือกโล    
    3. ธรณีประวัติ Powerpoint ความเป็นมาของประวัติธรณี    
    4. ประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ Powerpoint พัฒนาการความรู้ทางดาราศาสตร์    
50 ว42221 เอกสาร เอกสาร แบบฝึกหัดเนื้อหาวิชา ว42221 นายสมชาต  บุญเจือ มัธยมวัดหนองแขม
  ว42222 แบบฝึกหัด CD แบบฝึกหัดวิชาเคมีเรื่องสาร    
    Powerpoint เรื่องสารไฮโครคาร์บอน   ไฮโดรคาร์บอน    
51 ว42201 บทเรียน Powerpoint CD กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นายวิทยา จันทร์ดาเรือง มัธยมวัดหนองแขม
52 ว42201 เอกสาร เอกสาร เนื้อหาในบทเรียน นายวัฒนา  วุฒิประพันธ์พงศ์ มัธยมวัดหนองแขม
53 ว43241 เอกสาร เอกสาร เนื้อหา 43241 น.ส.พรรณี  โรจน์ธำรง มัธยมวัดหนองแขม
  ว42241 เอกสาร เอกสาร เนื้อหา 42241    
  ว43241 Powerpoint  CD เนื้อหา 43241    
  ว42241 Powerpoint CD เนื้อหา 42241    
54 ว43221 ชุดการเรียนสมดุลเคมี ชุดการเรียน เนื้อหา แบบฝึกแบบทดสอบเรื่อง นางรัตนา  สุขประเสริฐ มัธยมวัดหนองแขม
        สมดุลเคมี    
  ว43222 ชุดการเรียนกรด-เบส ชุดการเรียน กรดเบส 1  กรดเบส 2    
55 ว40102 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เอกสาร เนื้อหา ว40102 ว41121 นางประภัศร์  แจ่มจำรัส มัธยมวัดหนองแขม
  ว41221 Powerpoint CD ปิโตรเลียมเคมี สมบัติของธาตุตาม    
        หมู่แบบจำลอง    
    ป้ายนิเทศ แผ่นภาพ อะตอม  ไขมัน  โปรตีน     
        คาร์โบไฮเดรต  กรดนิวคลีอิก    
        ตารางธาตุ    
    รูปร่างโมเลกุลแบบต่าง ๆ  แบบจำลอง แสดงการเกิดพันธุของโมเลกุลต่างๆ    
        ในโมเลกุล  ในโครงผลึก    
56 ว31101 คู่มือปฏิบัติการทดลอง เอกสาร ประกอบการทดลองตามแนวทาง นางอุราภรณ์  พร้อมมา มัธยมวัดหนองแขม
        สสวท    
    Movie Marker CD ประกอบการสอนหลากหลายทาง    
        ชีวภาพ    
  ว31202 แบบฝึกทักษะการคิด   ทักษะการคิดสู่การทำโครงงาน    
        วิทยาศาสตร์    
57 ว43202 คู่มือปฏิบัติการแบบฝึกหัดเพิ่มเติม Powerpoint คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นางไพจิตร  ปานบำรุง มัธยมวัดหนองแขม
    ตัวอย่างเพิ่มเติม        
58 ว33101 เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร/แผงโครงงาน พันธุกรรม-เอกภาพ การทำโครงงาน น.ส.สุมาลี  กอไพศาล มัธยมวัดหนองแขม
        วิทยาศาสตร์    
59 ว32101 เอกสารประกอบการเรียน   เนื้อหา ใบความรู้ แบบฝึกหัด นางอุษา  เกตุเหลือ มัธยมวัดหนองแขม
60 ว33101 เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร คู่มือปฏิบัติการการทดลองในเนื้อหา นางไพจิตร  ปานบำรุง มัธยมวัดหนองแขม
  ว43201 คู่มือปฏิบัติการแบบฝึกหัดเพิ่มเติม   เนื้อหาใน ว43201    
    ตัวอย่างเพิ่มเติม        
61 ว40101 คู่มือนักสืบสวน เอกสารแปล การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นางชไมพร  งามยิ่งยวด มัธยมวัดหนองแขม
  ว41241 การหายใจระดับเซลล์ บทเรียนโปรแกรม ปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหารในเซลล์    
62 ว40105 เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร เนื้อหา ใบความรู้ แบบฝึกหัด น.ส.สุภาวดี  จุฑารัตน์ มัธยมวัดหนองแขม
63 ว33101 เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร เนื้อหาพันธุกรรม นางนภาพร  อาศัยศาสน์ มัธยมวัดหนองแขม
64   บทปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เอกสาร กิจกรรมฐาน WALK RALLY  น.ส.เพ็ญศิริ  แย้มงามเหลือ มัธยมวัดหนองแขม
        10 ฐาน ใบความรู้ ใบงาน    
65 ว40244 การแบ่งเซลล์ แผ่นโปร่งใส ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ นางบุญอำไพ  เจนใจ ทวีธาภิเศก
