กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 ส40201 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม เอกสาร พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน นางศุภกร  อ่วมอุ่ม  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
2 ส42102 ประวัติศาสตร์ยุโรป CD เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ยุโรป นางปาริชาติ  ทับสุทธิ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ส42102 ประวัติบุคคลสำคัญ CD ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ    
3 ส40204 กฎหมายแพ่ง อาญา บทเรียนสำเร็จรูป ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก นางอรธิชา  วรรณวัฒน์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
        กฎหมาย    
  ส33101 ทวีปยุโรป,อเมริกาเหนือ,อเมริกาใต้ ใบงาน ลักษณะทางกายภาพ    
    แอฟริกา       รู้จักเลือกบริโภคได้เหมาะสม    
    การบริโภค        
4 ส40201 แผ่นภาพติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นภาพ เอกลักษณ์ของภาคอีสาน, ภาคใต้ นายสมศักดิ์  บุญนาค ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    เรื่องเอกลักษณ์ไทย        
5 ส33101 การค้าเสรีอเมริกาเหนือ ใบความรู้ การแบ่งเขต สิทธิการค้า น.ส.ณัฐวรรณ  เสตะกลัมพ์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    ป่าดิบชื้นลุ่มแม่น้ำแอมะซอน ใบงาน      
    เมืองใหม่ในทวีปอเมริกาใต้   ความสำคัญเศรษฐกิจการติดต่อการค้า    
    ชนพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา   ชนเผ่า ชีวิต    
6 ส32101 เอเชีย : ดินแดนแห่งความเป็นที่สุด ชุดกิจกรรมการสอน ลักษณะกายภาพของทวีปเอเชีย นางผุดผ่อง  ปดิฐพร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ส41101 กฎหมายน่ารู้  มัลติมีเดีย (CD) กฎหมายมหาชน    
    ศิลปวัฒนธรรมไทย (CD) ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5 แบบ    
7 ส3101 สมุดภาพต่าง ๆ แผ่นภาพ สถานที่สนใจ นางทิติวรรณ  กิจแก้ว ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
8 ส32101 การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย Power point การแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีป นายแมนพงษ์  เห็มกอง มหรรณพาราม
    การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ใบความรู้ เอเชียตามปัจจัยต่าง ๆ    
    ในประเทศเพื่อนบ้าน   การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเขต    
        โดยรอบของประเทศไทย    
  ส31201 ประเพณีในชุมชนของกรุงเทพ Power point ประเพณีที่สำคัญในกรุงเทพ    
9 ส33101 ประเทศในทวีปต่าง ๆ Power point ลักษณะกายภาพ  การปกครอง นางราณี  เงินวศิน มหรรณพาราม
        เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม    
    แผนที่ภาพประเทศไทย ภาพประกอบ      
10 ส33101 การเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน E-book การเผยแพร่พระพุทธศาสนา นางอภิรดี  วัศราติยานนท์ มหรรณพาราม
    ดินแดนต่าง ๆ   ในดินแดนต่าง ๆ    
    ทวีปยุโรป Power point ทวีปยุโรป    
    ทวีปแอฟริกา E-book ทวีปแอฟริกา    
11 ส32101 Power point พระพุทธประวัติ Power point สาเหตุของการออกบวช การตรัสรู้ น.ส.สุปราณี  ฉายโฉมเลิศ มหรรณพาราม
        ของพระพุทธเจ้า    
12 ส43102 บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง นวัตกรรมบทเรียนแบบ เป็นขั้นตอนการเข้าร่วมในศาสนพิธี น.ส.สมวาสนา  ตั้งตริยพงศ์ มหรรณพาราม
    ศาสนพิธี โปรแกรม คือ    
    พิธีทอดกฐิน   พิธีทอดกฐิน    
    พิธีเวียนเทียน   พิธีเวียนเทียน    
    พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน   พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน    
13 ส31101 Power point เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง Power point เศรษฐกิจพอเพียง น.ส.กาญจนา  แย้มลักษณะเลิศ มหรรณพาราม
    แผ่นใส เอกสาร ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    
    แผ่นภาพ แผ่นภาพ      
    ใบงาน แผ่นพับ      
    แบบปฏิบัติการ ใบงาน      
    เอกสารประกอบการสอน แบบปฏิบัติการ      
14 ส31101 อาณาจักรสุโขทัย Power point การก่อตั้ง การเมือง การปกครอง นางวัฒนา  ศรีประเสริฐ มหรรณพาราม
        เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม    
  ส31101 อาณาจักรสุโขทัย เอกสารประกอบการสอน ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง    
        มรดกความทรงจำของโลก    
  ส31101 อริยสัจ 4 กับเศรษฐกิจพอเพียง สื่อผสม อริยสัจ 4 กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
        วิถีไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง    
