กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 อ32101 V to be Power point Grammar น.ส.นภัสกร  โลหะ แจงร้อนวิทยา
    Wh - question Power point Grammar    
    Clothes Power point Vocabulary    
    Weather Power point Vocabulary    
    Tom yumkoong CAI Instruction    
    Present Continous E-learning Grammar    
  อ40201 Introducing Power point Vocabulary    
    My family Power point Conversation    
  อ40203 Sentence Power point Writing    
    using Dictionary Power point Reading    
    Wring Frocess Power point Writing    
    Ranong E-book Writing    
2 อ41101 Power point (shopping) ประกอบการสอน Function การซื้อขายของ น.ส.วนิดา  มงคลธนิต ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
3 อ31101 บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอน การเปรียบเทียบ น.ส.จินตนา  โกสโลดม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
4 อ41201 เอกสารประกอบการสอน ประกอบการสอน การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ นางพัชราภรณ์ แก้วกังวล ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  อ42201          
  อ43201          
5 อ32101 เอกสารประกอบการสอน ประกอบการสอน มีความรู้เรื่อง Tense นางภิรมย์  สมสุข ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
6 อ32101 เอกสารประกอบการสอน ประกอบการสอน มีความรู้เรื่อง Tense น.ส.รสรมย์ สถาปิตานนท์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
7 อ31202 เอกสารประกอบการสอน ชุดประกอบการสอน ฝึกพัฒนาการอ่าน-การเขียน นายชนะ  สิกุลจ้อย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  อ41203 ชุดประกอบการสอน Chocolate รายวิชา        
    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน        
8 อ33101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร Present simple Tense คำสั่ง คำขอร้อง น.ส.เอมอร  เจริญศรีวิสุทธิ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
        ประกาศ    
9 อ42101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร การใช้ If clause นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    บทเรียนสำเร็จรูป        
10 อ32201 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสาร เนื้อหาการอ่าน นางวิภา  วัฒนเธียร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
11 อ31101 บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอน การเปรียบเทียบ นางพัฒน์  สายพัฒนะ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
12 อ43101 บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอน Tense Parts of  Spell น.ส.จินตนา  พรหมจินดา ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
13 อ43203 Basic Reading ใบความรู้ แบบฝึก การใช้ Met cognitive strategies นางยุวดี  อยู่สบาย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
14 อ33101 Cooperative Learning เรื่อง Tag questions ชุดการสอน การใช้ Tag questions น.ส.สุภาภรณ์  วงศ์ใหญ่ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
15 อ32101 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Past Simple CD คำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ เรื่อง นางนันทนา  สุนทรวงษ์ ปัญญาวรคุณ
        Past Simple Tense    
16 อ31101 CD Present Progressive Tense แผ่นภาพ อธิบายการใช้ไวยากรณ์เรื่อง นางเยาวนิจ  ตีรณานนท์ ปัญญาวรคุณ
        Present Progressive Tense    
17 อ31101 ชุดคำศัพท์ แผ่นภาพ ภาพชุดกิจกรรม นางกรองศรี  ชนะสุมน ปัญญาวรคุณ
    1. ชุดกิจกรรม   ภาพชุดอาชีพ    
    2. อาชีพ        
18 อ41205-6 Power point เรื่อง CD คำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ เรื่อง นางสมทรง  ศรัทธาสมบูรณ์ ปัญญาวรคุณ
    Present Simple    Valentine's  Day       Present  Valentine's  Day    
  อ43101-2 Power point เรื่อง Article CD คำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ เรื่อง    