    ระบบสืบพันธุ์ แผ่นโปร่งใส โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์    
    DNA แผ่นโปร่งใส โครงสร้างของ DNA    
  ว40245 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช Powerpoint โครงสร้างและหน้าที่ของพืช    
      เอกสารประกอบการเรียน      
  ว41101 เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง เอกสาร อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง นางรจนา  วิภาสกรวราวุธ ทวีธาภิเศก
    โลกดาราศาสตร์และอวกาศ   โลกและการเปลี่ยนแปลง    
        ธรณีภาค    
        ธรณีประวัติ    
    โปรแกรม Powerpoint   เอกภาพ    
    โลกดาราศษสตร์และอวกาส   ดาวฤกษ์    
    โมเดลสื่อการสอนเรื่องโลกและการ   ระบบสุริยะ    
    เปลี่ยนแปลงธรณีภาค   เทคโนโลยีอวกาส    
66 ว31101 เอกสารประกอบการสอน  และแผ่นใส เอกสาร สสาร สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม นายเกรียงศักดิ์  วีระอมรกุล ทวีธาภิเศก
  ว31201 ตัวอย่างโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์จากโครงงานวิทยาศาสตร์    
        หลายรูปแบบ    
67 ว41103 Powerpoint เรื่องโครงสร้างอะตอม Powerpoint มีเนื้อหาและรูปภาพเกี่ยวกับโครงสร้าง น.ส.สุกัญญา อังก์สิริทรัพย์ ทวีธาภิเศก
    และตารางธาตุ   อะตอมและตารางธาตุ    
  ว40222 เรื่องปริมาณสัมพันธ์ Powerpoint เนื้อหา โจทย์ตัวอย่างการคำนวณ    
68 ว42103 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาเคมีพื้นฐาน นางดวงจิตต์  มณีศรีขำ ทวีธาภิเศก
  ว42102 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาฟิสิกส์พื้นฐาน    
    ธาตุกัมมันตรังสี CAI เนื้อหาเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี    
    รังสีที่มองไม่เห็น CAI เกี่ยวกับรังสีที่มองไม่เห็น    
69 ว33101 การสืบพันธุ์ CAI ระบบการสืบพันธุ์ นายจรัญ  เรียนรัชตะ ทวีธาภิเศก
        1. ของชาย    
        2. ของหญิง    
70 ว40224 Powerpoint เรื่อง สมดุลเคมี Powerpoint สมดุลเคมี น.ส.อรอุมา  สกุลจุมจัง ทวีธาภิเศก
71 ว33101 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI จักรวาล + ระบบสุริยะ นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ ทวีธาภิเศก
  ว32101 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เลนส์และการเกิดภาพ    
72 ว40222 Powerpoint  วิชาเคมี Powerpoint ปริมาณสารสัมพันธ์ของแข็ง ของเหลว น.ส.จรัสโฉม  นาโค ทวีธาภิเศก
  ว40223     แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี    
  ว40224     เซลไฟฟ้าเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส    
  ว40225     สารประกอบคาร์บอน สารชีวโมเลกุล    
73 ว33103 Powerpoint เรื่องพลังงานไฟฟ้าเสียง Powerpoint พลังงานไฟฟ้าเสียง นางนิตยา  เพ็ชรศรี ทวีธาภิเศก
  ว40204          
74 ว41102 สื่อเอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ว41102 นางประวีณา  ดันนอก ทวีธาภิเศก
75 ว40201 การเคลื่แนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย บทเรียนสำเร็จรูป ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน ทวีธาภิเศก
        ฮาร์โมนิกอย่างง่าย ปริมาณการกระจัด    
        ความเร็ว ความเร่ง    
  ว40202 คลื่น บทเรียนสำเร็จรูป การเกิดคลื่อน ลักษณะคลื่น คุณสมบัติ    
        ของคลื่น    
  ว40204 การผสมแสงสี สื่อสาธิต แม่สีของแสง แสงสีปฐมภูมิ ทุติยภูมิ    
    การสะท้อน การหักเห สื่อสาธิต การสะท้อนกระจกราบ กระจกโค้ง    
        การหักเหผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า    