15   บางกอก ราชธานี สองฝั่งล้ำน้ำ เอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับสองฝั่งลำน้ำ นางทวีวุฒิ  สุริบุตร มัธยมวัดดุสิตาราม
    เจ้าพระยา   เจ้าพระยา    
16   กระแสธรรมจากพุทธจริยวัตร เอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับพุทธจริยวัตร นางพศวีร์  เทียบคุณ มัธยมวัดดุสิตาราม
17   กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา เอกสาร กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้บริเวณ นางเพชรา  สุวรรณกล่อม มัธยมวัดดุสิตาราม
    ไทย บริเวณชุมชน   ชุมชน    
18   1. สื่อนวัตกรรม E-book การนำ สื่อนวัตกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพุทธศาสตร์ นางปิ่นทอง  ใจสุทธิ มัธยมวัดดุสิตาราม
    ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพุทธศาสตร์        
    มาใช้จัดการเรียนการสอน        
    2. สื่อนวัตกรรม E-book การพัฒนา สื่อนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการสอน    
    รูปแบบการสอนสังคมศึกษา   สังคมศึกษา    
    3. สื่อนวัตกรรม E-book คู่มือ สื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนด้วยงานกระดาษ    
    ประกอบการผลิตสื่อการเรียน   POP UP สามมิติ    
    การสอน        
19 ส42101 เอกสารประกอบการเรียนวิชา เอกสาร เอกสารประกอบการสอนเรื่อง นางปรียา  พรหมศักดิ์ ปัญญาวรคุณ
    ส42101 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    และสิ่งแวดล้อม   มีจำนวน 5 เรื่อง    
        ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ    
        สถานการณ์สิ่งแวดล้อม    
        วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม    
        การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
        สิ่งแวดล้อม    
        บทบาทขององค์กรในการจัดการ    
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
20 ส42101 สื่อผสมการสอน แผนที่ภูมิศาสตร์ Power point องค์ประกอบของแผนที่อิทธิพลทาง น.ส.จิตรา  พงศ์ยี่หล้า อิสลามวิทยาลัยฯ
  ส33101   CAI ภูมิศาสตร์    
21 ส41201 พระพุทธศาสนา DVD  CAI คุณธรรม นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก อิสลามวิทยาลัยฯ
22 ส30203 กฎหมายน่ารู้  Power point ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย น.ส.นิทรา  วรรณะ อิสลามวิทยาลัยฯ
        กฎหมายอาญา    
23 ส40208 การเงิน การธนาคาร CAI สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย น.ส.กิติมา  สายนุ้ย อิสลามวิทยาลัยฯ
24 ส31101 แผนที่ประเทศไทย Power point แผนที่แสดงประเทศไทย น.ส.ศิรินัย  ซาชา อิสลามวิทยาลัยฯ
25 ส42101 1. แผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย น.ส.ดวงแก้ว  มณีโชติ มัธยมวัดสิงห์
    ภูมิประเทศ        
    2. แผ่นใสลักษณะทางกายภาพ แผ่นใส แสดงลักษณะทางด้านกายภาพของ    
    ของไทย   ประเทศไทย    
    3. คู่มือศึกษาด้วยตนเองรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์    
    ส42101   ประวัติศาสตร์หน้าที่และเศรษฐศาสตร์    
    4. แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบวิชา ส42101    
    วิชา ส42101        
    5. จอมทองศึกษา เอกสารประกอบการสอน ความรู้ท้องถิ่นของเขตจอมทอง    
    6. แบบพัฒนาการเรียนรู้สาระ เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบความรู้ในท้องถิ่น    
    ท้องถิ่น   จอมทอง    
    7. การจัดกิจกรรมบูรณาการ เอกสารประกอบการสอน หลักการจัดกิจกรรมการสอนแบบ    
        บูรณาการ    
    8. คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการสอน หลักการจัดการค่ายสิ่งแวดล้อม    
    ศึกษา        
    9. คู่มือจัดกิจกรรมเกมปัญหา เอกสารประกอบการสอน เกมประกอบการจัดการเรียน    
    สิ่งแวดล้อม   การสอนสิ่งแวดล้อม    
    10. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซีดีรอม ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร    
        ธรรมชาติที่ยั่งยืน    
26 ส42207 1. แผนที่แสดงกระแสนำ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ แสดงกระน้ำสำคัญๆ ของโลก นางปราณี  เสียงสืบชาติ มัธยมวัดสิงห์
    2. Powerpoint ประกอบการสอน มัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับเอกภาพกาแลตซี่    
    รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ   ระบบสุริยะและความรู้เกี่ยวกับ    
        โลกในด้านธรณีภาค อุทกภาพ     
        บรรยากาศภาค    
  ส31101 1. Powerpoint ประกอบการสอนวิชา มัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยทั้งด้าน    
    ประเทศของเรา   ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์    
        เศรษฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง    