    Sheet ทบทวนไวยากรณ์ก่อนสอบ   Article    
    เอ็นทรานซ์   อธิบาย และฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์    
        ก่อนสอบเอ็นทรานซ์    
19 ฝ41209 บทเรียนสำเร็จรูป  CD  เอกสารประกอบการสอน ชุดการสอน บทเรียนประกอบด้วย น.ส.อรสี  สิทธิโชติ ปัญญาวรคุณ
  ฝ41210  Pusse' Compose   Power point    
  ฝ42209 สื่อดาวกระจาย สื่อประดิษฐ์ เป็นสื่อประดิษฐ์ใช้สอน conjugeuson    
        verlee ชั้น ม.4    
  ฝ43209 สื่อ Musique le sport สื่อแผ่นใส เป็นแผ่นใส 40 แผ่น เกี่ยวกับ    
  ฝ43210     เครื่องดนตรี เพื่อสอนคำศัพท์    
  ฝ43209 สื่อ จิ๊กซอว์ สิ่งประดิษฐ์ รูปแผนที่  La France รูปการ์ตูน    
  ฝ43210          
20 อ42101 Power point การเขียนประโยคโครงสร้าง CD   น.ส.ธนิทรา  ขวัญใจ ปัญญาวรคุณ
    Tense        
    VDO ภาษาอังกฤษ Grammar Rode VDO      
  อ42201 บัตรคำศัพท์ การอ่านคำ Textures บัตรคำ      
    ชุดฝึกทักษะเสียง และพยัญชนะผสม ชุดฝึก      
  อ43205 Power point วิธีการพัฒนาทักษะการอ่าน CD      
21 อ42203 เอกสารเสริมประสบการณ์ เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านและเขียนบรรยายลักษณะ นางนัยนา  นิลแสงทอง ปัญญาวรคุณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  อ42204 Describing People   ของบุคคลต่าง ๆ    
    เอกสารเสริมประสบการณ์ เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้ในการอ่านหนังสือพิมพ์    
    Reading Newspapers   องค์ประกอบของข่าว การอ่านข่าว    
        บทความ และโฆษณา    
    เอกสารเสริมประสบการณ์เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ วิธีการอ่านแบบต่าง ๆ และตัวอย่าง    
    Reading Strategies   บทอ่านประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็น    
        ความเรียงและไม่ใช่ความเรียง    
    เอกสารเสริมประสบการณ์เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตาม    
    Reading for Concepts   ธรรมชาติ    
    เอกสารเสริมประสบการณ์เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์    
    Reading for Concepts Man-Made   สร้างขึ้น    
    Environment        
    เอกสารเสริมประสบการณ์เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ บทอ่านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์    
    Reading for concepts    สร้างขึ้นทางด้านเทคโนโลยี    
    New Type of Man-Made        
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกด้วย สื่อ CAL บทอ่านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์    
    ตนเอง เรื่อง   สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ    
    Natural Environment        
    Man-Made   Environment        
  อ43101 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Active & สื่อสิ่งพิมพ์ โครงสร้างประโยค Active & Passive    
    Passive Voice   Voice    
        การตีความประโยค Active &    
        Passive Voice    
  อ43101- ชุดฝึกปฏิบัติการอ่านคิด วิเคราะห์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการสอนโดยใช้สื่อต่าง ๆ    
  อ43102 เขียนสื่อความ   และเน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และ    
        เขียนสื่อความ    
22 ฝ42202 Connaisson la franci CD-ROM ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส นางฉันทนา  วัฒนะธารี มัธยมวัดดุสิตาราม
23 อ43101 Part of Speech ใบงาน ประเภท หน้าที่ของคำในภาษาอังกฤษ น.ส.ธนิษฐา  ธรรมโยธิน ไชยฉิมพลีวิทยาคม
24 อ31101 Grammar Pracfice ใบงาน ไวยากรณ์อังกฤษ นายสุธี  พูดเพราะ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
25 อ33101 บทเรียนแบบหน่วย เอกสาร  Adverbs of Frequency นางชัชสรัญ  มีศิริ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
26 อ33101   ใบงาน   น.ส.สุพิศ  งามโสภี ไชยฉิมพลีวิทยาคม
27 อ41101 Relative Pronoun ใบงาน การใช้ Ouestion Word เป็น นางภิมาลี  ภูศรี ไชยฉิมพลีวิทยาคม
28 อ42101 Sport Power point กีฬาและประเภทกีฬา นางสุวพร  ชนันทวารี อิสลามวิทยาลัยฯ
