กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 พ33101 การวางแผน แผ่นพลิก การคุมกำเนิด, ระบบสัมพันธ์ นายสมภพ  อยู่สบาย ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2 พ43101 ดาบสองมือ แผ่นภาพ  อุปกรณ์ ฝึกทักษะดาบสองมือ นายถวัลย์  ศรีสุขะโต ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
3 พ31101 โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรม Computer ใช้สำรวจผลการทดสอบ นายอนันต์  เนตรมณี ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
4 พ32101 แผ่นพับความรู้  เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับสุขภาพ นางเบญจวรรณ ศรีสุริยกานนท์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  พ32101-2          
  พ43101-2          
5 พ31101 แผ่นพลิก สิ่งพิมพ์ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นางรัชวรรณ ลีฬหากาญจน์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
6 พ31101 แบบฝึกการสร้างเสริมสมรรถภาพ แบบฝึก พร้อมอุปกรณ์ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของ นายวิมล  ใจแจ้ง มหรรณพาราม
    ทางกาย การฝึก นักเรียนชั้น ม.1    
7 พ41101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ชุดโรคทางเพศสัมพันธ์  นางพรนภา รัชนิพนธ์ มหรรณพาราม
        ชุดที่ 1 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    
        ชุดที่ 2 โรคระบบสืบพันธุ์    
        ชุดที่ 3 โรคเอดส์    
8 พ31101 อุบัติเหตุ   Powerpoint การป้องกันอุบัติเหตุ นางวีณา  ชมไพบูลย์ มหรรณพาราม
    สารเสพติด คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทของสารเสพติด    
        การหลีกเลี่ยงสารเสพติด    
9 พ32101 การปฐมพยาบาล Powerpoint การปฐมพยาบาลชุดสัตว์มีพิษ นางมณีวรรณ์  มะส่าห์ มหรรณพาราม
  พ43101 การจัดการกับความเครียด CAI ชุดการจัดการกับความเครียด    
    การป้องกันโรค Powerpoint โรคเอดส์    
10 พ41201 แผ่นยางกำหนดจุดในการฝึกส่งลูกโด่ง แผ่นยาง แผ่นยางกำหนดจุดเตะจะช่วยให้ นายวิทูล   ดวงดี ไชยฉิมพลีวิทยาคม
    ด้วยหลังเท้า   นักเรียนฝึกทักษะการเตะลูกโด่งได้    
        ถูกต้องโดยแผ่นยาง จะกำหนดจุดวาง    
        ลูกบอล จุดวางเท้าหลัง จุดสัมผัสเท้า    
        เตะ และทิศทางการวิ่งเข้ามาเดาะ    
11 พ41102 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พ41102 เอกสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน นางสุมัธยา   เพ็ชรวงศ์ มัธยมวัดสิงห์
        รายวิชาสุขศึกษา พ41102    
        มีทั้งใบความรู้ - ใบงาน เพื่อให้    
        นักเรียนได้เรียนรู้และทำงานส่งครู    
        จัดทำเป็นเล่มเนื้อหาตามหลักสูตร ม.4    
  พ41101 สมรรถภาพทางกายของฉัน โปรแกรม Excel โปรแกรมคำนวณผลการทดสอบ    
  พ41102     สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์    
        สมรรถภาพทางกายของสำนักพัฒนา    
        การกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและ    
        กีฬา ปี 2548    
        ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงสมรรถภาพ    
        ทางกายของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ใด    
        เมื่อเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย    
        ของนักเรียนทั่วประเทศ    
  พ41101 คำนวณผลคะแนนระหว่างภาคและ โปรแกรม Excel โปรแกรมคำนวณคะแนนเก็บนักเรียน    
  พ41102 ปลายภาค   ระหว่างภาค - ปลายภาค    
        เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงคะแนน    
        นักเรียนในระหว่างเรียน    
        เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและ    
