กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 ง31101 Powerpoint การจำแนกพืช Powerpoint การจำแนกพืชไร่พืชสวน นายประสงค์  เปราะจัน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    Powerpoint พันธุ์สัตว์ Powerpoint พันธุ์สัตว์    
    Powerpoint อาหารสัตว์ Powerpoint อาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ    
  ง42101 Powerpoint การปลูกไม้ดอก Powerpoint การปลูกกล้วยไม้    
    หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-Book พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ    
    เรื่องพันธุ์ไม้ดอก ประดับ        
2 ง33101 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน, ใบความรู้ การประดิษฐ์โคมไฟ สอ.ชาตรี  รับพร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ง43101 CD งานประดิษฐ์ Powerpoint      
3 ง33101 CD เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ Powerpoint ประเภทของอาหาร นางวรรณดี  ชินทิวาชาติ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    สื่อการสอนอาหาร ชุดสื่อการสอน ประเภทของอาหาร    
4 ง32101 แผ่นสาธิตไฟฟ้า-ประปา แผ่นสาธิต การเดินสายไฟฟ้า-ประปา นายคณาธิป  สิริพรหม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
5 ง31101 CD ประกอบการสอน CD งานบ้าน นางจิราพรรณ  แก่นสาร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  ง41101 ใบงาน ใบงาน งานบ้าน    
6 ง33102 CD ประกอบการสอน ม.3 CD-Rom มีความรู้โปรแกรม Powerpoint นางศิริประภา  ฤกษ์งาม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    CD ประกอบการสอน ม.4 CD-Rom โปรแกรม Photoshop    
    CD ประกอบการสอน ม.5 CD-Rom โปรแกรม Macro-flash    
7 ง32102 เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน ใบงาน มีความรู้เรื่องธุรกิจพื้นฐาน นายประสิทธิ์  เมืองชมพู ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
8 ง30263 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย VCD การแกะสลักของอ่อน น.ส.สมฤดี รอดแสงสินธุ์ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  ง42101 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย VCD การทำอาหารและขนม    
9 ง31101 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย VCD การจัดโต๊ะอาหาร น.ส.สุมาลี  ฉวีเหรียญทอง ไชยฉิมพลีวิทยาคม
10 ง32101 การปลูกพืชผักทั่วไป แผ่นภาพ สมุดภาพ ชนิดของพืช นางเจตสุดา  พ่วงพันธ์งาม ไชยฉิมพลีวิทยาคม
11 ง41101 กระถางห้าเหลี่ยม อุปกรณ์ ปลูกต้นไม้ นายนิธัญ  โมขศักดิ์ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
12 ง30243 การทำเสียมจากท่อ PVC อุปกรณ์ พรวนดิน, ปลูกต้นไม้ นางพรทิพย์  โมขศักดิ์ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
13 ง30222 วิธีสร้างแบบเสื้อฮาวาย Powerpoint สอนการสร้างแบบเสื้อฮาวายแขนสั้น นางลัดดา  เด็ดดวง อิสลามวิทยาลัยฯ
  ง30228 สาธิตวิธีการเย็บผ้าด้วยมือ DVD ขั้นตอนการเย็บด้วยมือ การเนา,    
        การสอย, การด้น    
14 ง30220 ปริศนาอักษรซ่อนคำ เอกสาร หาคำในอาหารหลัก 5 หมู่ นางรัตนา  ยามาลี อิสลามวิทยาลัยฯ
15 ง30221 การทำผ้าบาติก Powerpoint ประวัติ, วัสดุอุปกรณ์, ขั้นตอนการทำ    
        และเทคนิคการใช้เกลือ     
  ง3811 การงานอาชีพ Powerpoint งานบ้าน งานเกษตร    
16 ง30224 สาธิตการทำขนมอบเค๊ก คุกกี๊ เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทำเค็ก นางเพ็ญประภา  ตองอ่อน อิสลามวิทยาลัยฯ
        คุกกี้    
  ง30232 การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิชา Powerpoint ขั้นตอนการเขียนโครงงาน    
    การผลิตเครื่องดื่ม        
17 ง43245 ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติการผลิตก๊าซชีวภาพ การเดินระบบถังหมักก๊าซชีวภาพจาก นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์ อิสลามวิทยาลัยฯ
      จากขยะอินทรีย์ มูลสัตว์และเศษอาหารที่เหลือจาก    
        รับประทาน    
  ง41241 VCD การเรียนรู้หลักการปฏิบัติงานเกษตร ใช้เป็นสื่อการสอนให้ ศึกษาและปฏิบัติงานเกษตรตามแนว    
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนศึกษาค้นคว้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไป    
        ประยุกต์ใช้ได้    
18 ง41201 เทคโนโลยีสารสนเทศ Website เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.พิมพ์พร  เพ็ชรอินทร อิสลามวิทยาลัยฯ