29 อ31101 Family Power point ศัพท์และครอบครัว นายประสิทธิ์  มูซอ อิสลามวิทยาลัยฯ
30 อ32101 Food Power point อาหาร นางพรรณวดี  มะสะพันธุ์ อิสลามวิทยาลัยฯ
31 อ42201 Short story Power point อ่านเรื่องสั้น จับใจความสำคัญ นายชารีฟ  แสงวิมาน อิสลามวิทยาลัยฯ
32 อ43101 Web "learn.com" Webborad สนทนาตอบโต้ นางชลลดา  ซัววงษ์ อิสลามวิทยาลัยฯ
33 อ41101 Tense and Verb Power point กริยา 3 ช่อง นางสกุณา  ตันตินีรนาท อิสลามวิทยาลัยฯ
34 อ33101 Transportations Power point การถามทางและยานพาหนะ น.ส.จินตนา  บูรณวิชิต อิสลามวิทยาลัยฯ
35 อ33101 Horoscopes Power point พฤติกรรมและบุคลิกภาพ น.ส.สุรีรัตน์  กองขันธ์ อิสลามวิทยาลัยฯ
36 อ31101 Folk Tales Power point นิทานพื้นบ้าน : กตัญญูกตเวที นายศยานันท์  ยารังฝั้น อิสลามวิทยาลัยฯ
37 อ32101 Food Power point อาหารและการสั่งอาหาร นางวันทนีย์  ยะลาไสย์ อิสลามวิทยาลัยฯ
38 อ32101 Food Power point มารยาทในการรับประทานอาหาร นางชลธิชา  มูฮำหมัด อิสลามวิทยาลัยฯ
39 ส43204 แบบเรียนวิชาโลกมุสลิม หนังสือ ประวัติศาสตร์อิสลาม ว่าที่ร้อยตรีอารี  การีมี อิสลามวิทยาลัยฯ
  ส42204 ประวัติศาสดามูฮำหมัด CD ประวัติศาสดา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
40 ส42203 บทเรียนสำเร็จรูป CD พื้นฐานและรายละเอียด นายบัญชา  มะหะมาน อิสลามวิทยาลัยฯ
  ส41203 บทเรียนเสริม เอกสารและ Powerpoint สรุปความรู้    
41   คู่มืออิสลามเบื้องต้น หนังสือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิม นายสมบัติ  เลาะมะ อิสลามวิทยาลัยฯ
42 อ41203 บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารรูปเล่ม เรื่อง Present Perfect Tense นางศิริพร  แสงหิรัญ มัธยมวัดสิงห์
  อ41204 บทเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง E-book เพลง  เนื้อเรื่อง คำศัพท์ ความหมาย    
        นักร้อง    
43 ฝ41203 สื่อมัลติมีเดีย Power point 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส นางวราภรณ์  พลจันทร์ มัธยมวัดสิงห์
        2. สุภาษิตไทย - ฝรั่งเศส    
      Model จำลองประกอบสื่อ สถานที่น่าสนใจในประเทศฝรั่งเศส    
      แผ่นพับ      
44 อ43101 Powerpoint ซีดี 1. บทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ น.ส.สลิล  ตันสกุล มัธยมวัดสิงห์
        2. Prowerb    
        3. Tense ต่าง ๆ    
        4. if clause    
        5. Close test    
45 อ43101 Powerpoint CD 2 แผ่นดิส สอนคำเหมือน คำตรงข้าม คำบุพบท น.ส.รุ่งทิพย์  รุ่งเรือง มัธยมวัดสิงห์
        Tense if Clause, Comparison of Adj.    
    เรียนภาษษอังกฤษจากบทเพลง CD เรียนรู้คำศัพท์และสำนวน    
    Diary ใบงาน ฝึกการเขียน    
    Games (Word Search, Crossword   ฝึกการใช้คำศัพท์    
    Horoscope)        
46 อ32101 Parts of the body Food and Beverages ชิ้นงาน ใบงาน รูปภาพ อวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ฝึกอ่านพูด นางอร่ามศรี  ไกรเทพ มัธยมวัดสิงห์
    Vacation และภาพ Postcard ประเทศ และ Postcard และเขียนเพื่อได้รู้จักเรียกอวัยวะ    
    ต่าง ๆ ในโลก   ต่าง ๆ ได้    
    Favorite Pastimes บอร์ดความรู้และใบงาน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    
    Oc cupations บอร์ดความรู้และใบงาน คำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ    
47 อ31101 กระดาน Crossword ยักษ์ ชิ้นงาน (กระดาน Crossword ใช้สอนการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นายวิโรจน์  ทองแท้ มัธยมวัดสิงห์
  อ31201   ขนาดใหญ่ พร้อมตัวเบี้ย Crossword และใช้ฝึกซ้อมแข่งขัน    
  กิจกรรม   ขนาดใหญ่) Crossowrd game    
  Crossword          
  game          
48 อ32101 Present Simple tense ชิ้นงาน ไวยากรณ์ต่าง ๆ เช่น Present Simple น.ส.ลัดดาวัลย์ วรชาติ มัธยมวัดสิงห์
    Present Progressive tense ใบงาน tense, Present Progressive tense    
    บทสนทนาต่าง ๆ   ฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ    
    Tense ต่าง ๆ Power point Form Tense ต่าง ๆ    
  อ31101 นิทานต่าง ๆ ชิ้นงาน คำศัพท์ต่าง ๆ คติเตือนใจ    