        ปรับปรุงผลการเรียนของตนเอง    
        ก่อนการสอบปลายภาค    
  พ41102 แนวทางในการป้องกันอุบัติภัย PPT การเรียนรู้การปฏิบัติตนเพื่อลดการเกิด    
        อุบัติภัย    
        การป้องกันการเกิดอุบัติภัยในชีวิตประจำวั    
        ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน และ    
        ในขณะเดินทาง    
    เตรียมตัวรับเหตุแผ่นดินไหว PPT การเตรียมตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับ    
        เหตุการณ์แผ่นดินไหว    
        การเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในขณะและ    
        หลังเกิดแผ่นดินไหว    
  พ41102 ความปลอดภัยในชีวิต PPT การป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่าง    
        การเดินทาง และการช่วยเหลือ    
        ผู้ประสบเหตุจากการเดินทาง    
  พ41102 แนวทางการปรับทุกข์ให้เป็นสุข PPT บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็นคนที่    
        มีความสุข    
        ร่างกายแข็งแรงมีพลังที่จะดำเนินชีวิต    
        ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข    
        จึงต้องเรียนรู้การสร้างสุขภาพจิตให้    
        แข็งแรง    
  พ41102 ลดภาวะโลกร้อนกับนาย Monkey  การ์ตูนเอนิเมชั่น ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม    
        ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหา    
  พ41102 เพื่อสายธาร Movies ตัวอย่างโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม    
        ทางน้ำที่นักเรียนช่วยกันทำร่วมกับ    
        ชุมชน    
  พ41102 การตรวจสัญญาณชีพ PPT การตรวจสัญญาณชีพจรและแนวทาง    
        การช่วยหลือผู้ป่วยก่อนที่จะทำการ    
        ปฐมพยาบาล    
  พ41102 หลักปฏิบัติการกู้ชีวิต PPT การเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วย    
        ที่หมดสติ และหยุดหายใจ โดยการทำ    
        CPR    
  พ41102 การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ PPT เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ    
        อย่างถูกวิธี    
        ทำให้ช่วยชีวิตและความพิการที่อาจ    
        เกิดจากการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาล    
        ที่ผิด    
  พ41102 การสำรวจอาการบาดเจ็บ PPT แนวทางการสำรวจ และคาดการณ์จาก    
        สภาวะแวดล้อม เพื่อตรวจดูว่าผู้ป่วย    
        เป็นอะไร อย่างไร เพื่อจะได้วางแผน    
        ในการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล    
        ได้อย่างถูกต้อง    
  พ41102 การประหยัดพลังงาน PDF หลายวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานในบ้าน    
        วิธีคำนวณหาค่าไฟฟ้าในบ้านอย่างง่าย ๆ    
  พ41102 สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัด PDF ปัจจัยภายนอกตัวบ้าน    
    พลังงาน   ปัจจัยภายในตัวบ้าน    
        แนวทางการปรับปรุง    
  พ41102 บ้านหารสอง PDF การปรับวิถีชีวิตพฤติกรรมและบ้านเรือน    
        ให้สามารถอยู่ได้สบาย โดยมีการใช้    
        พลังงานน้อยที่สุด    
  พ41102 สาระวิธีประหยัดไฟ PDF ทำอย่างไรจึงจะประหยัดไฟได้    
        เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเองแต่ลด    
        การใช้ไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟได้    
        ยิ่งใช้อย่างถูกวิธียิ่งประหยัด และ    
        ประหยัดมากขึ้นเมื่อปรับเปลี่ยน    
  พ41102 รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน PDF แนวทางการใช้รถให้ประหยัดน้ำมัน    
        เริ่มจากการวางแผนก่อนเดินทาง    