19 ง31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ Powerpoint รู้จักสื่อสารสนเทศ นายวีรพันธ์  ศาสนพิทักษ์ อิสลามวิทยาลัยฯ
  ง43245 งานช่าง การเขียนและอ่านแบบ Powerpoint รู้จักวิธีการขึ้นและอ่านแบบ    
20 ง40206 เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI ผลิตจำนวน 6 บทเรียน แต่ละบทเรียน นายภาสกร  ภู่เอี่ยม บางมดวิทยาฯ
        มีกิจกรรมการสอน, การวัดผล    
21 ง40212 การสร้างเว็บ Web การสร้างและออกแบบเว็บ น.ส.อรสา  ดิษฐเจริญ บางมดวิทยาฯ
22   การประดิษฐ์พวงบุปผา     นางทิวาภรณ์  ดิลกสุนทร บางมดวิทยาฯ
    การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า        
    แผ่น CD การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้        
    แผ่นภาพการเย็บตะเข็บแบบต่าง ๆ        
23 ง41101 เอกสารประกอบการเรียนงานบ้าน ม.ปลาย เอกสาร เนื้อหาการเรียน นางเกษแก้ว  เตชะมหานนท์ บางมดวิทยาฯ
  ง32101 เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ เอกสาร เนื้อหาการเรียน    
    ม.ต้น        
  ง30232 เอกสารประกอบการเรียนช่างปักด้วยมือ เอกสาร เนื้อหาการเรียน    
    ม.ต้น        
  ง30232 แผ่นภาพขั้นตอนการปัก แผ่นภาพ ขั้นตอนการทำงาน    
  ง30232 ขั้นตอนการทำโคมไฟ แผ่นภาพ ขั้นตอนการทำงาน    
24 ง30286 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสาร ประเภทโครงงานตัวอย่างโครงงาน น.ส.อุไร  จตุรุช บางมดวิทยาฯ
    เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร การตวงวัด การเลือกซื้ออาหาร    
        ตัวอย่างอาหาร    
    ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ ขั้นตอนของจริง ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด    
    แผ่นภาพ แผ่นภาพ ภาพอาหาร    
    ขั้นตอนการประดิษฐ์ ขั้นตอนของจริง ดอกกุหลาบจากผ้าใยบัว    
    ขั้นตอนการประดิษฐ์ ขั้นตอนของจริง ดอกแคทลิยา    
25 ง31101 ภาพประกอบการสอนวิชางานบ้าน ป้ายนิเทศ สรุปเนื้อหาของวิชางานบ้าน น.ส.ขนิษฐา  เนตรล้อมวงศ์ บางมดวิทยาฯ
  ง30226 ขั้นตอนการประดิษฐ์ของชำร่วย ป้ายนิเทศ ขั้นตอนการประดิษฐ์ ประเภทของชำร่ว    
    บุหงาเครื่องหอมไทย เอกสารเพิ่มเติม การประดิษฐ์บุหงาประเภทต่าง ๆ    
    การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัด งานวิจัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี    
    การเรียนการสอนวิชา ง31101 การดำรง        
    ชีวิตและครอบครัว (งานบ้าน) ของนักเรียน        
    ชั้น ม.1 โรงเรียนบางมดวิทยาฯ        
26 ง40232 การประดิษฐ์ตุ๊กตา แฟ้มขั้นตอนการทำ ขั้นตอนการทำตุ๊กตา นางนงลักษณ์  แสงหล่อ บางมดวิทยาฯ
  ง40237 การถักหมวก แฟ้มขั้นตอนการทำ ขั้นตอนการถักหมวก    
  ง30231 การถักโครเชท์ แผ่นภาพ ขั้นตอนการถักโครเชท์    
27 ง30284 น้ำดื่มสมุนไพรกับราศีเกิด เอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับน้ำดื่มสมุนไพร นางอินทิรา  สิงห์คำมา บางมดวิทยาฯ
        กับราศีเกิด    
28 ง32101 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ม.2 งานเกษตรพืชและสัตว์ นางสุนันทา  ไพศาลศิลป์ มัธยมวัดหนองแขม
29   เครื่องมือเขียนแบบ Powerpoint ม.5 การใช้เครื่องมือเขียนแบบ นายพิทยา  อินทรทัศน์ มัธยมวัดหนองแขม
30 ง33102 ท่องไปกับอินเทอร์เน็ต CAI อินเทอร์เน็ต นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา มัธยมวัดหนองแขม
31 ง30262 เครื่องมือไฟฟ้า Powerpoint ม.2 เครื่องมือไฟฟ้า นายศิริวัฒน์  ฉัตรมณเฑียร มัธยมวัดหนองแขม
32 ง32101 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน งานช่างพื้นฐาน นายกังวน  เพ็งหัวรอ มัธยมวัดหนองแขม
33 ง30287 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน งานธุรกิจ นางบุญรอด  ปั่นโภชา มัธยมวัดหนองแขม
      ใบความรู้      
34 ง33101 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน โครงงานอาชีพ นางอารมย์  รักตสันติ มัธยมวัดหนองแขม
      ใบความรู้      
35 ง30286 เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ห้องสมุด น.ส.วิไลวรรณ  พุฒสาดแสง มัธยมวัดหนองแขม
      ใบงาน      
36 ง33102 html Powerpoint html นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ มัธยมวัดหนองแขม
37 ง32102 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน/Internet ซอฟต์แวร์/เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล/ น.ส.พิมพ์ชนก พงษ์พิพัฒน์ มัธยมวัดหนองแขม