  ส42207 1. เอกภาพกาแลตซี่ Power point      
    2. โครงสร้างส่วนประกอบของโลก Power point      
    3. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก Power point      
    4. ลักษณะภูมิประเทศของโลก Power point      
    5. ทะเลมหาสมุทร Power point      
    6. กระแสน้ำ Power point      
    7. บรรยากาศ Power point      
    8. เขตภูมิประเทศ Power point      
  ส42209 Powerpoint ประกอบการสอนวิชา มัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ประวัติ    
    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม   การใช้นโยบายด้านพลังงาน     
        ผลกระทบการแก้ปัญหาและการ    
        อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งระบบนิเวศ    
27 ส42201 Powerpoint ประกอบการสอนวิชา CD หลักธรรมสำคัญในระดับชั้น ม.5 นางปิ่นอุมา  สังกะรัตนินทร์ มัธยมวัดสิงห์
    ส42201    พระองค์คุลิมาล    
    E-book เรื่ององค์คุลิมาล CD      
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ พุทธสาวก  พุทธสาวิกา    
    พระพุทธศาสนา        
  ส41106 เอกสารประกอบการเรียนวิชา   โครงสร้างการปกครอง อดีตถึง    
    การปกครองของไทย   ปัจจุบัน    
28 ส31101 CAI พรรณไม้ CAI พรรณไม้ในโรงเรียนสรรพคุณด้าน นางสรรธณา  บุตรทองคำ มัธยมวัดสิงห์
        สมุนไพรรักษาโรคพรรณไม้ประเภท    
        ต่าง ๆ    
  ส42101 ปรากฏการณ์กายภาพของโลก Power point ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว ทอร์นาโด    
        คลื่นยักษ์สินามิ โลกร้อน    
29 ส41201 1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา Power point ความสำคัญของพระพุทธศาสนา นางวีญารัตน์  สวนส้มจีน มัธยมวัดสิงห์
    2. พุทธประวัติ และ CD พุทธประวัติ วันสำคัญทางศาสนา    
    3. วันสำคัญทางศาสนา   การบริหารจิต พุทธสาวก - สาวิกา    
    4. การบริหารจิต        
    5. พุทธสาวก - สาวิกา         
  ส31201 เอเซียและไอซิเนีย Power point ภูมิประเทศที่ตั้ง ขนาด ภูมิอากาศ    
        ทรัพยากร    
30 ส43201 ข่าว สิ่งพิมพ์ ปัญหากฎหมาย นางวันเพ็ญ  เกิดนิยม มัธยมวัดสิงห์
    กฎหมายต่าง ๆ หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย    
31 ส41101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Power point ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นางศิวพร  กุลครอง มัธยมวัดหนองแขม
        การประกอบอาชีพ    
  ส41101 เศรษฐกิจพอเพียง CAI เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่    
32 ส31102 การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้า DVD พุทธประวัติ น.ส.เรนับทรา  คาน มัธยมวัดหนองแขม
33 ส31102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Power point  เทป ความหมาย ที่มา แนวทางการศึกษา นางกาญจนา  พลอยรุ่งโรจน์ มัธยมวัดหนองแขม
        เศรษฐศาสตร์    
  ส31102 ภูมิศาสตร์กายภาพ Powerpoint การแปลงความเท่ากัน    
34 ส31101 ร่องรอยอารยธรรมไทย Powerpoint ดินแดนประเทศไทยก่อน น.ส.กุสุมา  คงวุฒิ มัธยมวัดหนองแขม
        ประวัติศาสตร์    
  ส41101 เศรษฐกิจพอเพียง CAI เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่    
35 ส40203 โลกตะวันตก Powerpoint เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก นางเฉลิมศรี  บุญประเสริฐ มัธยมวัดหนองแขม
36 ส32101 ทวีปเอเชีย Powerpoint ลักษณะภูมิประเทศ นางคมคาย  รัฐอมฤท มัธยมวัดหนองแขม
37 ส42103 พระพุทธศาสนา เอกสารประกอบการเรียน หลักธรรม พิธีกรรม น.ส.ลาวัลย์  เที่ยงสกุล มัธยมวัดหนองแขม
38 ส33101 ภูมิศาสตร์ เอกสารประกอบการเรียน กายภาพของทวีปต่างๆ  นางมธุรส  ผ่องพลีศาล มัธยมวัดหนองแขม
    เศรษฐศาสตร์ เอกสารประกอบการเรียน สถาบันการเงิน    
39 ส43101 ปัญหา สภาพแวดล้อมในโลกยุค Powerpoint ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม นางวิไล  ทรงโฉม มัธยมวัดหนองแขม
    ปัจจุบัน เนื่องจากความเจริญทาง   ในโลกยุคปัจจุบัน    
    เทคโนโลยี        
40 ส33102 พระพุทธ แผ่นใส ภาพพระพุทธรูปปางต่าง ๆ นายจารึก  ยืนนาน มัธยมวัดหนองแขม
41 ส32102 พระพุทธศาสนา เอกสารประกอบการสอน บทสวดมนต์  หลักธรรม นางสุมาลี  สิงห์น้อย มัธยมวัดหนองแขม
42 ส43104 พระพุทธศาสนา Powerpoint หลักธรรม การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ น.ส.กรรณิกา  นาควัชระ มัธยมวัดหนองแขม
43 ส32102 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง CAI พุทธศาสนพิธี นายยงยุทธ  ชำนาญอักษร มัธยมวัดหนองแขม
    ศาสนพิธี        
44 ส33102 การเผยแผ่ศาสนาในทวีปเอเชีย Powerpoint การเผยแผ่ศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ นายประเวศร์  ปัตตวงษ์ มัธยมวัดหนองแขม
        ทั่วโลก    