        เรียนรู้วิธีการขับรถ การดูแลรักษารถ    
        อย่างถูกวิธี    
  พ41102 การประหยัดพลังงานในการเดินทาง PDF การเรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง    
    โดยรถยนต์   รู้จักการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและ    
        ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน    
        วิธีการขับรถอย่างถูกวิธีและไม่เปลือง    
        น้ำมัน    
  พ41102 เซลล์แสงอาทิตย์ PDF หลักการทั่วไปและการทำงานของ    
        เซลล์แสงอาทิตย์    
        ตัวอย่างการใช้งานจริงของเซลล์    
        แสงอาทิตย์ในลักษณะต่าง ๆ    
  พ41102 เซลล์แสงอาทิตย์ PDF หลักการทั่วไปและการทำงานของเซลล์    
        แสงอาทิตย์    
        ตัวอยางการใช้งานจริงของเซลล์    
        แสงอาทิตย์ในลักษณะต่าง ๆ    
  พ41102 การให้ความเย็นแก่อาคาร PDF แนวทางในการให้ความเย็นแก่อาคาร    
        การปรับปรุงง่ายๆ ให้อาคารมีความเย็น    
  พ41102 ไฟฟ้าแสงสว่าง PDF ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจึงจะใช้งาน    
        ได้ดีมีประสิทธิภาพ    
        การเลือกอุปกรณ์แสงสว่างให้เหมาะสม    
        กับสถานที่ใช้งาน    
  พ41102 ไข้หวัดนก PPT แสดงสาเหตุ การเกิด การป้องกัน    
        ดูแลรักษาโรคไข้หวัดนก    
  พ41102 โรคซาร์ PPT แสดงสาเหตุ การเกิด การป้องกัน    
        ดูแลรักษาโรคซาร์    
  พ41102 ความรู้และแนวทางในการป้องกัน PPT แสดงสาเหตุการเกิด การป้องกัน     
    โรคเอดส์   การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดส์    
  พ41102 ความรู้เรื่อง "บุหรี่" PPT ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่    
        สารพิษและอันตรายที่ได้รับจากควันบุหรี่    
        พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ    
        ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535    
  พ41102 10 เคล็ดลับ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ PPT แนวทางในการเลิกสูบบุหรี่    
        สาเหตุของการสูบบุหรี่    
  พ41102 10 บัญญัติประหยัดน้ำมัน PPT คู่มือให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อร่วมมือ    
        ในการใช้รถอย่างประหยัดน้ำมัน    
  พ41102 แนวทางปฏิบัติเพื่อลดค่าไฟฟ้า PDF แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในการ    
        นำไปใช้เพื่อช่วยกันลดค่าไฟฟ้า เพื่อ    
        ช่วยกันประหยัดพลังงานและลดภาวะ    
        โลกร้อน    
  พ41101 www.mwsschool.com เว็บไซต์ เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและ    
  พ41102     งานประชาสัมพันธ์    
        เนื้อหาการสอนรายวิชาสุขศึกษา    
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พ41101,    
        พ41102    
        เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ สพฐ., ครู    
        บ้านนอก, และเว็บไซต์ เพื่อค้นคว้าอื่นๆ    
        ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน    
  พ41101 www.think.com เว็บไซต์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาโดยมีศูนย์กลาง    
  พ41102 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สุมัธยา เพ็ชรวงศ์   อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและมีโรงเรียน    
        ในประเทศไทยที่ใช้เว็บไซต์นี้     
        2 พันกว่าโรงเรียน    
        โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้เข้าร่วม    
        โครงการและให้นักเรียนได้ลงทะเบียน    
        เพื่อเข้าใช้    
        นักเรียนสามารถเข้าใช้เพื่อการค้นคว้า    