76 ว40104 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโครงสร้างโลก นางวรรณี  แสงเดือนฉาย บางปะกอกวิทยาคม
77 ว32101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก นางศรานุช  สงวนหมู่ บางปะกอกวิทยาคม
78 ว31101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสืบพันธุ์ของพืช นางวันทนีย์  ทิพานันท์ บางปะกอกวิทยาคม
79 ว33101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ นางศันสนีย  อุทราสน บางปะกอกวิทยาคม
80 ว332101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการทำงานของร่างกาย นางอรสา  อินทุกานตะ บางปะกอกวิทยาคม
81 ว40102 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม นางต้องจิต  สินแสวงยาง บางปะกอกวิทยาคม
82 ว40103 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสงและการเคลื่อนที่ นางสุวรรณี  ศรีนามะ บางปะกอกวิทยาคม
83 ว410101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ นางอำพร  นาแม้น บางปะกอกวิทยาคม
84 ว40204 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้ากระแส นางนอร์ตน  จันทโชติ บางปะกอกวิทยาคม
85 ว32101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสง ร่างกาย นายทัศพงศ์  สูตรภาษานนท์ บางปะกอกวิทยาคม
86 ว32101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นายนิพนธ์  นิลดง บางปะกอกวิทยาคม
87 ว40102 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วงจรชีวิตของสัตว์ นางธนนินท์  หัวเมืองแก้ว บางปะกอกวิทยาคม
88 ว40244 ชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อประสมและสื่อ ชีววิทยา ชั้น ม.6 นางอรวรรณ  ประเสริฐศรี บางปะกอกวิทยาคม
  ว40245   อิเล็กทรอนิกส์      
89 ว32101 บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน บทเรียนสำเร็จรูป การใช้แหล่งน้ำ นางเพ็ญรุ่ง  วงษ์สังข์ทอง สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
    บูรณาการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
    เรื่องแหล่งน้ำ ม.2        
90 ว33101 บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เซลล์ นางปิยะลักษณ์  สมะดี สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
    เรื่องเซลล์        
91 ว42101 เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบ สมดุล โลก  ธรณีวิทยา นางบุญญิสา  เต็มแย้ม สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
92 ว40241 Powerpoint คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์ ศึกษานารีวิทยา
        การศึกษาชีววิทยา    
        สารอินทรีย์ในร่างกาย    
        Cell    
        Microscope    
        Digestion    
        Cell division    
        Respiration    
        Photosynthesis    
        Exertion    
        รวบรวมเนื้อหาเป็นหนังสือ    
        อิเลคทรอนิกส์    
93 ว31101 หน่วยเล็ก ๆ ของพืช บทเรียนสำเร็จรูป โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช นางปานวัลย์  อิทธิศิริเวทย์ ศึกษานารีวิทยา
    การสืบพันธ์ของพืช Powerpoint โครงสร้างและส่วนประกอบของดอก    
94 ว40206 เครื่องวัดเพสประยุกต์จากไฟฟ้าสามเพส สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับจะมีกระแสไฟฟ้า นายสมชาย  ศิริวิสูตร ศึกษานารีวิทยา
        และความต่างศักย์ไฟฟ้ามีเฟสที่    
        แตกต่างกัน    
95 ว41101-2 สมุดไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ สมุดไฟฟ้า-ปากกาไฟฟ้า นายไพบูลย์  รุ่งสว่าง ศึกษานารีวิทยา