15 ส32101 ศิลปสมัยอยุธยา สไลด์ ศิลปสมัยอยุธยา นางเสาวภา  วัชรกาฬ มัธยมวัดหนองแขม
16 ส33101 ทวีปยุโรป Powerpoint ลักษณะทวีปยุโรป น.ส.ศิริพร  จำปา บางปะกอกวิทยาคม
        สาระสำคัญของยุโรป    
    บทเรียนสำเร็จรุป เรื่อง "เกษตร บทเรียนสำเร็จรูป เกษตรทฤษฎีใหม่    
    ทฤษฎีใหม่"        
17 ส31101 ชาวพุทธตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช นางพรสวรรค์  ประเสริฐวิทย์ บางปะกอกวิทยาคม
        และคุณธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง    
  ส31101 แผนที่ประเทศไทย แผ่นภาพ แผนที่ประเทศไทย กายภาพ    
  ส31101 เส้นโครงแผนที่ แผ่นภาพ เส้นละติจูดที่สำคัญ ซึ่งบอกลักษณะ    
        ภูมิอากาศของโลก    
18 ส31101 ประวัติพุทธศาสนา บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติพุทธสาวก พระมหากัสสปะ นางจินตนา  เปราะจันทึก บางปะกอกวิทยาคม
    แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผ่นภาพ ที่ตั้งของประเทศไทย    
    เส้นโครงแผนที่ แผ่นภาพ ระบบอ้างอิงตำแหน่งในแผนที่    
    ภาคตะวันออก Powerpoint ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของ    
        ภาคตะวันออก    
19 ส32101 บทเรียนสำเร็จรูปทวีปออสเตรเลีย บทเรียนสำเร็จรูป ทวีปออสเตรเลีย นางกัญญาภัณฑ์  แก้วมณี บางปะกอกวิทยาคม
        ภูมิประเทศ    
        ภูมิอากาศ    
        ประชากร    
        สังคม    
20 ส32101 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ Powerpoint เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ น.ส.พิมผกา  มาสุข บางปะกอกวิทยาคม
        ไทย เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา    
        พฤษภาทมิฬ    
21 ส33101 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย บทเรียนสำเร็จรูป ความเป็นมาของทวีปออสเตรเลีย นางนงเยาว์  วัฒนพันธุ์ บางปะกอกวิทยาคม
  ส33101 แนวคิดทฤษฎีใหม่ บทเรียนสำเร็จรูป แนวคิดทฤษฎีใหม่    
  ส33101 ประวัติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ    
    กรมพระยาดำรงราชานุภาพ   กรมพระยาดำรงราชานุภาพ    
22 ส41101 กฎหมายในชีวิตประจำวัน เอกสารใบความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน นายเชาวลิต  สไลมานดี บางปะกอกวิทยาคม
  ส41103 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  บทเรียนสำเร็จรูป ภูมิปัญญาไทยคือความรู้ทักษะ    
    ภูมิปัญญาไทย   ที่เกิดจากความคิดการปฏิบัติของ    
        คนไทย    
23 ส41102 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป 1. ประวัติการเกิดของพระสงฆ์ นางปิยวรรณ  ปติวิทูรวรรัตน์ บางปะกอกวิทยาคม
    คุณภาพชีวิต   2. วิธีอุปสมบทสมัยพุทธกาลจนถึง    
        ปัจจุบัน    
24 ส40201 การปกครองของไทย เอกสารประกอบการสอน การเมืองการปกครองของไทย นายไพริน  อินทร์สุวรรณ บางปะกอกวิทยาคม
    นายกรัฐมนตรีของไทยจากอดีต เอกสารประกอบการสอน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี    
    ถึงปัจจุบัน   ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน    
    รัฐธรรมนูญของไทยจากอดีต เอกสารประกอบการสอน รัฐธรรมนูญของไทยฉบับที่ 1 - 18    
    ถึงปัจจุบัน        
    รัฐธรรมนูญ บทเรียนสำเร็จรูป ความหมายรัฐธรรมนูญ    
        ความสำคัญ  ประเภท    
    การเมือง การปกครองของไทย ชุดนิทรรศการ นิทรรศการเมืองการปกครองของ    
        ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน    
    ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกสารประกอบการสอน ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย    
    ประเพณีไทย บทเรียนสำเร็จรูป ความหมายประเพณีไทย    
        ความสำคัญ    
25 ส42101 หนังสือ ส42101 เอกสารประกอบการสอน เนื้อหาเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ น.ส.จันทนา  สธูป บางปะกอกวิทยาคม
      แผนที่ประเทศไทย แผ่นภาพ    
      แสดงลักษณะภูมิประเทศ      
      โครงสร้างทางธรณี และ      
      แสดงเขตการปกครอง      
  ส42103 หนังสือ ส42103 เอกสารประกอบการสอน เนื้อหาเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์    
26 ส42102 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พระอนุรุทธะ บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติคุณธรรมของพระอนุรุทธะ นางจันทิมา  ธรรมโชติ บางปะกอกวิทยาคม
        ซึ่งเป็นพุทธสาวก    
  ส42104 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติคุณธรรมของพระธัมมทินนา    
    พระธัมมทินนาเถรี   เถรี  ซึ่งเป็นพุทธสาวิกา    
27 ส40206 1. วิวัฒนาการกฎหมายไทย Powerpoint ความเป็นมาของกฎหมายไทยสมัย นางอัญชุลี  วิชัย บางปะกอกวิทยาคม
        สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์    