    internet   อินเทอร์เน็ต    
38 ง31102 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน/อินเทอร์เน็ต/word เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.ไพรัตน์  คำดอกไม้ มัธยมวัดหนองแขม
39   เอกสารประกอบการสอน ใบงาน/ใบความรู้ ห้องสมุด น.ส.ลฎาภา  โฉมโสภา มัธยมวัดหนองแขม
40   เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้/ใบงาน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ นายมนต์ชัย  เสรีวัฒนา มัธยมวัดหนองแขม
41 ง30227 เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้/ใบงาน บาติก นายสุชาติ  ผดุงพัฒน์ มัธยมวัดหนองแขม
42 ง41102 E-book  Powerpoint เอกสาร/ใบความรู้ งานเกษตรพื้นฐาน น.ส.น้อย  สุวรรณมณี มัธยมวัดหนองแขม
43 ง31101 เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้/ใบงาน งานบ้าน นางประไพ  ปิ่นแก้ว มัธยมวัดหนองแขม
44   E-book E-Book ส่งเสริมการเรียนรู้งานเกษตร นางอันธิกา  เสรีวัฒนา มัธยมวัดหนองแขม
45 ง43101 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน/ใบความรู้ งานผ้า-งานอาหาร น.ส.พรทิพย์  บุรกสิกร มัธยมวัดหนองแขม
46 ง33101 เอกสารประกอบการสอน บทเรียนสำเร็จรูปผ งานประดิษฐ์ นางภาวนา  วุฒิวรพร มัธยมวัดหนองแขม
47 ง41101 E-Learning E-Learning เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.บุปผา  ไทยกิ่ง มัธยมวัดหนองแขม
48 ง42101 E-Learning E-Learning งานประดิษฐ์ นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร มัธยมวัดหนองแขม
49 ง33102 E-Learning Powerpoint  HTML เทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.ศิริวรรณ  แสงทองสี มัธยมวัดหนองแขม
50 ง40201 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย E-Learning คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นายศิลปชัย  หิมะกลัส มัธยมวัดหนองแขม
  ง40201 การสร้างงานมัลติมีเดีย ประเภทวีดีทัศน์ E-Learning การตัดต่อวีดิทัศน์    
51 ง30265 เอกสารประกอบการสอน ใบงาน/ใบความรู้ งานทำโลหะแผ่น นายสมชาย  สุพรรณพงษ์ มัธยมวัดหนองแขม
52 ท33102 CAI การ์ตูนวิชาการ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ น.ส.แสงสุรีย์  แตงเขียว ทวีวัฒนา
53 ง31101 บทเรียนสำเร็จรูปวิชางานบ้าน บทเรียนสำเร็จรูป การประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหา นางฉวี  นัยชิต ทวีวัฒนา
54 ง42201 แผงทดลองการต่อวงจรไฟฟ้า แผงทดลอง การเดินสายไฟฟ้า นายดำรงค์  หิรัญยะพรรณ์ ทวีธาภิเศก
    การเดินสายไฟฟ้า สื่อคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า    
  ง43101 การทำโครงงาน สื่อคอมพิวเตอร์ การออกแบบและจัดทำโครงงาน    
  ง33262 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สื่อคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องใช้    
55 ง33101 ไฟฟ้าเบื้องต้น  Powerpoint   นายปัญญา  แสงสว่าง ทวีธาภิเศก
    เทคนิคการถ่ายภาพ Powerpoint      
56 ง31101  ละครสื่อการสอนวิชาการใช้เครื่องใช้ วีดิทัศน์ สามารถสาธิตให้นักเรียนได้เข้าใจ นางณฤดี  ธรรมวุฒิ ทวีธาภิเศก
    สำนักงาน   ชัดเจน    
  ง32201 ทัศนศึกษาพัฒนาเยาวชน (ธุรกิจบริการ) วีดิทัศน์ การท่องเที่ยวทัศนศึกษาของเยาวชน    
        ของ ททท. จำนวน 5 ชุด    
  ง43281 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบ วีดิทัศน์ การศึกษาระบบท่องเที่ยวและ    
    ตะวันตก ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน   โรงแรม    
57 ง33101 VDO, CD เครื่องเล่น CD VDO VCD CD  VDO  VCD ทำให้เห็นการปฏิบัติงานของเครื่องมือ นายวรกิจ  ดอกไม้ ทวีธาภิเศก
        และอุปกรณ์อย่างแท้จริงและชัดเจน    
58 ง32101 ความปลอดภัยในการทำงานช่าง บทเรียนออนไลน์ เนื้อหาเกี่ยวกับงานช่างเบื้องต้น นายสุประดิษฐ  วังพฤกษ์ ทวีธาภิเศก
    งานช่างไม้เบื้องต้น งานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น www.supradit.com      
    งานช่างโลหะเบื้องต้น งานช่างยนต์เบื้องต้น www.kruchamg.com      
    งานเขียนแบบเบื้องต้น        
59 ง32101 งานทำความสะอาดบ้าน บทเรียนโปรแกรม หลัก อุปกรณ์ขั้นตอนการทำความ นางอาสดา  วังพฤกษ์ ทวีธาภิเศก
        สะอาดบ้าน    
  ง32101 การตกแต่งบ้าน บทเรียนโปรแกรม หลักการตกแต่งบ้าน    
  ง32101 อาหารเพื่อสุขภาพ Powerpoint ทฤษฎีอาหาร    
  ง32101 การทำความสะอาดบ้าน  บทเรียนออนไลน์ เนื้อหาเกี่ยวกับงานคหกรรม    