49 อ31101 1. Fruits Power point Tai Fruits น.ส.เมธาวี  เผื่อแผ่ มัธยมวัดสิงห์
    2. Occupations Power point อาชีพต่าง ๆ    
    3. Daily Routine Power point กิจกรรมประจำวัน    
    4. Noun (นับได้, นับไม่ได้) เอกสาร นามนับได้และนับไม่ได้    
    5. Sentence Agreement เอกสาร      
  อ33101 1. Tense Power point รวม Tense ต่าง ๆ    
    2. Activity Power point กิจกรรมยามว่าง    
    3. How to make Power point การทำอาหารต่าง ๆ    
50 อ32101 1. What's wrong? Power point ศึกษาเกี่ยวกับการถาม-ตอบอาการ นางนวัสภรณ์  กาญจนนีมานนท์ มัธยมวัดสิงห์
        เจ็บป่วย    
    2. Food Power point ให้นักเรียนรู้จักอาหารประเภทต่างๆ    
    3. Adverb of freqveacy Power point เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกความถี่    
    4. Adjectives CD ROM เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์    
    5. Occupation Cards วัสดุ ให้นักเรียนรู้จักอาชีพต่าง ๆ    
    6. Ordering some fool วัสดุ ฝึกการพูดสั่งอาหาร    
    7. Fun with reading Small books ฝึกการอ่านนิทานสั้น ๆ    
51 อ41101 Number Test 1 - 100 CD Powerpoint Cardinal numbers นางวิรุณลักษณ์  ตราชูธรรม มัธยมวัดสิงห์
  อ41102 Pre - test on Adverb CD Powerpoint Adverbs of nanner    
    Self Access unit 1 - 16 ใบความรู้และใบงาน Question words, Past simple past    
  อ41101 สื่อ Animals สะกดคำศัพท์ สื่อวัสดุชนิดกระดาษพร้อม      
      แผ่นเสียบคำศัพท์      
  อ43203 The Introduction Jokes CD Powerpoint บอร์ดความรู้ Essay Organization British Jokes    
  อ43204 Many Faces of Medicine โครงงานรูปเล่ม cupuncture    
  อ43203 Assessment Question ใบความรู้และใบงาน Chapter one - sixteen    
  อ43204          
52 อ42101 ข้อทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 - 16 เอกสารใบความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคำศัพท์และ นางพรรณทิพย์  มิ่งวานิช มัธยมวัดสิงห์
  อ42102     ไวยกรณ์เพิ่มเติมฝึกการใช้ไวยกรณ์    
  อ42203     Tense ต่าง ๆ โดยการศึกษาด้วยตนเอง    
  อ42204 ไวยกรณ์เรื่อง Tense ต่าง ๆ Power point ฝึกการใช้ไวยกรณ์ Tense ต่าง ๆ โดย    
        การศึกษาด้วยตนเอง    
    การสนทนาโต้ตอบและการศึกษาค้นคว้า Internet นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ    
    เนื้อเรื่องเพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน   สื่อสารโดยตรงและค้นคว้าเรื่องราว    
    การบรรยายสิ่งของ บุคคล   ของบุคคลต่าง ๆ เพื่อทัศนคติที่ดีต่อ    
        การเรียนภาษาอังกฤษ    
53 อ41101 Around the world Power point นักเรียนถามตอบได้ นายอดิเรก  จันทร์แทน มัธยมวัดสิงห์
54 อ31101 ใบงานเสริมความรู้ เอกสารเสริมความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ให้เข้าใจไวยกรณ์มากขึ้น นางวัฒนาพร  สราวัน มัธยมวัดสิงห์
    Proverbs แฟ้ม Idiom ฝึกใช้วิชาภาษาอังกฤษทำชิ้นงานกับ    
        คอมพิวเตอร์    
    แบบฝึกคัดลายมือ ใบความรู้ ฝึกการเขียนตัวเขียนให้สวยงามและ    
        ถูกต้อง    
    สมุดเพลงภาษาอังกฤษ รูปเล่ม ประกอบการสอน Tense ต่าง ๆ    
55 อ43201 "Moring Card" Flash cards ให้สอน Reading และ Speaking นางถวิล  โกมลผลิน มัธยมวัดหนองแขม
56 อ43203 แบบฝึก pair work ใบงาน ใช้สอน Speaking นางสิรินทร์  สังประกุล มัธยมวัดหนองแขม
    แบบฝึก role play ใบงาน      
57 อ31201 แบบฝึก work sheet ใบงาน 1 - 20  ใช้สอน Reading และ Writing นางกานต์พิชชา  คงคา มัธยมวัดหนองแขม
58 อ32201 work sheet ใบงาน Reading    
      เกมส์ Writing    
59 อ33101 เสริมไวยากรณ์ แบบฝึก Writing นางสุทัศสา  ศรีสุข มัธยมวัดหนองแขม
60 อ33201 แบบฝึกการอ่าน แบบฝึก Reading นางวารุณี  ศรีทองเกิด มัธยมวัดหนองแขม
61 อ41101 แบบฝึกเขียน ใบงาน Writing นางสุกัญญา  หาสาสน์ศรี มัธยมวัดหนองแขม
62 อ41201 work sheet ใบงาน แบบฝึก Reading นางสินีนาถ  ไทยทัตกุล มัธยมวัดหนองแขม
63 อ42101 เพลินเพลง แบบทดสอบการฟัง "เพลงๆ Listening นางจินตนา  ชอุ่ม มัธยมวัดหนองแขม