    2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Powerpoint กระบวนการยุติธรรมทางอาญา    
        มีขั้นตอนต่าง ๆ ของศาล 10 ขั้นตอน    
  ส40205 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย Powerpoint ประวัติความเป็นมาและบทบาท    
        หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย    
28 ส43101 โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทเรียนสำเร็จรูป สภาพการเมืองของโลกตะวันตก นายสนอง  แสงเรือง บางปะกอกวิทยาคม
        ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพ    
        โซเวียต    
29 ส43102 พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ Powerpoint เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ น.ส.สุภาณี  ปั้นวิเศษ บางปะกอกวิทยาคม
    พอเพียง   ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จ    
        พระเจ้าอยู่หัว    
30 ส32101 เศรษฐกิจพอเพียง VDO ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นางทัศนีย์  คงบุญโสด ทวีวัฒนา
        การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียง    
31 ส41101 ศิลปะอยุธยา Powerpoint เป็นสื่อแสดงภาพและให้ความรู้ นางอุทุมพร  ช้างพลาย ทวีธาภิเศก
        เกี่ยวกับศิลปะไทยสมัยอยุธยา    
    แผนที่ประวัติศาสตร์ Powerpoint เป็นสื่อแสดงภาพแผนที่ประวัติศาสตร์    
        ใช้ลายขึ้น Smart, Borad แทนการใช้    
        แผนที่แขวน    
32 ส31101 Powerpoint ภูมิศาสตร์กายภาพ ICT สาระภูมิศาสตร์ น.ส.กำไล  สุวรรณนิตย์ สุวรรณารามวิทยาคม
33 ส43101 องค์กรสหประชาชาติ บทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์ น.ส.สุมิตรา  รัฐประสาท สุวรรณารามวิทยาคม
34 ส32101 ภูมิศาสตร์เอเชีย ใบงาน สาระภูมิศาสตร์ นางกาญจนา  หฤทัยพันธ์ สุวรรณารามวิทยาคม
35 ส33101 ภูมิศาสตร์ ICT สาระภูมิศาสตร์ น.ส.ประยงค์  ฉิมน้อย สุวรรณารามวิทยาคม
36 ส43201 พุทธประวัติ บทเรียนสำเร็จรูป สาระพระพุทธศาสนา นางนิตธินันท์  ยอดภิญญาณี สุวรรณารามวิทยาคม
37 ส42202 เศรษฐกิจพอเพียง บทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ น.ส.วิไลพร  หวานสนิท สุวรรณารามวิทยาคม
38 ส42201 พระพุทธรูปปางต่าง ๆ พร้อม CD สาระพระพุทธศาสนา นางสุมิตรา  ชีวะสาธน์ สุวรรณารามวิทยาคม
    ประวัติความเป็นมา        
39 ส33101 บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนการ์ตูน สาระหน้าที่ นางอรวรรณ  บำรุงศักดิ์ สุวรรณารามวิทยาคม
40 ส41201 จริยธรรม ใบงาน สาระพระพุทธศาสนา น.ส.สุภัตรา  แย้มยิ้ม สุวรรณารามวิทยาคม
41 ส31101 ประวัติศาสตร์ Powerpoint ICT สาระประวัติศาสตร์ นางเพชรรัตน์  วิเศษภักดี สุวรรณารามวิทยาคม
42 ส32101 รู้จักทวีปเอเชีย ซีดี เมืองหลวงและธงชาติ นางณัฏฐินีภรณ์  นุ่นทอง สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
  ส43101 อาณาจักรสุโขทัย ซีดี อาณาจักรสุโขทัย    
43 ส33101 ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี Powerpoint แสดงถึงดินแดนทางประวัติศาสตร์ นางชิดชนก  ร่วมชมรัตน์ ศึกษานารีวิทยา
        สมัยธนบุรีคือ ค่ายบางกุ้ง จังหวัด    
        สมุทรสงคราม ที่พระเจ้าตากเคย    
        ตั้งมั่นและได้รบกับพม่าที่มาจอง    
        กำลังหลังกู้เอกราชแล้ว เป็นศึก    
        ครั้งแรกที่มาตรวจดูความเข้มแข็ง    
        ของไทย    
47 ส32101 ประวัติศาสตร์อยุธยา Powerpoint อยุธยา นายมนู  สวัสดิเวทิน ศึกษานารีวิทยา
48 ส31101 คำขวัญประจำจังหวัด Powerpoint คำขวัญจังหวัดในประเทศไทย นางมาลี  สุเมธพิพัธน์ ศึกษานารีวิทยา
49 ส32101 ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย แผ่นภาพโปร่งใส ทวีปเอเชียทางกายภาพ นางวาสวิมล  ชมทรัพย์ ศึกษานารีวิทยา
50 ส42101 แผนที่ และความสำคัญของแผนที่ Powerpoint ภูมิศาสตร์ประเทศไทย นายสุดกิจ  แพวิเศษ ศึกษานารีวิทยา
51 ส40202 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Powerpoint เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร น.ส.ประอรรัตน์  วัจนะรัตน์ ศึกษานารีวิทยา
52 ส41101 พัฒนาการปกครองของไทย Powerpoint การปกครองของไทย น.ส.สรัสนันท์ ศรีประทักษ์ ศึกษานารีวิทยา
53 ส40209 แบบเรียนพระพุทธศาสนา หนังสือ ตำราเรียน นายนพดล  ขวัญชนะภักดี ศึกษานารีวิทยา
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
54 ส40210 สงครามเย็น Powerpoint สงครามเย็น นายสมปอง  จรณธรรมสกุล ศึกษานารีวิทยา
55 ส31101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางรังสิมา  สังข์ทิตนุ ศึกษานารีวิทยา
56 ส40206 เอกสารการสอนวิชากฎหมายที่ เอกสารการสอน (ตำราเรียน) เนื้อเรื่องกฎหมายแพ่ง กฎหมาย น.ส.วราภรณ์  นิลม่วง ศึกษานารีวิทยา
    ประชาชนควรรู้ อาญา หลักกฎหมาย    
    การ์ตูนประกอบกฎหมายแพ่งเรื่อง หนังสือการ์ตูน หลักกฎหมายแพ่งบุคคลโดย    