    การตกแต่งบ้าน  เครื่องใช้ในบ้าน www.arlida.net      
    การทำผ้าบาติก  การประดิษฐ์ของชำร่วย        
60 ช40262 1. ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า Powerpoint ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม นายกัมปพจน์ ปัญจมะวัต ทวีธาภิเศก
    2. ความรู้เบื้องต้นในการเชื่อมไฟฟ้า Powerpoint ความรู้เบื้องต้นในการเชื่อมไฟฟ้า    
  ง31101 1. ความปลอดภัยในงานช่างยนต์ Powerpoint ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างยนต์    
    2. การบำรุงรักษารถยนต์ Powerpoint การบำรุงรักษารถยนต์    
    3. เครื่องมือช่างยนต์ Powerpoint เครื่องมือช่างยนต์    
61 ง41102 ความปลอดภัยและเครื่องมืองานช่าง แผ่นใส ความปลอดภัยและเครื่องมืองานช่าง นายโชติ วุสิทธาจน์ ทวีธาภิเศก
  ง31101 ความปลอดภัย  แผ่นใส ความปลอดภัย    
    การบำรุงรักษารถยนต์ แผ่นใส การบำรุงรักษารถยนต์    
62 ง31101 โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ คอมพิวเตอร์ องค์กรธุรกิจ นางโสภิตา  ไชยช่อฟ้า ทวีธาภิเศก
        ธุรกิจทั่วไป    
        การติดต่อสื่อสาร    
63 ง41101 ชุดการสอนเรื่อง การประกอบการธุรกิจ ชุดการสอน กระบวนการประกอบการธุรกิจ SME นางพงษ์ศรี  บุญช่วยช้อย ทวีธาภิเศก
    การเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์การเรียน ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ    
        Bussiness Plan    
    ความหมาย "ธุรกิจ" คอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์    
        ของธุรกิจ    
    การประกอบการ คอมพิวเตอร์ กระบวนการประกอบการธุรกิจ    
64 ง32201 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์ ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุ นางวันทนา  แจ่มศรี สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
    ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม Powerpoint การเรียน เหลือใช้ ประเภทเกล็ดปลา ก้านกล้วย    
        ถุงพลาสติก กล่องนม และ    
        สมุดโทรศัพท์    
65 ง43101 CD สื่อการสอน Powerpoint เครื่องมืองานช่าง นายสนิท  เทพช่วย มหรรณพาราม
    CD  สื่อการสอน Powerpoint ธุรกิจในชีวิตประจำวัน    
  ง30241 เอกสารประกอบการสอน เอกสารเล่ม การเรียนแบบทำโครงการ    
66 ง61598 เอกสารประกอบการสอน แผ่นใส ไฟฟ้าเบื้องต้น นายประภาส  เอื้อใจ มหรรณพาราม
    CD สื่อการสอน Powerpoint การเดินสายไฟในบ้าน    
  ง40269 CD สื่อการสอน Powerpoint อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์    
67 ง30226 บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารเล่ม วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม นางเทวี  โพธไพจิตร มหรรณพาราม
        การทำขนมเทียน    
68 ง30238 บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารเล่ม การเรียนใช้ปฏิบัติงานการกัดกระจก นายสายัณห์  โพธิไพจิตร มหรรณพาราม
69 ง40231 งานบาติก Powerpoint ขั้นตอนการทำ นางวีระนันท์  ทิพย์ธนาศิริ มหรรณพาราม
  ง40229 งานบาติก แผ่นใส การระบายสีภาพ    
    งานบาติก แผ่นใส การพับมัดย้อม    
    เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร การมัดย้อม    
  ง30233 วัสดุท้องถิ่น เอกสาร การประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่น    
70 ง40209 E-Learning  การใช้โปรแกรม สื่อนวัตกรรม วิธีการออกแบบเว็บไซต์ นายมานะ  ผิวผ่อง มหรรณพาราม
    Dreamweaver MX 2004        
71 ง30204 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้ CAI แนะนำการใช้งานโปรแกรม  นางนาฏนฏา  ชมพูนุช มหรรณพาราม
    โปรแกรม Microsoft Office Word 2003   Microsoft Office Word 2003    
    นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมหรรณพาราม   การจัดรูปแบบข้อมูล    
        ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม    
        การสร้างตาราง    
        การสร้างจดหมายเวียน    
        การแทรก Clip Art    
72 ง30201 บทเรียน CAI เรื่อง การอ่านหนังสือ CAI   น.ส.ดวงเดือน  กลีบอุบล มหรรณพาราม
    บทเรียน CAI เรื่อง การบันทึกการอ่าน CAI      
    บทเรียน CAI เรื่อง การเขียนรายงาน CAI      
    บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การอ่านหนังสื บทเรียนแบบโปรแกรม      
    บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง การบันทึก บทเรียนแบบโปรแกรม      