      ละ 3 เที่ยว"      
64 อ43101 If - Clause CAI หลักไวยกรณ์ นางอรอนงค์  อาจหาญ ทวีวัฒนา
  อ43101 Tense บทเรียนสำเร็จรูป หลักไวยกรณ์    
65 อ33101 If - Clause CAI หลักไวยกรณ์ น.ส.กอบกุล  ใบบัว ทวีวัฒนา
66 อ43201 Difficult and Confusing English CAI ภาษาอังกฤษรอบรู้ น.ส.เจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์ ทวีวัฒนา
    Short Passages CAI ภาษาอังกฤษรอบรู้    
67 อ31101 2 Tenses CAI หลักไวยกรณ์ นายวิชัย  รัตนะ ทวีวัฒนา
  อ43101 All Tenses CAI หลักไวยกรณ์    
  อ31101 Vocab 1 - Crossword CAI คำศัพท์    
  อ31101 Vocab 2 - Picture Vocab CAI คำศัพท์    
  อ31101 Sombat Story CAI ทักษะการฟัง - พูด    
  อ43101 Vocab 3 - Matching CAI คำศัพท์    
  อ41101 Grammar - Vocabs CAI หลักภาษา + คำศัพท์    
  อ31101 Sombat's World CAI ทักษะการฟัง - พูด    
  อ31101 Pictionary E-book คำศัพท์จากภาพ    
  อ31101 The Alphabets E-book พยัญชนะ + ศัพท์    
  อ31101 Jobs & Occupation E-book การอ่าน    
  อ31101 The Animals E-book การอ่าน    
68 ฝ41205 สื่อมัลติมีเดียบทเรียนการ์ตูนภาษาฝรั่งเศส มัลติมีเดีย ไวยากรณ์เรื่องการแสดงความเป็น นางวัชรีย์  ลลิตลัคณา สุวรรณารามวิทยาคม
    (การสอบไวยกรณ์)   เจ้าของมี 6 ตอบ    
    แบบฝึกทักษะการเขียน 4 เรื่อง 4 เล่ม แบบฝึกเสรอมทักษะ 1. premier contact    
        2. jamille    
        3. en classe    
        4. la rietour Les jours    
69 อ33101 แบบฝึกบทเรียนแนะนำตนเอง Sleet   นางสุดาวรรณ  บุญวงษ์ มหรรณพาราม
  อ33101 Tense ต่าง ๆ Power point รายละเอียดของการใช้ Tense    
  อ41101 แบบฝึกหัดแนะนำตนเอง แบบอ่าน เทคนิ Sleet การแนะนำตนเอง การเขียน    
    การจำศัพท์ เรื่อง ตลิ่งชันของเรา   การใช้ภาษา การอ่าน    
    VCD เพลง VCD การใช้ภาษา    
70 อ43101 Powerpoint Power point การใช้ Grammar น.ส.รัตนา  โลหะรัตน์ มหรรณพาราม
    บททดสอบ   บทสัมภาษณ์    
    แบบฝึกหัด   Tense    
  อ32101 บัตรคำประเภทเกมส์ Power point การอ่าน Reading    
    แบบทดสอบ เกมส์บัตรคำ  เกมส์จับคู่ ข้อสอบ Entrance    
71 อ33101 Conversations CD บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ นายมานิตย์  ประพินอักษร มหรรณพาราม
  อ33101 Tense Power point Present Simple, Past Simple    
  อ42101 Tenses Power point Present Perfect    
        การเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสูงสุด    
72 อ32101 แบบฝึกหัด Sheet โครงสร้างประโยคต่าง ๆ นางจันทัปปภา สุนทรา มหรรณพาราม
    VCD เรื่อง Tenses Power point      
    ใบความรู้        
  อ32201 VCD ฝึกสนทนา   ฝึกพูดสนทนา    
    แบบฝึกหัด   สถานการณ์ต่าง ๆ    
    Interne        
73 อ33101 ภาพประกอบการสอนไวยากรณ์ รูปภาพ ไวยากรณ์  การอ่าน นางนงนุช  อทัยคุปต์ มหรรณพาราม
    ภาษาอังกฤษ        
  อ33101 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Power point Tense    
    ภาพการ์ตูนที่มีผู้เรียนเป็นส่วนร่วม   used to    
    ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint   wish    
74 อ31101 Present Simple+Present Con  มัลติมีเดีย   น.ส.พรพิมล  เครือวรรณ มหรรณพาราม
    Family Tree Power point      
    Pronoun Desktop Author      
    Singulars Plural Desktop Author      
    Alphabet Order Photos      
    แบบทดสอบ เอกสาร      
    Preposition ชุดการสอน      
    ชุดฝึกออกเสียงคำศัพท์ VCD/DVD      
    ชุดฝึกฟังภาษาอังกฤษ VCD/DVD      
75 อ40204 ชุดแบบฝึกยุทธวิธีการเดาความหมาย ชุดแบบฝึก ฝึกนักเรียนเดาความหมายคำศัพท์ นางศิริพร  พานิชเจริญ ศึกษานารีวิทยา
    คำศัพท์   ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยการวิเคราะห์    
        โครงสร้าง (Word Analysis) และการ    
        วิเคราะห์บริบท (Contextual    
        Analysis)     
        เป็นการส่งเสริมพัฒนาการอ่านเพื่อ    
        ความเข้าใจ    
76 อ40206 แนะนำ  เขตบางบอน Power point การนำเสนอท้องถิ่น นางสมพร  ศรีรัตนากูล ศึกษานารีวิทยา