    บุคคล   การ์ตูน    
    การ์ตูนประกอบกฎหมายอาญา หนังสือการ์ตูน หลักกฎหมายอาญา ความผิด    
    เรื่องปล้นทรัพย์   ปล้นทรัพย์    
57 ส43101 วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ Powerpoint วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์มี น.ส.ภัทรวดี  อุดมมนกุล ศึกษานารีวิทยา
        5 ขั้นตอนคือ    
        1. การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา    
        2. การเก็บรวบรวมหลักฐาน    
        3. การประเมินคุณค่าหลักฐาน    
        4. การตีความหลักฐาน    
        5. การเรียบเรียบและนำเสนอ    
58 ส30205 แบบฝึกใบพัฒนาจิต ฝึกทำความดี พัฒนานักเรียนโดยใช้หลักโอวาท 3 นายชัชวาล  มณีพันธุ์ ศึกษานารีวิทยา
        ของพระพุทธเจ้า    
59 ส33101 สื่อ Powerpoint และเอกสารประกอบ สื่อ Powerpoint และหนังสือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะ นางลัดดา  สุขะวัลลิ ศึกษานารีวิทยา
      เอกสารรูปเล่ม 5 ทวีป สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ    
        ของโลก 5 ทวีป    
    ภูมิศาสตร์ การเรียนทวีปยุโรป      
      ทวีปอเมริกาเหนือ      
      ทวีปอเมริกาใต้      
      ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลี      
    เศรษฐศาสตร์ สื่อ Powerpoint เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่    
      พอเพียง ความสำคัญ แนวคิด ปรัชญา    
        แนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ    
        พอเพียง    
60 ส32201 1. แบบเรียนสำเร็จรูป สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตร นางนารีรัตน์  ทองทับ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    2. เอกสารประกอบการสอน สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตร    
61 ส32201 Powerpoint วัดสำคัญในเขตรอบ Powerpoint เนื้อหาตามหลักสูตร นายทรงพล  เนตรสืบสาย สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ส31201 โรงเรียน        
    1. สมุดเล่าเรื่อง สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตร    
    2. ใบความรู้, แบบฝึก สื่อเอกสาร      
62 ส31101 เอกสารประกอบการสอน แบบเรียนสำเร็จรูป เนื้อหาตามหลักสูตร น.ส.พจนีย์  ทองบุญ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
63 ส33101 Powerpoint ทวีปยุโรป Powerpoint เนื้อหาตามหลักสูตร น.ส.ฝนทิพย์  โชคชัย สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตร    
64 ส33201 เอกสารประกอบการสอน สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตร นางจิราวรรณ  รัตนกร สตรีวัดอัปสรสวรรค์
65 ส42102 1. ชุดการสอน 6 ภาคของประเทศไท ชุดการสอน เนื้อหาตามหลักสูตร น.ส.เตือนใจ  อุดมกาญจน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    2. Powerpoint เศรษฐศาสตร์ Powerpoint เนื้อหาตามหลักสูตร    
66 ส32101 1. เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาตามหลักสูตร นางภาสวดี  ชูแข สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    2. Powerpoint Powerpoint เนื้อหาตามหลักสูตร    
67 ส42201 เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทย น.ส.ลัญชกร  ชื่อเสียง สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    รายวิชา ส42201 พระพุทธศาสนา   ชั้น ม.6    
68 ส43101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร, แฟ้ม  เนื้อหาตามหลักสูตร นางวิไลวรรณ  ยมตะโก สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ส43102 แบบเรียนสำเร็จรูป ภาพ เนื้อหาตามหลักสูตร    
69 ส31201 เอกสารประอกบการสอน ชุดการสอน เนื้อหาตามหลักสูตร นางกรรณิการ์  ลือทองจักร สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    เอกสารประกอบการสอน แบบเรียนสำเร็จรูป เนื้อหาตามหลักสูตร    
70 ส41101 1. เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาตามหลักสูตร น.ส.พรพรรณ  ศรีสิริรัตน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    2. ชุดการสอนวัฒนธรรมและ ชุดการสอน เนื้อหาตามหลักสูตร    
    ภูมิปัญญา        
    3. แบบเรียนสำเร็จรูป แบบเรียนสำเร็จรูป เนื้อหาตามหลักสูตร    
71 ส32101 แบบฝึก "ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะการใช้การอ่านแผนที่ น.ส.สมสวย  เห็นงาม ศึกษานารี
    ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย"   และการศึกษาภูมิศาสตร์ของทวีป    
    แบบฝึกหัดทบทวน   เอเชีย    
  ส30201 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชา การจัดกระบวนการเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้    
    ส30201 ธนบุรีศึกษา กรณีศึกษา การสอนและการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด    