96 ว40245 เทคโนโลยี DNA CD-ROM Powerpoint เทคโนโลยี DNA น.ส.อรพร  อุนากรสวัสดิ์ ศึกษานารีวิทยา
    โคโมโซมของมนุษย์ เอกสารประกอบการสอน โคโมโซมของมนุษย์    
  ว43101 Pedignee CD-ROM Powerpoint การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    
  ว40246 ใบโอม CD-ROM Powerpoint ใบโอมชนิดต่าง ๆ    
    Ecosystem เอกสารประกอบการสอน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบ    
        นิเวศ    
97 ว42101 สนามแม่เหล็ก Powerpoint แม่เหล็กเป็นสารประกอบของเหล็ก นายสัมพันธ์  พงษ์วุฒิ ศึกษานารีวิทยา
        และออกซิเจนสนามแม่เหล็กคือ    
        บริเวณ หรือขอบเขตที่แม่เหล็กส่ง    
        แรงแม่เหล็กที่มีอำนาจการดึงดูดออ    
        ไปถึง    
98 ว42102 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Powerpoint ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ นายสมหมาย  แดงใจ ศึกษานารีวิทยา
99 ว33101 แผงวงจรไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์   นายมนต์ชัย  พรหมหิตาทร ศึกษานารีวิทยา
100 ว40221 สเปกโทรสโคปแบบประยุกต์ สิ่งประดิษฐ์ ดูและถ่ายภาพสเปกตรัมจากแหล่ง นายยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล ศึกษานารีวิทยา
        กำเนิดหรือธาตุที่แตกต่างกันเพื่ออธิบาย    
        เรื่องคลื่นและค่าพลังงานความยาว    
        คลื่นและความถี่    
101 ว32101 ระบบในร่างกายสัตว์ เอกสารประกอบการเรียน โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ น.ส.จุฑาพร  ทรัพย์ราญ ศึกษานารีวิทยา
        ในร่างกายสัตว์    
      Powerpoint โครงสร้างและหน้าที่    
    ระบบย่อยอาหาร บทเรียนสำเร็จรูป โครงสร้างและหน้าที่    
    อาหาร บทเรียนสำเร็จรูป อาหารและสารอาหาร    
102 ว32101 ระบบหายใจ Powerpoint ส่วนประกอบของระบบทางเดินหายใจ น.ส.สกุลนา  สิงห์ขจร ศึกษานารีวิทยา
        และหน้าที่ของระบบหายใจของมนุษย์    
103 ว33101 วงจรไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยสะพานไฟ นางนิโลบล  สระแก้ว ศึกษานารีวิทยา
        ฟิวส์  สวิตช์ ปลั๊ก (เต้ารับ) เครื่องใช้ไฟฟ้า    
104 ว31101 เกมโดมิโน เรื่งอประเภทของสาร เกม เป็นเกมโดมิโนเรื่องประเภทของสาร นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์ ศึกษานารีวิทยา
105 ว40203 เครื่องตรวจวัดโมเมนต์ความเฉื่อยของ สิ่งประดิษฐ ใช้ทฤษฎีและการทดลองทางฟิสิกส์ นายธวัชชัย  ส่งเสริม ศึกษานารีวิทยา
    ลูกปืนโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก   ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิชา    
        แคลคูลัส    
106 ว32101 ระบบย่อยอาหาร Powerpoint ความหมาย ส่วนประกอบและหน้าที่ น.ส.บรรเจิด  จุมทา ศึกษานารีวิทยา
        ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร    
        ของมนุษย์    
107 ว40243 CAI : ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส CAI ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส นางนวรัตน์  เยาวพักตร์ วัดอินทาราม
108 ว40241 CAI : การสลายสารอาหารระดับเซลล์ CAI การสลายสารอาหารระดับเซลล์ น.ส.สุดารัตน์  ศรีจันทร์ วัดอินทาราม
109 ว40244 การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธ์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมส์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง น.ส.ภรรตรี  ช่วยชู วัดราชโอรส
    แบบศักยเพศของพืชดอก   โปรแกรม Powerpoint เกี่ยวกับการ    
        สืบพันธ์ของพืช    
110 ว41101 สารอาหาร แผ่นดิส การแบ่งประเภทสารอาหาร นายธนวัฒน์  วงศ์วุฒิสาโรช วัดราชโอรส