  อ40208 เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร สอนการเขียนภาษาอังกฤษด้วย    
        การเน้นกระบวนการ    
77 ฝ40220 ศัพท์ส่งเสริม ชุดฝึกทำด้วยไฟฟ้า การใช้คำทักทายเบื้องต้นให้ถูกต้อง นางสุภา  ศรีงาม ศึกษานารีวิทยา
        กับบุคคลและเวลา ทำให้การสนทนา    
        มีความหมาย น่าประทับใจมากขึ้น    
78 อ42102 บทเรียนโปรแกรมเรื่อง Active Passive ชุดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด นางรัชนี  รักพินิจ ศึกษานารีวิทยา
    Voiu   กิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการ    
        พัฒนาการเรียนการสอนหลักไวยากรณ์    
79 อ32101 Grouping สื่อสิ่งพิมพ์ การจำแนกประเภทคำนามเอกพจน์ น.ส.สุนิสา  อารีราษฎร์ ศึกษานารีวิทยา
        และพหูพจน์    
80 อ31101 Making up sentences เอกสาร นำคำต่าง ๆ มาเรียงให้เป็นประโยค นางสุจิตรา  ทรัพย์อาภา ศึกษานารีวิทยา
        ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ Present    
        simple tense    
81 อ41102 บทเรียนหน้าเดียวเรื่อง Conditional เอกสาร 1. นักเรียนเขียนประโยคใช้โครงสร้าง นางโชติกา  พาลีกัณฑ์ ศึกษานารีวิทยา
    Sentences   ประโยคของ  If-Clause ได้ทั้ง 3 แบบ    
        2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่    
        ต้องการสื่อได้ถูกต้อง    
82 อ43102 โปรแกรมสำเร็จรูปเรื่อง Passive Voice บทเรียนโปรแกรม บทเรียนไวยากรณ์เรื่อง Active น.ส.สุปราณี  บุญจิตร ศึกษานารีวิทยา
        Passive Voice    
83 อ40202 แบบฝึกการอ่าน เอกสารชุดแบบฝึก เป็นแบบอ่านเพื่อพัฒนาทักษะ นายเสมือน  เรืองตังญาณ ศึกษานารีวิทยา
        ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ    
84 อ40211 ภาษาน่ารู้ วัดสุอุปกรณ์ (JIGSAW บูรณาการความเข้าใจทางภาษาระหว่าง น.ส.ขวัญฤดี  เชิงโชติ ศึกษานารีวิทยา
      PUZZLES) ภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล    
85 อ41102 ใบความรู้ ประกอบการเรียน การใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นางจันทรา  เจริญผล ศึกษานารีวิทยา
    ใบงาน        
86 อ33101 Fill in Crossword เอกสาร  ใบงาน ใช้แบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียน นางอัจฉรี   เผ่าพงษ์ ศึกษานารีวิทยา
        เพื่อช่วยจำคำศัพท์    
87 อ33101 Fill in Crossword เอกสาร ใช้แผนการสอนโดยใช้สื่อการเรียน น.ส.ศิริพร  สุขสม ศึกษานารีวิทยา
        เพื่อช่วยจำคำศัพท์    
88 อ40205 1. Critical Reeding Practice แบบฝึก แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ น.ส.สุณีย์  สิงห์ประไพ ศึกษานารีวิทยา
        จำนวน 10 ชุด    
    2. Context Clue หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฝึกทักษะการเดาศัพท์    
    3. Paragraph Reading หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ    
  อ40207 1. Critical Reeding Practice แบบฝึก แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์    
        จำนวน 18 ชุด    
    2. Thinking Skill หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์    
        คิดสังเคราะห์    
89 อ31101 แบบฝึกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกทักษะ เป็นแบบฝึกทักษะการพูดง่ายๆ ที่ใช้ นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
        ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน    
        ชั้น ม.1    
90 อ42201 แบบฝึกทักษะการอ่าน แบบฝึกทักษะ ฝึกทักษะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ น.ส.กาญจนา  วุฒิศักดิ์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
91 อ32102 สื่อ Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน Power point สื่อ Powerpoint พร้อมเอกสารประกอบ น.ส.อัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    เรื่องการเดาคามหมายของศัพท์ใน   การเรียนการสอน    
    บทอ่าน        
92 อ43201 Local Canal Power point การอนุรักษ์คลองในท้องถิ่น น.ส.อุบล  รังสิตวัธน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