    แหล่งเรียนรู้รอบกรุงธนบุรี แหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน    
        ท้องถิ่นธนบุรี    
72 ส33101 ใบความรู้ การเข้าใจแผนที่ เอกสาร รูปร่างของฏลก นางสุภานี  แก้วโสฬส ศึกษานารี
        ลักษณะการหมุน    
        เวลามาตรฐาน    
        เขตเวลา    
        เส้นแบ่งเขตวันสากล    
73 ส30205 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา นางปราณี  เกตุทัต ศึกษานารี
    ส30205 (ศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ   ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-    
    ไทย)   ฮินดู ขงจื้อ เล่าจื้อ สิกข์ เป็นต้น    
  ส33101 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องมือ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์    
    ส33101 สังคมศึกษา 3   ลักษณะทางกายภาพ สังคม     
        วัฒนธรรม เศรษฐกิจของทวีปยุโรป    
        อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา    
    แผ่นใส แสดงเพลงตอนพืช-สัตว์ วัสดุ ลักษณะเศรษฐกิจ    
    วีดิทัศน์ DVD เรื่อง ภูมิประเทศ วัสดุ ภูมิประเทศ และลักษณะของ    
    ในทวีปยุโรป   ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง    
    แผนที่ไฟฟ้า อุปกรณ์ แผนที่โลกภูมิประเทศ    
74 ส41101 บทเรียนการ์ตูนเรื่อง "สิทธิมนุษยชน" บทเรียนมัลติมีเดีย สิทธิมนุษยชน น.ส.วรรณวิศา  หนูเจริญ ศึกษานารี
75 ส41102 บทเรียนการ์ตูน กฎหมายครอบครัว หนังสือการ์ตูน กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช ศึกษานารี
    fower poitt การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ส.    
76 ส42101 โมเดลแสดงเส้นชั้นความสูงของ สื่อจำลองเส้นชั้นความสูง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง น.ส.เพลินพิศ  แตงภู่ ศึกษานารี
    พื้นที่   เส้นชั้นความสูง    
    โมเดลแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบ สื่อจำลองลักษณะภูมิประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่าง    
    ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขา   ของลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ    
    ลูกโลกแสดงลักษณะทางกายภาพ ลูกโลกจำลองแสดงลักษณะ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะ    
    ของทวีปต่างๆ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศของทวีปต่าง ๆ    
77 ส42105 VCD การฝึกสมาธิ วีดิทัศน์ เข้าใจวิธีการฝึกสติมัฏฐาน 4 น.ส.อุไร  ขันดี ศึกษานารี
    VCD การฝึกมรรยาท วีดิทัศน์ เข้าใจวิธีการฝึกมรรยาท    
78 ส42101 แผ่นใส แผ่นใส ศึกษาและเข้าใจแผนที่  นางผจงจิต  ขจรธรรม ศึกษานารี
    วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์    
    รูปภาพ รูปภาพ ภูมิประเทศของโลกและไทย    
        ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม    
    แผนที่จำลองแสดงลักษณะ แผนที่จำลอง รู้และเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ    
    ภูมิประเทศของภาคต่าง ๆ   ของภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย    
79 ส32101 ชุดการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ชุดการเรียน ใบความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ น.ส.ฤดีวรรณ  มาดีกุล วัดราชโอรส
    กฎหมายกับชีวิตประจำวัน Powerpoint เทคโนโลยี ความรู้กฎหมายแนวทางการปฏิบัติตน    
    อยุธยากรุงเก่า Powerpoint ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ    
        ของอยุธยา    
  กิจกรรม หนังสืออ่านประกอบชุดโรงเรียน หนังสืออ่านประกอบ ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่    
    ปลอดบุหรี่        
    โรงเรียนปลอดบุหรี่ วรรณกรรมเล่มเล็ก คติเตือนใจผู้สูบบุหรี่    
80 ส40225 ใบความรู้ เอกสารประกอบการเรียน เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน น.ส.วิลาวรรณ  รักกลัด วัดราชโอรส
  ส32102 ใบงาน เอกสารประกอบการเรียน การสอนตามหลักสูตร    
81 ส32101 กฎหมายน่ารู้  Powerpoint กฎหมายในชีวิตประจำวัน ไทย นายประวิทย์  หัวใจมั่น วัดราชโอรส
        ประโยชน์ของกฎหมาย    
    ทวีปเอเชีย ชุดการสอน ที่ตั้งขนาน เศรษฐกิจ สังคม    
        วัฒนธรรม    
  ส31102 พระพุทธศาสนา เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสนา    
82 ส40212 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการเรียน วิธีการอนุรักษ์พลังงานและ นางปนัดดา  มีสมบัติงาม วัดราชโอรส
      พร้อม CD Powerpoint สิ่งแวดล้อม    
  ส30202 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เอกสารประอกบการสอน ปรัชญษาเศรษฐกิจพอเพียง    
    วิถีความพอเพียง Powerpoint      