    การอ่าน        
    บทเรียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนรายงาน บทเรียนแบบโปรแกรม      
    บทเรียน เรื่อง ห้องสมุดของเรา        
    บทเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้        
    บทเรียนเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม        
    บทเรียน เรื่อง การเตรียมหนังสือ        
  ง40204 บทเรียน เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม        
    Photoshop CS2        
    แบบฝึกปฏิบัติการสร้างตัวอักษรแบบต่าง ๆ        
    แบบฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพด้วย Filter        
  ง40205 บทเรียน เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม        
    Illustrater CS2        
    แบบฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Illustrater CS2 แบบฝึกปฏิบัติ      
  ง40206 บทเรียน เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม        
    Authorware และการสร้างบทเรียน CAI Powerpoint      
    แบบฝึกปฏิบัติสร้าง CAI ง่ายๆ ด้วย        
    Authorware         
  ง40207 บทเรียนเรื่อง E-book ง่ายๆ ด้วย Flip Publisher Powerpoint      
    แบบฝึกปฏิบัติการสร้าง E-book แบบง่ายๆ Powerpoint      
73 ง40201 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน Powerpoint ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ นางอังสนา  เกิดบุญส่ง มหรรณพาราม
        ห้องสมุดที่นักเรียนควรรู้จัก    
    การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ Powerpoint การวิเคราะห์และแบ่งหมวดหมู่    
        หนังสือในห้องสมุดระบบ D.D.C    
    หนังสืออ้างอิง E-Learning การใช้หนังสืออ้างอิง ค้นคว้าหาความรู้    
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด E-book ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไป    
        เกี่ยวกับห้องสมุด    
    การซ่อมหนังสือ โปสเตอร์รูปภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนในการซ่อมหนังสือ    
        อย่างมาก    
    แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โปสเตอร์รูปภาพประกอบ รูปภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่ง    
        เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่นักเรียน    
        ควรรู้จัก    
    การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ชั้นหนังสือจำลอง 1. ทดสอบการจัดหนังสือ    
        2. ประกอบการสอนชุมนุมห้องสมุด    
    ใบงาน/ใบความรู้ ประกอบการสอนวิชา ใบงาน  ใบความรู้ เป็นใบงาน ใบความรู้เนื้อหาสาระ    
    งานห้องสมุด   วิชางานห้องสมุด ใช้ประกอบการเรียน    
        การสอน    
    งานเล่านิทานหุ่นมือ บทนิทาน เรื่อง ครอบครัว บทนิทานเรื่อง ครอบครัวเศรษฐกิจ    
      เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงประกอบการสอน    
        หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว    
        พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ    
        พระเจ้าอยู่หัว    
    ค่ายเยาวชนรักการอ่าน เกมส์ เป็นเกมส์ประกอบการจัดกิจกรรม    
        ค่ายเยาวชนรักการอ่าน จำนวน 7 ฐาน    
        คือ เกมส์ต่อหน้าต่อตา เกมส์ท่องเที่ยว    
        เกมส์ทันข่าวทันเหตุการณ์ เกมส์    
        เลขหมู่ เกมส์สารานุกรม    
  ทุกรายวิชา เกมส์ส่งเสริมการอ่าน เกมส์ เป็นเกมส์ที่ผลิตขึ้นจากเนื้อหาวิชา    
    1. เซียมซีเลขหมู่   ความรู้กลุ่มสาระต่างๆ ใช้ประกอบ    
    2. ภาษาพาไป   การนำเข้าสู่บทเรียน ส่งเสริมการอ่าน    
    3. สามเหลี่ยมเลขหมู่   และการค้นคว้าหาความรู้ หรือเพิ่มทักษ    
        การคิดแก่นักเรียนได้ทุกรายวิชา    
        และทุกระดับชั้น    
  ทุกรายวิชา 1. เกมส์ล้วงไข่ เกมส์ เป็นเกมส์ที่ผลิตขึจากเนื้อหาวิชาต่างๆ    
  และชุมนุม 2. เกมส์ลูกใครหนอ   ใช้สำหรับนำเข้าสู่บทเรียนและใช้เป็น    
  ห้องสมุด 3. เกมนักวิทยาศาสตร์   ตัวอย่างหรือแนวทางแก่นักเรียนเพื่อ    
        เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริม    
        การอ่านและใช้ฝึกทักษะในกิจกรรม    
        ชุมนุมห้องสมุด    
74 ง31101 ชุดการสอน ชาร์ดขั้นตอนการสอน การเย็บผ้าด้วยเข็มมือ นางใสจิตร  เพชรพรหม มหรรณพาราม
  ง30221 ชุดการสอน แฟ้มขั้นตอนการทำ ปัญหาจักร    