        หรือจะสร้างเว็บไซต์ของตนเอง    
        ครูได้สร้างเนื้อหาความรู้เพื่อให้    
        นักเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม    
  พ41101 แนวทางการออกกำลังกายด้วยตนเอง Movies VDO แนะนำการออกกำลังกายด้วยตนเอง    
        วิธีง่าย ๆ    
        ไม่ต้องไปฝึกที่โรงยิม หรือที่ฟิตเนส    
        หากไม่ว่าง ฝึกเองที่บ้านก็ได้    
        เมื่อไปต่างจังหวัดก็สามารถฝึกเองได้    
        แยกแบบฝึกตามอวัยวะของร่างกาย    
        ที่ต้องการออกกำลังกาย โดยเฉพาะหาก    
        ต้องการลดหรือบริหารส่วนใดหรือ    
        กล้ามเนื้อใดโดยเฉพาะก็สามารถทำได้    
        ข้อแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อให้เกิด    
        ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย และเหมาะสม    
        กับวัย    
  พ41101 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พ41101 เอกสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน    
        รายวิชาสุขศึกษา พ41101     
        มีทั้งใบความรู้ - ใบงาน เพื่อให้นักเรียน    
        ได้เรียนรู้และทำงานส่งครู    
        จัดทำเป็นเล่มเนื้อหาตามหลักสูตร ม.4    
  พ41101 ร่างกายของเรา Flash แสดงระบบต่าง ๆ ของร่างกาย    
    ระบบผิวหนัง Flash แสดงระบบผิวหนัง    
    ระบบกระดูก Flash แสดงระบบกระดูก    
    ระบบกล้ามเนื้อ Flash แสดงระบบกล้ามเนื้อ    
    ร่างกายของเรา PPT แสดงระบบต่าง ๆ ของร่างกาย    
    ระบบผิวหนัง PPT แสดงระบบผิวหนัง    
    ระบบกระดูก PPT แสดงระบบกระดูก    
    ระบบกล้ามเนื้อ PPT แสดงระบบกล้ามเนื้อ    
    การดูแลหลัง PPT แสดงแนวทางการดูหลัง    
    อาการของโรคเอดส์ PPT แสดงงอาการในระยะต่าง ๆ ของโรคเอดส์    
    ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคเอดส์ PPT แสดงสาเหตุการเกิด การป้องกัน     
        การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดส์    
    ปัญหาโภชนาการ PPT สาเหตุปัญหาโภชนาการที่คนไทยพบ    
        กันมาก การเปรียบเทียบพฤติกรรม    
        การรับประทานอาหารระหว่าง 2 คน    
    ปัญหาโภชนาการ PPT แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ    
        รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลัก    
        โภชนาการ    
    การปฏิสนธิและลักษณะการเจริญเติบโต PPT แสดงถึงการปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของ    
    ของทารกในครรภ์   ทารกในขณะอยู่ในครรภ์มารดา    
        และการเจริญเติบโตในวัยตั้งแต่เกิดจนถึง    
        วัยรุ่น    
    ต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตทางเพศ PPT แสดงถึงการทำงานของต่อมไร้ท่อที่    
        ควบคุมการเจริญเติบโตทางเพศ    
        ท่าบริหารเพื่อลดอาการปวดประจำเดือน    
    การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ PPT แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น    
    จิตใจในวัยรุ่น   ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ    
        สังคม การปรับตัวและแนวทางในการ    
        อบรมเลี้ยงดู    
    คุณค่าความเป็นไทย PPT เปรียบเทียบให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของ    
        วัฒนธรรมไทย    
        แสดงถึงชาวต่างชาติที่ชื่นชมในวัฒนธรรม    
        ของชาติไทยกับพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย    
        ที่รับวัฒนธรรมต่างชาติ    
    ทัศนะวัยรุ่น PPT หัวข้อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง    
        ความคิดเห็นในการรับเอาวัฒนธรรมของ    
        ต่างชาติเข้ามาปฏิบัติกับวัยรุ่นไทยใน    