83 ส41103 พระมหาชนก แบบเรียนสำเร็จรูป พระมหาชนกชาดก นางนิภา  เหมสกุล วัดราชโอรส
  ส33101 โลกของเรา เอกสารประกอบการเรียน ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของทวีปต่างๆ    
84 ส31101 อาณาจักรสุโขทัย Powerpoint อาณาจักรสุโขทัย น.ส.กัญญภา  หลักเพ็ชร วัดราชโอรส
  ส31101 ประชาธิปไตย Powerpoint ประชาธิปไตย    
  ส43104 พุทธสาวก ชุดการสอน ประวัติและผลงานของพุทธสาวก    
85 ส41101 เอกสารประกอบการเรียนแบบ เอกสารประกอบการเรียน เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน นางอังคณา  ตติรัตน์ วัดราชโอรส
    หน่วยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ    
    และวัฒนธรรม   วัฒนธรรม จดแบ่งเป็นหน่วยๆ    
        ครบตามหลักสูตรในระดับ    
        มัธยมศึกษาปีที่ 4    
86 ส43101 สไลด์ชุดโครงสร้างและภูมิลักษณ์ เทคโนโลยี โครงสร้างโลก น.ส.อรทัย  วาระรังษี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    ของโลก คอมพิวเตอร์ ตัวการกระทำให้เกิดภูมิลักษณ์    
    มหันตภัยถล่มโลก   มหันตภัยธรรมชาติในโลกปัจจุบัน    
87 ส32101 ใบงาน ใบความรู้ เอกสาร   นางอุไร  ปิ่นทอง มัธยมวัดดาวคนอง
    แผนที่เอเชีย วัสดุ-อุปกรณ์      
    แผนที่โลก วัสดุ-อุปกรณ์      
    เศรษฐกิจพอเพียง แบบเรียนสำเร็จรูป      
    ระบบเศรษฐกิจของเอเชีย แบบเรียนสำเร็จรูป      
88 ส42101 แผนที่ แผนที่ประเทศไทย   นายพิชัย  สิงหพันธุ์ มัธยมวัดดาวคนอง
      แผนที่โลก      
      แผนที่เอเชีย      
89 ส33101 แผนที่  ใบความรู้ เอกสาร   นายธวัชชัย  อุนากรณ์สวัสดิ์ มัธยมวัดดาวคนอง
90 ส42101 ธรณีภาค, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Powerpoint ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ น.ส.ลัดดา  เจียมบุนนาค แจงร้อนวิทยา
    สิ่งแวดล้อม   ประเทศไทย    
91 ส32101 การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต Powerpoint  Internet การหาความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง น.ส.มนทิรา  เดชชนะขจรกุล แจงร้อนวิทยา
        จากอินเตอร์เน็ต    
92 ส31101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Powerpoint ภูมิศาสตร์ประเทศไทย น.ส.สุนทรี  อนันทสิงห์ แจงร้อนวิทยา
93 ส43101 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ Powerpoint หลักฐานทางประวัติศาสตร์ นางสมพร  ภู่ระหงษ์ แจงร้อนวิทยา
  ส43102 อาณาจักรโรมัน Powerpoint อารยธรรมโบราณ    
94   แบบประเมินคุณภาพตนเอง สื่อสิ่งพิมพ์ เสริมในเรื่องสมาธิ นางสุจิตรา  โสตะจินดา วิมุตยารามพิทยากร
95 ส41201 สื่อวีดิทัศน์ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม น.ส.ทิพย์รดา  เพชรรุ่ง วิมุตยารามพิทยากร
        พราหมณ์-ฮินดู  ซิกข์    
96 ส42101 เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกิจกรรม ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย นายอุดมศิลป์  นิมิตกุล วิมุตยารามพิทยากร
97 ส43101 เที่ยวปาย ณ ปลายฟ้า E-book แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย นายชุมพร  น้อยเพ็ง พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    Proshow โปรแกรม แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย    
    ภาพจากดาวเทียม Powerpoint แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก    
    เอกสารการสอนวิชาภูมิศาสตร์ เอกสารการสอน เนื้อหาทางด้านภูมิศาสตร์    
98 ส32101 จดหมายเหตุกรุงศรี สื่อการสอน, หนังสือ CD ประวัติศาสตร์ นางกัณฐ์กมล   แตงอุไร พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
99 ส42101 สื่อรูปภาพมงคลชีวิต สื่อรูปภาพ สื่อรูปภาพมงคลชีวิต นางพูนทรัพย์  เฉยชิต ราชวินิตบางแคปานขำ
100 ส33101 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดการสอน ชุดการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม นายคมสัน  ผดุงเรืองกิจ ราชวินิตบางแคปานขำ
        และสื่อผสม    
101 ส42103 ชุดการสอนเรื่องความรู้ทั่วไป ชุดการสอน ชุดการสอนเรื่องความรู้ทั่วไปทาง นายชิตชัย  ไชยรัตน์ ราชวินิตบางแคปานขำ
    ทางเศรษฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์    
102 ส33101 เรียนรู้เพื่อนต่างแดน CD ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ น.ส.สุวรรณา  จิตตีระ บางมดวิทยาฯ
        ความเป็นอยู่ของแต่ละภูมิภาค    
        ของโลก    
103 ส32101 อยุธยา CD การก่อตั้งอาณาจักร ศิลปะ วัฒนธรรม นางทิมพา  เจริญรัตน์ บางมดวิทยาฯ
104 ส32201 ภาพพ็อบ-อัพ พุทธประวัติ บทเรียนการ์ตูน เป็นภาพการ์ตูน 3 มิติ นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น บางมดวิทยาฯ
105   ตำนานสมเด็จพระนเรศวร CD เปิดอ่านประกอบการเรียน น.ส.จุฬาลักษณ์  พู่วณิช บางมดวิทยาฯ
        พุทธประวัติ