  ง40224 บทเขียนโปรแกรม เอกสารประกอบการสอน เรื่องความรู้เรื่องผ้า    
75   คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจง่ายๆ น.ส.กฤษณา  ประชากุล มหรรณพาราม
    กล้องถ่ายภาพ เอกสาร+Computer วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจง่ายๆ    
    การถ่ายวีดีโอ เอกสาร+Computer วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจง่ายๆ    
    การเขียนบทโทรทัศน์ เอกสาร+Computer      
    การใช้เครื่อง Digital Av Mixer WJ-AVE55 วีดิทัศน์ การเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง Digital    
        Av Mixer WJ-AVE55    
    การผลิตรายการโทรทัศน์ เอกสาร+Computer ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์    
        เบื้องต้น    
    การเขียนโครงการ เอกสาร+Computer วิธีการเขียนโครงการที่ถูกต้อง    
    ทักษะชีวิตผู้นำเยาวชน เอกสาร+Computer ทักษะชีวิตผู้นำ    
    โปรแกรมสำเร็จรูป        
  ง30204 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    
    Microsoft office เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม    
        Microsoft Office     
    Microsoft word เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Word    
  ง32102 Microsoft office Excel เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Excel    
    Microsoft office Power point เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Powerpoint    
  วิชาเลือก Movie Maker เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Movie Maker    
    Photoshop  เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้     
  ง40208 Macromedia Flash Mx2004 เอกสาร+Computer ความรู้เกี่ยวกับการใช้    
    การวางแผนก่อนเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสาร+Computer วิธีเริ่มเขียนผลงานทางวิชาการ/    
    วิจัย/ศึกษา   วิจัย/ศึกษา    
    รายงานประสบการณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ การทำผลงานทางวิชาการ    
    รายงานการผลิต/การใช้นวัตกรรม/การหา เอกสารเผยแพร่ความรู้ การทำผลงานทางวิชาการ    
    ประสิทธิภาพสื่อ        
    การสอนโดยค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เอกสาร+Computer วิธีในการสอน    
    บ้านครูนก เอกสาร ผลงานการจัดกิจกรรมโครงการ    
        บ้านครูนก    
    ต้นกล้า ต้นคิด ต้นชีวิตผู้นำ เอกสาร รวบรวมประสบการณ์สอนให้เกิด    
        ทักษะชีวิตผู้เรียน    
    แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน แฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน    
    การทำน้ำ EM เอกสาร+Computer การทำน้ำ EM    
76 ง30261 ฝึกทักษะการร้อยมาลัยด้วยผ้าเช็ดหน้า สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดฝึกทักษะการอ่านการคิดการเขียน นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ ศึกษานารีวิทยา
        การร้อยมาลัยผ้าเช็ดหน้า    
77 ง30269 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม สื่อเทคโนโลยี ขั้นตอนการแกะสลัก น.ส.นฤมล  สรัสสลักษณ์ ศึกษานารีวิทยา
78 ง40229 แผนภูมิการเย็บผ้าด้วยมือขั้นพื้นฐาน แผนภูมิ การเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน นางสายชล  กุลละวณิชย์ ศึกษานารีวิทยา
79 ง41101 แผนภูมิการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ แผนภูมิ การประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ นางสุภลักษณ์  เทียนศรี ศึกษานารีวิทยา
  ง41102          
80 ง43102 เอกสารประกอบการเรียนโครงงานขนมอบ สื่อสิ่งพิมพ์ ขั้นตอนการทำขนมอบ นางธัญลักษณ์  สัมภวะผล ศึกษานารีวิทยา
81 ง30201 การจัดและตกแต่งข้อมูลในโปรแกรม สื่อสิ่งพิมพ์ ขั้นตอนการตกแต่งข้อมูล น.ส.วงเดือน  อุปชัย ศึกษานารีวิทยา
    ไมโครซอฟเวิร์ด        
82 ง30202 แบบฝึกการนำเสนอผลงานในรูปแบบ สื่อเทคโนโลยี ขั้นตอนการทำ Powerpoint นางสุมิตรา  กอแหน่ ศึกษานารีวิทยา
    Microsoft Powerpoint        
83 ง40201 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยี การตัดต่อภาพ น.ส.ศรีวรรณ  รอดทอง ศึกษานารีวิทยา
84 ง33101 การนำเสนอการสลักลายกระจกด้วย สื่อเทคโนโลยี ขั้นตอนการแกะกระจก นายทรงชัย  ปานสุข ศึกษานารีวิทยา
    โปรแกรม Powerpoint        
85 ง41101 แผงวงจรไฟฟ้า แบบจำลองของจริง การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร นางสุพร  สุขสโมสร ศึกษานารีวิทยา