111 ว40205 แสงและทัศนอุปกรณ์ เอกสารประกอบการสอน คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต นางภาวิณี  รวยอาจิณ วัดราชโอรส
        ทัศนอุปกรณ์    
112 ว32101 อาหาร ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เอกสารประกอบการสอน อาหาร สารอาหาร ระบบต่าง ๆ นางสุภาคิณี  จ่างใจมนต์ วัดราชโอรส
        ในร่างกาย    
113 ว42101 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เอกสารประกอบการเรียน ประเภทและคุณสมบัติของคลื่น นางเอมอร  พยุงวีระน้อย วัดราชโอรส
        แม่เหล็กไฟฟ้า    
114 ว40226 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี 10 บทเรียนได้แก่ แร่ รัตนทมิ นางนิภา  สำเภาเงิน วัดราชโอรส
    ธาตุและสารปะปนในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เซรามิกส์ แก้ว ปูนซีเมนท์ เกลือ    
        โซดาแอช สารพอกขาว ปุ๋ย    
115 ว30201 เซลั่นฟ้อง สิ่งประดิษฐ์ ใช้ประกอบการสอนเรื่องเซลั่นฟ้อง นายอดุลย์  สุทธิแสน วัดราชโอรส
        ของเสียง    
116 ว30202 ใบงาน เอกสารประกอบการสอน การเรียนการสอน น.ส.เจียมจิตร  สุธรรมานนท์ วัดราชโอรส
117 ว40221 พันธะเคมี Powerpoint การเกิดพันธุโคเวเลน์ พันธะไอออนิก น.ส.พรศุลี  แก้วมณี วัดราชโอรส
118 ว40282 วิทยาศาสตร์ทั่วไป CAZ ไฟฟ้านิวเคลียร์ นายกำธร  แก้วธำรง วัดราชโอรส
119 ว42101 แบบฝึกทักษะการคำนวณ เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกการคำนวณหน่วยที่ 1 นางมะลิ  บำรุงคุณาการ วัดราชโอรส
        การเคลื่อนที่    
120 ว30201 ตัวอย่างโครงงาน ท่องโครงงาน (ท่องแสดง หลักการในการทำโครงงาน น.ส.อุไร  อุโฆษณาการ วัดราชโอรส
  ว30202   โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์    
      แหล่งเรียนรู้)      
121 ว40203 Computer simalation  คอมพิวเตอร์ Simalation Physics นายโกมล จ่างประยูร ศึกษานารี
  ว32101 เกมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ เกม สารและการเปลี่ยนแปลง/ร่างกาย    
        ของเรา    
122 ว31101 โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต Powerpoint เซลล์ ส่วนประกอบ หน้าที่ นางแสงอรุณ สง่าชาติ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
123 ว40242 พลังงานในสิ่งมีชีวิต Powerpoint ชนิดของพันธะ Enzme นางจงรักษ์ เหมตะศิลป นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
124 ว40222 สถานะของสาร ปริมาณสัมพันธ์ Powerpoint ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และ นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        ปริมาณก๊าซ    
125 ว40206 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ Powerpoint ลักษณะองค์ประกอบของวัสดุ น.ส.สุจิตรา  ศรีรอต นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        อิเล็กทรอนิกส์    
  ว40201 เวกเตอร์ Powerpoint การรวมเวกเตอร์    
126 ว32101 การสืบพันธุ์ของคน VCD ลักษณะส่วนประกอบของอวัยวะ นางอุษาฉัตร  เลิศธรรมเทวี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        สืบพันธุ์ชายและระบบอวัยวะสืบพันธุ์    
        หญิง    
127 ว40244 นัยน์ตาและการรับภาพ โครงสร้าง DNA Powerpoint แบบจำลอง ลักษณะโครงสร้างหน้าที่ของตา น.ส.พัชมณฑ์  ชัยกูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        แสดงโครงสร้างส่วนประกอบของ    
        DNA    
128 ว40241 ความหลากหลายทางชีวภาพ CAI อนุกรมวิธาน ความหลากหลาย น.ส.จิระ  ดีช่วย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
  ว33101 พลังงานไฟฟ้า CAI อุปกรณ์ไฟฟ้า นางสุดารัตน์  ณัฏฐ์มีบุญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