        ปัจจุบัน    
    ความแตกต่าง PPT การแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นในกลุ่ม    
        ของผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ    
    เรื่องรักเรื่องใคร่ในวัยรุ่น PPT เรื่องต่าง ๆ ที่วัยรุ่นจะได้พบ    
        ทักษะการปฏิเสธ เมื่อถูกขอมีเพศสัมพันธ์    
    ชีวิตครอบครัว การพัฒนาตนเอง PPT แนวทางในการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น    
    การป้องกันการถูกข่มขืนกระทำชำเรา PPT แนวทางในการป้องกันตนเองให้พ้นภัย    
        จากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา    
    ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น PPT ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น     
        ผลที่ตามมาจากปัญหาต่าง ๆ    
        แนวทางในการแก้ปัญหาและการป้องกัน    
    การทดสอบสมรรถภาพทางกาย PPT การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 รายการ    
        ได้แก่ การลุก-นั่ง, ยืนกระโดดไกล,    
        นั่งพับตัวไปข้างหน้า, วิ่งกลับตัว, และ    
        ดันพื้น    
        แนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
        ทั้ง 5 รายการ    
        จุดหมายของการทดสอบทั้ง 5 รายการ    
        ว่าต้องการทดสอบร่างกาย หรือกล้ามเนื้อ    
        ส่วนใด    
    การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Movies การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 รายการ    
        ได้แก่ การลุก-นั่ง, ยืนกระโดดไกล,    
        นั่งพับตัวไปข้างหน้า, วิ่งกลับตัว, และ    
        ดันพื้น    
12 พ42101 ภูมิปัญญาไทย Powerpoint สมุนไพรไทย อาหารสมุนไพรประจำ นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์ มัธยมวัดสิงห์
      ใบงานเอกสาร ธาตุเจ้าเรือน การตั้งครรภ์ อยู่ไฟ    
      ประกอบการเรียนรู้ นวดแผนไทย    
    ปฐมพยาบาล เอกสารประกอบการเรียนรู้ การอบไอน้ำสมุนไพร    
    พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ Powerpoint พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ    
  พ42102 สิ่งเสพติด เอกสารประกอบการสอน      
  พ33102 สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ เอกสารประกอบการสอน      
  พ33101 โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของท้องถิ่น เอกสารประกอบการสอน      
  พ42102 การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ เอกสารประกอบการสอน      
    ความเชื่อทางสุขภาพ        
  พ33101 สุขภาพจิต เอกสารประกอบการสอน      
  พ42101 การปฐมพยาบาล เอกสารประกอบการสอน      
  พ42102          
13 พ43101 สื่อการสอนวิชาฟุตบอล CD เป็นแผ่น VCD บทเรียนสำเร็จรูปใช้ นายชำนาญ  มีลาภ มัธยมวัดสิงห์
        เครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถ    
        ค้นคว้าเองได้    
14   ส่งเสริมการเล่นเปตอง VCD การเล่นเปตองอย่างมีระบบ นายวีรยุทธ  พุทธนิมนตร์ มัธยมวัดหนองแขม
15   ชุดการสอนสุขศึกษา (ม.4)   ความปลอดภัยในชีวิต นายไพบูลย์  พุ่มมะเดื่อ มัธยมวัดหนองแขม
16 พ43101 ชุดการสอนสุขศึกษา Powerpoint ระบบกล้ามเนื้อ นางพงศ์ภรณ์   สงวนคำ มัธยมวัดหนองแขม
17 พ42102 โรคไม่ติดต่อ Powerpoint โรคหัวใจ นางกนกพร  พุกท่าไม้ มัธยมวัดหนองแขม
18 พ33101 การเล่นวอลเล่ย์บอล Powerpoint การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ นายมานพ   พุกท่าไม้ มัธยมวัดหนองแขม
        เล่นลูกมือล่าง    
19 พ32101   Powerpoint โรคเบาหวาน น.ส.วัลลภา  ศรัทธา มัธยมวัดหนองแขม