  ง41102          
86 ง30204 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยี คู่มือการใช้ห้องสมุด น.ส.ศศิธร  ชัยวัฒน์ ศึกษานารีวิทยา
87 ง42102 เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจในชีวิตประจำวัน น.ส.เกตุศิริ  เกิดประสพ ศึกษานารีวิทยา
88 ง31101 เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ การงานอาชีพ นางวรุณรัตน์  วุฒิมานพ ศึกษานารีวิทยา
89 ง40205 การจัดฐานข้อมูล Data Base สื่อเทคโนโลยี ฐานข้อมูล นายณรงค์  มาลี ศึกษานารีวิทยา
90 ง33101 การสืบค้นข้อมูลจาก Internet สื่อสิ่งพิมพ์ พืชทั่วไป น.ส.อังคณา  สุทธิโพธิ์ ศึกษานารีวิทยา
91 ง33101 แหล่งเรียนรู้เกษตร ของจริง แหล่งฝึกปฏิบัติเรียนรู้การเกษตร นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง ศึกษานารีวิทยา
  ง42101          
92 ง32103 การสอน HTML Powerpoint การสอนการเขียน web page ด้วย นายชัยพล  สินทวีชัย วัดราชโอรส
        ภาษา HTML    
93 ง31101 ชุดการเรียนรู้ช่วยให้หนูเป็นสุข ชุดการเรียน เป็นเอกสารประกอบการเรียนของ นางกัลยา  ชัยพินิจนรชาติ วัดราชโอรส
        นักเรียนวิชา ง31101 งานบ้าน แบ่งเป็น    
        หน่วยย่อย 4 หน่วย    
94 ง31101 แนะนำการใช้ห้องสมุด CD เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน นางวิยะดา  เรืองสวัสดิ์ วัดราชโอรส
        และส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มเติม    
95 ง42102 แนะนำพืชสมุนไพร CD แนะนำพืชสมุนไพร สรรพคุณวิธี น.ส.วิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล วัดราชโอรส
        การใช้    
96 ง32102 CAI ชุดตามรอยพ่อ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง CAI ประกอบการเรียนและส่งเสริม นางวริษฐา  เหลืองอร่าม วัดราชโอรส
        การค้นคว้า    
97 ง43101 การปั่นผลไม้จิ๋ว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ประกอบการเรียนการสอน น.ส.นพวรรณ  ศิริมาศ วัดราชโอรส
98 ง31201 CAI คอมเบื้องต้น CAI ประกอบการเรียนเสริมการแก้ไข นางนฤปกรณ์  พิชากร วัดราชโอรส
        นักเรียนขาดทักษะคอมพิวเตอร์    
99 ง40232 บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง E-Learning การร้อยมาลัย นางสุมาลี  ตัณฑัยย์ ศึกษานารี
    การร้อยมาลัย        
100 ง42103 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง CAI การจัดการฐานข้อมูล (Microsoft Access) นางนิตยา  ยุวัฒน์กุล ศึกษานารี
    การจัดการฐานข้อมูล        
101 ง31102 E-book  CAI  การใช้โปรแกรม CAI การใช้โปรแกรม Microsoft word นายธงชัย  สุภิตาภรณ์ ศึกษานารี
    Microsoft word        
102 ง31102 การใช้โปรแกรม Ms. Word   การใช้โปรแกรม Ms. Word นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว ศึกษานารี
  ง32102 การใช้โปรแกรม Ms.Excel   การใช้โปรแกรม Ms.Excel    
103 ง32102 การใช้โปรแกรม Ms.Excel Powerpoint การใช้โปรแกรม Excel น.ส.สุณี  สุวภิรมย์โชติ ศึกษานารี
104 ง41101   Powerpoint การจัดตกแต่งบ้าน น.ส.ขนิษฐา  วงศ์สมศักดิ์ ศึกษานารี
105 ง31101 CAI CAI การจัดดอกไม้  การจัดดอกบัว นายประจวบ  โชติกร ศึกษานารี
106   แหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่   การถนอมอาหาร นางสุติพร   เกสร ศึกษานารี
107 ง33208 นวดเท้าเพื่อสุขภาพ CAI วิธีการนวดเท้า นางจินดาพร  วงศ์อุดม ศึกษานารี
108 ง40250 ตารางการทำงาน Powerpoint หลักการทำงานของตารางทำงาน น.ส.สุภี  ชาคริตบุษบง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
  กิจกรรมชุมนุม E-book Maltimedia E-book การทำสื่อ E-book    
109 ง30102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ นางรัชนี  ภิญโญพันธุ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
110 ง40203 ตารางทำงาน E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม นางอรทัย  แย้มมณฑา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        ตารางทำงาน    
111 ง30103 กระบวนการแก้ปัญหา สไลด์ ppt ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา นางวันดี  ฉกะนันท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    โปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ สไลด์ ppt การปฏิบัติขั้นตอนการสั่งงานหุ่นยนต์    
    การกำหนดคำสั่งวนซ้ำ สไลด์ ppt วิธีการปฏิบัติการตั้งคำสั่งวนซ้ำ    
    ตัวแปร สไลด์ ppt การกำหนดตัวแปร    