      Powerpoint      
      Powerpoint      
      VCD      
129 ค33101 การหาปริมาตรของพีระมิด สื่อจำลอง การหาปริมาตรของพีระมิด นายศิริชัย  โอษฐแก้ว มัธยมวัดดาวคนอง
130 อ42101 บทสนทนา Pop  Up เสริมความรู้เกี่ยวกับบทสนทนา นางวนิดา  สุรรังสรรค์ มัธยมวัดดาวคนอง
    นิทาน Pop  Up เสริมคำศัพท์    
    คำที่มักใช้ผิด แผ่นพับ เสริมคำศัพท์    
      หนังสือพิมพ์ เสริมคำศัพท์    
131 ว33101 ระบบนิเวศ Powerpoint ศึกษาระบบนิเวศ นางอรอุษา  จันทร์ผลิผล มัธยมวัดดาวคนอง
    อาณาจักรฟังก์ใจ Powerpoint ศึกษาอาณาจักรฟังก์ใจ    
132 ว40283 โครงงานระบบนิเวศ (น้ำใสดุจน้ำ ซีดี ขั้นตอนของการทำโครงงาน นางวิไล  บุญญา มัธยมวัดดาวคนอง
    พระทัยราชินี) (ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์)   ทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทบางจาก จำกัด    
    วิถีพอเพียงของคนไทย        
133 ว32101 ระบบต่างๆ ในร่างกาย ใบความรู้ ศึกษาระบบในร่างกาย น.ส.วารินี  โตยะบุตร มัธยมวัดดาวคนอง
134 ว41101 อะตอมและสมบัติธาตุ ใบความรู้   น.ส.อุบล  บุญเรือน มัธยมวัดดาวคนอง
135 ว41101 โครงสร้างเซลล์พืช/สัตว์ เอกสาร ศึกษาโครงสร้างของเซลล์ น.ส.วรรณลุ  จารุจิตร มัธยมวัดดาวคนอง
    แผ่นสไลด์ถาวรพืช/สัตว์ วัสดุ ศึกษาเซลล์พืช/เซลล์สัตว์    
    กล้องจุลทรรศน์ Powerpoint คุณสมบัติของไหล    
    ป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ ระบบนิเวศ/องค์ประกอบ    
  ว31101 เซลล์ เอกสาร เซลล์ชนิดต่าง ๆ    
    การสังเคราะห์แสง เอกสาร ภาพการสังเคราะห์แสง    
    การสืบพันธ์ของพืช เอกสาร โครงสร้างการสืบพันธุ์    
136 ว33101 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ใบความรู้ อาณาจักรสัตว์ นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น มัธยมวัดดาวคนอง
        อาณาจักรพืช    
  ว40203 ของไหล Powerpoint คุณสมบัติของไหล    
137 ว40242 ชุดการสอนวิชาชีววิทยา ชุดการสอน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต นางปัทมาภรณ์ ปัจฉิมพิหงค์ แจงร้อนวิทยา
        ระบบย่อยอาหาร    
        ระบบขับถ่าย    
        ระบบหมุนเวียนโลหิต    
138 ว31101 แบบศึกษาด้วยตนเองการ์ตูนเรื่อง เอกสาร วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ น.ส.อนงค์  เพชรจอม แจงร้อนวิทยา
    กล้องจุลทรรศน์        
  ว40243 ระบบประสาท Powerpoint การรับรู้และตอบสนอง    
      เอกสาร แผ่นโปร่งใส      
    อวัยวะรับสัมผัส Powerpoint เอกสาร อวัยวะรับสัมผัส    
  ว40244 การตอบสนองของพืช Powerpoint เอกสาร การตอบสนองของพืช    
139 ว40221 แบบจำลองอะตอม Powerpoint แบบจำลองอะตอม น.ส.ศศิธร  เด่นจักรวาฬ แจงร้อนวิทยา
  ว40222 โมล Powerpoint โมล    
  ว40223 ของแข็ง Powerpoint ของแข็ง    
    แก๊ส Powerpoint แก๊ส    
    อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Powerpoint อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี    
    สมดุลเคมี Powerpoint สมดุลเคมี    
  ว40224 กรด-เบส Powerpoint กรด-เบส    
140 ว32101 ระบบต่างๆ ในร่างกาย ชีวิตสัตว์ เอกสารประกอบการเรียน ระบบต่างๆ ในร่างกายชีวิตสัตว์ น.ส.ศศิธร  ทองนวล แจงร้อนวิทยา
    ธาตุและสารประกอบ   ธาตุและสารประกอบ    
  ว30204 ระบบนิเวศในท้องถิ่น แผนงาน      
    แก้ว  พลาสติก ใบงาน ระบบนิเวศในท้องถิ่น    
      ใบความรู้ แก้ว พลาสติก    
  ว42101 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต Powerpoint การรักษาคุณภาพของสิ่งมีชีวิต    