20 พ41101 เครื่องช่วยฝึกทักษะการตบวอลเลย์บอล อุปกรณ์ ใช้ในการสอนและประกอบการสอน นายประวิทย์  สามเพชรเจริญ สุวรรณารามวิทยาคม
        วิชาวอลเลย์บอล    
21 พ43201 VCD  สื่อการสอนวิดีทัศน์ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นและจังหวะ นายประจวบ  วจนะประภา สุวรรณารามวิทยาคม
  พ43202 VCD   พื้นฐานการเต้นรำ  การลีลาศ    
22 พ31101 บทเรียนการ์ตูน สื่อพิมพ์ โภชนาการ นางนิตยา  สูงสถิตานนท์ สุวรรณารามวิทยาคม
23 พ32101 การ์ตูน VCD  สื่อพิมพ์ เพศศึกษา นางกิติญา  เนิดน้อย สุวรรณารามวิทยาคม
24 พ33101 แบบฝึกทักษะการคิด แบบฝึกทักษะ เน้นให้นักเรียนรู้จักใช้การคิดวิเคราะห์ นางนลินี  จริตไทย สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
25 พ33101 บทเรียนสำเร็จรูป รูปเล่ม ปวดศีรษะ, เป็นไข้, ปวดท้อง, อุจจาระร่วง นายสุธี   เสถียรยานนท์ วัดราชโอรส
        ไอ, ปวดฟัน    
26 พ31101 บทเรียนสำเร็จรูป รูปเล่ม โรคพิษสุนัขบ้า นางสุพิญ  ใจเย็น วัดราชโอรส
27 พ41102 บทเรียนสำเร็จรูป รูปเล่ม สิ่งเสพติดให้โทษ นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ วัดราชโอรส
28 พ43101 บทเรียนสำเร็จรูป รูปเล่ม ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย น.ส.มยุรี  กิจไกรลาศ วัดราชโอรส
29 พ31101 บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนสำเร็จรูป รับประทานอาหารหลักโภชนาการครบ นางสุรีย์   ธรรมเลิศหล้า มัธยมวัดดาวคนอง
    อาหารและโภชนาการ   5 หมู่ เพียงพอกับความต้องการของ    
        ร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพในแต่ละวัน    
        ปฏิบัติจนเกิดสุขนิสัยที่ดี    
30 พ33101 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการสร้าง เอกสารประกอบ วิธีรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง นางอุสา  เอี่ยมสะอาด มัธยมวัดดาวคนอง
    เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค        
31 พ32101 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการพัฒนาการของ บทเรียนสำเร็จรูป การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์ มัธยมวัดดาวคนอง
    ร่างกาย   ร่างกาย    
32 พ32101 สนามวอลเลย์บอลแม่เหล็ก สื่อการสอนวิดีทัศน์ สนามแข่งขัน นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์ มัธยมวัดดาวคนอง
33 พ43101 งานลีลาศลำลอง โมเดล รวมสาระรายละเอียดของงานลีลาศ นางกระบวน  นพชำนาญ มัธยมวัดดาวคนอง
34 พ42101 แบบจำลอง สื่อวัสดุอุปกรณ์ ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย นางผาณิต  โชควิทยา วิมุตยารามพิทยากร
  พ42102 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม เพศสัมพันธ์     
  พ43101 Powerpoint สื่อโสตทัศนูปกรณ์      
  พ43102          
35 พ31101 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม เอกสารวิชาเทเบิลเทนนิส นางอัจฉรา   สว่างศรี วิมุตยารามพิทยากร
36 พ33101 ป้ายสกอร์บอร์ด ผลิตเอง ป้ายแจ้งคะแนน นายธนะศักดิ์  รอดมณี พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
37 พ42101 1. ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย Powerpoint ระบบย่อยอาหาร นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์ มัธยมวัดสิงห์
      ใบงาน แบบฝึกทักษะ ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ    
      กระบวนการ      
      เอกสารประกอบการเรียนรู้ ระบบการไหลเวียนโลหิต กระบวนการ    
        ทำงาน ความผิดปกติ/โรคที่เกิดขึ้น    
        การดูแลเสริมสร้างดำรงประสิทธิภาพ    
        ของระบบ    
    2. โรคไม่ติดต่อ Powerpoint โรคหัวใจ โรคอ้วน/ผอม    
      ใบงาน/เอกสารประกอบ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง    
      การเรียนรู้