93 อ42201 คำศัพท์ 15 หมวด Power point คำศัพท์หมวดต่าง ๆ น.ส.จีราภรณ์  ศรีสำราญ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
94 ฝ41201 Voyage a Paris ProShow Gold นำเที่ยว Paris น.ส.นวาระ  โสมประภัศร์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ฝ41202 Noel Power point+Hot Potatoes เทศกาลวันคริสตมาสในฝรั่งเศส    
95 อ43101 เอกสารประกอบการสอนไวยากรณ์ เอกสาร หลักไวยากรณ์ระดับ ม.6 นางชเนตตี  นิโครธานนท์ วัดราชโอรส
96 อ43101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร หลักไวยากรณ์ระดับ ม.6 นางอิสริยา  โชติรสสุคนธ์ วัดราชโอรส
97 อ40205 เอกสารประกอบการสอน  ใบงาน เอกสาร ประกอบและทดสอบความเข้าใจใน นางประดิษฐา  ชัยโสตถิ วัดราชโอรส
        การเรียนการสอน    
98 อ31101 เอกสารประกอบการสอน  ใบงาน เอกสาร ประกอบการสอน นางสุดา  เสถียรยานนท์ วัดราชโอรส
99 อ33101 เอกสารประกอบการสอนไวยากรณ์ เอกสาร หลักไวยากรณ์ระดับ ม.3 นางสุจิตรา  ฉายาทับ วัดราชโอรส
100 อ40219 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร ประกอบการสอน น.ส.ประนอม  สิงโต วัดราชโอรส
101 อ31101 แบบฝึกพาเพลิน Easy Grammar เอกสาร Powerpoint ไวยากรณ์ นางนงลักษณ์  เหมือนใจ ศึกษานารี
  อ43101 Interesting Grammar Powerpoint ไวยากรณ์ ม.6    
    Your Personality  Powerpoint คำศัพท์บุคลิกภาพ ม.6    
102 อ32101 ใบงาน ใบความรู้ เอกสาร   นางสุภางค์  เจียมอมรรัตน์ ศึกษานารี
    การแสดงบทบาทสมมุติ ประกอบ ของจริง      
    การสร้างบทสนทนาตามสถานการณ์        
103 อ32101 ใบงาน ใบความรู้   สื่อของจริง   น.ส.สริลดา  สุทธิดารา ศึกษานารี
    ใบภาระงาน สื่อจากผลงานนักเรียน สื่อสิ่งพิมพ์      
104 อ33101 เอกสารประกอบการสอน เอกสารของจริง   นางรภัส  ถึงแก้ว ศึกษานารี
105 อ42101- ซีดี grammar Powerpoint grammar ระดับ ม.5 นางศรีจันทร์  สาระวิถี ศึกษานารี
  42102          
106 อ42101- ใบงาน ใบความรู้   grammar ม.5 Reading ม.5 นางเครือวัลย์   ณ บางช้าง ศึกษานารี
  42102 TV  program        
107 อ43101 เกมส์ประกอบการเรียน   สนับสนุนการสอน น.ส.วิมลรัตน์  โกมล ศึกษานารี
108 อ43101 เกมส์ประกอบการเรียน   สนับสนุนบทเรียน นางวิไลวรรณ  สงวนคัมธรณ์ ศึกษานารี
109 อ32101 เอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ หลักไวยากรณ์สำคัญ นางสุภางค์  เจียมอมรรัตน์ ศึกษานารี
    ม.2        
110 อ32101 So do I  I  do  too IT การใช้ So do I  น.ส.รัฐพร  วิจิตรจามรี ศึกษานารี
        I  do  too  และปรับเปลี่ยนไปใช้กับ    
        ประธานและกริยาช่วยตัวอื่น    
112 อ32102 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ หลักไวยากรณ์ นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี ศึกษานารี
113 อ32101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ คำศัพท์+หลักไวยากรณ์ น.ส.สริลดา  สุทธิดารา ศึกษานารี
114 อ32101 เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน หลักไวยากรณ์ นายสมชัย  อธิปัญญากุล วัดราชโอรส
115 อ40211 เอกสารประกอบการสอนเสริมทักษะ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ นางนิทรา  บุญวานิช วัดราชโอรส
    ภาษาอังกฤษ        
116 อ40233 เอกสารประกอบการสอนทักษะ เอกสารประกอบการสอน ประกอบการสอนเสริมทักษะ นางสุวรรณา  พันธ์มา วัดราชโอรส
    ภาษาอังกฤษ        
117 อ33101 Food & Drink  Powerpoint Healthy Food นางขันธ์ธนา  สุทธิกรณ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    Shopping Powerpoint Clothes & Accessories    
    Time for a song CD A message from you    
118 อ42201 Tawiwattana Powerpoint Tawiwattana น.ส.วัชรี  แก้วนิยม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    Samutsakorn Powerpoint Samutsakorn    
    Nakornprotom Powerpoint Nakornpratorn    
119 อ32101 The CAI   นายดนัย  ดอนมอญ มัธยมวัดดาวคนอง
    Pronoun CAI เรื่อง Pronoun    
    นิทานอีสป CAI นิทาน    
    Chat  Number Chat ตัวเลข    
120 อ43201 Model  ศัพท์ Model เรียนรู้เรื่องศัพท์ เพิ่มเติม นายสาโรช  อยู่เป็นแก้ว มัธยมวัดดาวคนอง