    สารชีวโมเลกุล   สารชีวโมเลกุล    
141 ว32101 1. ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เอกสารประกอบการเรียน 1. ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย น.ส.จันทิมา  รูปงาม แจงร้อนวิทยา
    2. ชีวิตสัตว์ การสอน 2. ชีวิตสัตว์    
    3. ธาตุและสารประกอบ แผนภาพ 3. ธาตุและสารประกอบ    
  ว311101 1. เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช เอกสารประกอบการเรียน 1. เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิต    
    2. สารและการเปลี่ยนแปลง การสอน ของพืช    
      แผนภาพ 2. สารและการเปลี่ยนแปลง    
142 ว40225 1. ชุดพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี 1. ชุดการสอน 29 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1 - 2  น.ส.นิตยา  เจริญนิเวศนุกูล แจงร้อนวิทยา
    2. แผ่นภาพโปร่งใส 118 แผ่น เกี่ยวกับ 2. แผ่นภาพโปร่งใส ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม    
    เรื่อง        
    1. ไฟฟ้าเคมี        
    2. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม        
  ว40225 3. Powerpoint เรื่อง เซรามิกส์แร่รัตนชาติ   การผลิตและประโยชน์เซรามิก    
        แร่รัตนชาติ    
  ว40225 ทองแดง, ทังสเตน Powerpoint การผลิตและประโยชน์ของทองแดง    
    เกลือสมุทร   ทังสเตน    
    เกลือสินเธาว์   เกลือสมุทร    
    สารฟอกขาว   สารฟอกขาว    
  ว40226 ปิโตรเลียม   การผลิตและประโยชน์ของ    
    พอลิเมอร์   ปิโตรเลียม    
    โปรตีน   พอลิเมอร์    
    คาร์โบไฮเดรต   แอลกอฮอล์    
    แอลกอฮอล์        
143 ว32101 1. Powerpoint เรื่องระบบต่าง ๆ Powerpoint 1. ระบบต่างๆ มนุษย์ เช่น ระบบ น.ส.พรทิพย์  เอี่ยมภักดิ์ แจงร้อนวิทยา
        ย่อยอาหาร    
    2. จิ๊กซอร์ ระบบต่างๆ จิ๊กซอร์ 2. อวัยวะต่างๆ ของคน    
    3. แผ่นพับ เรื่องอวัยวะ แผ่นพับ 3. อวัยวะต่าง ๆ ของคน    
    4. เล่มเล็ก เรื่องอวัยะ หนังสือเล่มเล็ก 4. อวัยวะต่าง ๆ ของคน    
    5. บอร์ดความรู้ เรื่องอวัยะป่าชายเลน บอร์ดความรู้ ป่าชายเลน    
  ว32202 1. ตะแกรง สื่อความรู้ น้ำยาสะอาด 1. ตะแกรงสื่อความรู้ การทำเรื่องจุลินทรีย์ การทำน้ำยาสะอา    
    2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การทำ 2. เอกสารประกอบการสอน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์    
    โครงงานวิทยาศาสตร์        
  ว40281 Powerpoint เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง   Powerpoint เรื่องสิ่งแวดล้อม    
    ทรัพยากรดิน เรื่องทรัพยากรน้ำ   เรื่องทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ    
    เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
  ว40283 1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องยา เอกสารประกอบการสอน ยาเพื่อชีวิต    
    2. สื่อฟิวเจอร์บอร์ด เรื่องต้นไม้ สมุนไพร สื่อฟิวเจอร์บอร์ด ต้นไม้ต่าง ๆ ที่เป็นสมุนไพร    
144 ว33101 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสาร พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ นายสำราญ  บัวก้านทอง แจงร้อนวิทยา
  ว40245 แผ่นใส แผ่นใส พันธุกรรมโครโมโซม    
145 ว33101 1. พันธุกรรม เอกสารประกอบการเรียน 1. พันธุกรรม นายจิรศักดิ์  พลเสน แจงร้อนวิทยา
    2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การสอน 2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต    
    3. ระบบนิเวศ   3. ระบบนิเวศ    