  อ42201 แผ่นพับเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ แผ่นพับ เปรียบเทียบคำคุณศัพท์    
121 อ41201 นิทานช่วยสอน หนังสือนิทาน เรียนรู้เรื่องศัพท์ เพิ่มเติม น.ส.บุบผา  ดวงแก้ว มัธยมวัดดาวคนอง
122 อ41101 1. เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ รวบรวมสาระในการเรียนรู้ระดับ ม.1 น.ส.ธันยภัทร  ไชยทรัพย์ มัธยมวัดดาวคนอง
        ในรูปของใบความรู้ แบบฝึกหัด    
        กิจกรรมพร้อมมีภาพประกอบ    
    2. สื่อ Powerpoint ชุด Food and Drink CD ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง    
        คำนาม    
123 อ33101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI, CD ช่วยในการกรอกข้อมูล น.ส.มัณฑนา  วัฒนเสย มัธยมวัดดาวคนอง
124 อ43101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Grammar m.6 นางลำดวน  ผ่องบุรุษ วิมุตยารามพิทยากร
125 อ42101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Grammar นางสุภาภรณ์  นากาย วิมุตยารามพิทยากร
126 อ31101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Short Reading Comprehension นางจิตตราภรณ์  สามหมอ วิมุตยารามพิทยากร
127 อ32101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Vocabulary น.ส.อลีนา  วุฒิกุลสิน วิมุตยารามพิทยากร
128 อ32101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Conversation นางชำมะนาด ปิยะปัญญามงค วิมุตยารามพิทยากร
129 อ31101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Tense, Grammar นางจุฑารัตน์  กลัดคร้าม วิมุตยารามพิทยากร
130 จ41101 บัตรคำ  สื่อกิจกรรม  คำศัพท์ภาษาจีน น.ส.ชมพูนุช  พรหมจันทร์ วิมุตยารามพิทยากร
    Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ บทสนทนา    
131 อ33101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Direct/Indirect น.ส.สุดารา  บุญเกิด วิมุตยารามพิทยากร
        Active/Passive    
        Conversation    
132 ฝ41101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Conversation นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์ วิมุตยารามพิทยากร
  ฝ42101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Conversation    
  ฝ43101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์ Conversation    
133 อ41101 Tense เอกสารการสอน ประมวลคำศัพท์ต่าง ๆ นางอรอนงค์  มูลลิสาร พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    Nouns   ไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่    
    Active-Passive   นักเรียนชื่นชอบ    
134 อ43101 Games  Powerpoint   นางปรียาภรณ์  ตระการจันทร์ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    Tense แบบเรียนสำเร็จรูป      
    Nouns แบบเรียนสำเร็จรูป      
    Verbs แบบเรียนสำเร็จรูป      
    Adjectives แบบเรียนสำเร็จรูป      
    Pronowrs แบบเรียนสำเร็จรูป      
    Compomd Senterce แบบเรียนสำเร็จรูป      
135 อ43101 Queen Sirikit Multimedia อ่านจับใจความสำคัญ น.ส.จินตนา  ชิดเชื้อ ราชวินิตบางแคปานขำ
136 อ32101 Past simple tense Powerpoint Grammar นายเดชธนู  ซาท่าไม้ ราชวินิตบางแคปานขำ
137 อ41101 Crossword games CAI คำศัพท์ น.ส.สาคร  หีบแก้ว ราชวินิตบางแคปานขำ
138 อ31101 Present simple tense Powerpoint Grammar นางวิไล  ตันตินิรนาท ราชวินิตบางแคปานขำ
139 อ40205 Relative clause Powerpoint Structure นางนิตยาวรรณ  เวชชธรรม ราชวินิตบางแคปานขำ
140 อ31101 Nouns/Opposite words บัตรคำ Grammar นางขนิษฐา  ทวีวงษ์ ราชวินิตบางแคปานขำ
141 อ33101 Giving directions บทเรียนสำเร็จรูป Grammar นางวารุณี  เดิมผาติ ราชวินิตบางแคปานขำ
142 อ31101 การเทียบเสียงสระ พยัญชนะ Chart การเทียบเสียงสระ พยัญชนะ นางยินดี  หนุมาศ ราชวินิตบางแคปานขำ
143 อ41203 สื่อมัลติมีเดีย Power point เป็นแบบสรุปการใช้รูปแบบ Active & นางศิริพร  แสงหิรัญ มัธยมวัดสิงห์
  อ41204     Passive voice    
  อ41101          
  อ41102          
  อ.41101 ชุดการสอน เอกสารรูปเล่ม มี 2 เรื่อง    
  อ41102     1. Active & Passive    
        2. Question Tag