  ว40205 1. การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ เอกสารประกอบการสอน 1. การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ    
    2. ความร้อน Powerpoint 2. ความร้อน    
    3. ของไหล   3. ของไหล    
146 ว33101 พันธุกรรม เอกสารประกอบการเรียน พันธุกรรม นางวิลาวัลย์  ภูชิวัฒนพงษ์ แจงร้อนวิทยา
    ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การสอน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต    
    ระบบนิเวศ แผนภาพ ระบบนิเวศ    
  ว40203 สมดุล เอกสารประกอบการเรียน      
    งานและพลังงานโมเมนตัม การสอน      
      แผนภาพ      
      แผนผังความคิด      
      Powerpoint      
147 ว32101 บทเรียนแบบโปรแกรมเอกสารประกอบ สื่อกิจกรรม สิ่งเป็นพิษในอาหาร น.ส.พรเพ็ญ  กิตติพงษ์หรรษา วิมุตยารามพิทยากร
    การสอนโปรแกรม Powerpoint สื่อสิ่งพิมพ์ การกำจัดของเสีย    
      สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาหาร    
        ร่างกายมนุษย์    
        พฤติกรรมต่อสิ่งเร้า    
        การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก    
        แสงกับการเกิดภาพ    
    แผ่นโปร่งใส สื่อกิจกรรม ระบบร่างกายสัตว์บางชนิด    
    เกมโดมิโน สื่อกิจกรรม ระบบร่างกาย    
        สัญลักษณ์    
    สวนธรณีวิทยา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หิน - แร่     
148 ว40101 แบบฝึกหัดเสริม สื่อกิจกรรม/สื่อโสตทัศนูปกรณ์ แสง นางพรเพ็ญ  เตียประสิทธิ์ วิมุตยารามพิทยากร
  ว40201 แบบฝึกหัดเสริม สื่อกิจกรรม/สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การเคลื่อนที่    
  ว40202 แบบฝึกหัดเสริม สื่อกิจกรรม/สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สมดุลกล    
149 ว40224 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เคมีเล่ม 5 นางบุหงา  กาญจนโรมนต์ วิมุตยารามพิทยากร
  ว40282 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ รังสีที่มองไม่เห็น    
150 ว40103 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ นางธนาลัย  ทรัพย์มูล วิมุตยารามพิทยากร
151 ว40102 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ โครงสร้างอะตอม น.ส.นภัสกร  สุขสุวรรณ วิมุตยารามพิทยากร
152 ว40101 แบบฝึกหัดเสริม สื่อกิจกรรม การเคลื่อนที่ นายสงวน  กมลวัฒน์ วิมุตยารามพิทยากร
    เอกสารประกอบการเรียน สื่อกิจกรรม คลื่น    
153 ว40244 Powerpoint  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ฮอร์โมน นางสุภัสสรา  ทิพพระหา วิมุตยารามพิทยากร
    แบบฝึกหัดเสริม สื่อกิจกรรม ระบบประสาท    
    ตัวอย่างข้อสอบ สื่อกิจกรรม      
154 ว40104 Powerpoint  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ โลกและดาราศาสตร์ น.ส.วรรณี  ยินดีมาก วิมุตยารามพิทยากร
  ว32101 ใบความรู้ สื่อกิจกรรม วิทยาศาสตร์    
155 ว41101 เอกสารประกอบการสอนชีววิทยา เอกสาร   นายพงษ์ศักดิ์  มูลลิสาร พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    เรื่องสารอาหาร        
156 ว40244 ICT เรื่องโครงสร้างของพืช Powerpoint   น.ส.อารมณ์  เผือกอ่ำ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
157 ว40201 เอกสารคู่มือการเรียนรู้ฟิสิกส์ เอกสาร   น.ส.มัณฑนา  ชุไกรไทย พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
  ว40203 เอกสารคู่มือการเรียนรู้ฟิสิกส์ เอกสาร      
  ว40205 เอกสารคู่มือการเรียนรู้ฟิสิกส์ เอกสาร      
  ว43101 แม่เหล็กไฟฟ้า Powerpoint      
    ไฟฟ้าสถิต Powerpoint      
  ว42101 เกมส์จับคู่เรื่องหิน เกมส์จับคู่      
  ว41101 เกมส์จับคู่เรื่องแรง เกมส์จับคู่