    หลักการโปรแกรมเบื้องต้น สไลด์ ppt การปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐาน    
112 ง41103 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สไลด์ ppt ความหมาย องค์ประกอบของข้อมูล นายวีรวุฒิ  ฉกะนันท์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        สารสนเทศ    
    การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูล สไลด์ ppt อินเทอร์เน็ต Browser ระบบเครือข่าย    
    การใช้ if นำเสนองาน สไลด์ ppt กราฟิกเบื้องต้น การนำเสนองาน    
    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สไลด์ ppt ระบบสารสนเทศขั้นตอนการตัดสินใจ    
113 ง40285 องค์ประกอบหนังสือ Powerpoint ส่วนประกอบของหนังสือ นางวิภาวรรณ  มานยีมุด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    ชุดฝึกทักษะบรรณานุกรม บทเรียนสำเร็จรูป การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง    
114 ง40261 หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น สื่อผสม (แผ่นภาพ, การถ่ายภาพเบื้องต้น นายสุชาติ  เลิศลบ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
      เทปวีดิทัศน์, แผ่น VCD)      
115 ง32102 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ เอกสารประกอบการเรียน วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ น.ส.ธัญดา ไตรวนาธรรม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        ผลิตภัณฑ์    
    การเลือกซื้อสินค้าและบริการ เอกสารประกอบการเรียน หลักการเลือกซื้อที่ผู้บริโภคควรรู้    
116 ง32102 ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์ Powerpoint การทำบันได 4 ขั้น นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    การออมทรัพย์ Powerpoint หลักการออกตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย    
    หลักการเลือกซื้อสินค้า Powerpoint รายการ TV ที่อัด    
    สค.บ. น่ารู้ ภาพยนต์สารคดี ความรู้เกี่ยวกับ สค.บ.    
117 ง31102 การทำความสะอาดและตกแต่งบ้าน Powerpoint และเอกสาร การทำความสะอาดบล้านและการ นางอุทัยวรรณ พึ่งเงิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
      ประกอบ ตกแต่งบ้าน    
118 ง31101 อาหารหลัก 5 หมู่ Powerpoint การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ และ นางมัทธนา ปกรณ์อังกูร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
        ประโยชน์    
119 ง40281 บัญชีเบื้องต้น Powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบัญชี นางสุวรรณ์  หัถมารถ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
120 ง32102 ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ Powerpoint การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ นางละมูล  ชมเดช นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
  ง41101 เอกสารประกอบการเรียนการสอน Powerpoint เสื้อผ้าแสนสวย    
      เอกสารประกอบการสอน คุณสะอาด    
        ของเก่าเล่าใหม่    
        ประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้า    
121 ง40284- บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนสำเร็จรูป เพิ่มทักษะการเรียนรู้ น.ส.อารีย์  คำม่วง มัธยมวัดดาวคนอง
  ง40285 แผนภูมิ แผนภูมิ รูปแบบจดหมายธุรกิจ    
    ซีดีโปรแกรมพิมพ์ดีด ซีดีโปรแกรมพิมพ์ดีด เพิ่มทักษะการเรียนรู้    
122 ง41101 การสร้างเว็บเพจ CD ROM รู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ น.ส.อภิรดี  อยู่ดี มัธยมวัดดาวคนอง
  ง41102 การสร้างเว็บไซต์ CD ROM รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเว็บไซต์    
  ง30202 การสร้างฐานข้อมูล CAI การสร้างฐานข้อมูล    
123 ง33101 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง สื่อกิจกรรม การทำเทียนแฟนซี นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์ วิมุตยารามพิทยากร
    การทำเทียนแฟนซี   การทำเทียนเจล    
    การทำเทียนเจล   การปักครอสติช    
    การปักครอสติช   การถักโครเชท์    
    การถักโครเชท์        
    Powerpoint และแผ่นใส สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สู่โลกกว้างทางอาชีพ    
    Powerpoint และแผ่นใส สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การประกอบอาชีพอิสระ    
124 ง33101 แผ่นภาพ สื่อวัสดุ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ นายชัชวาล  พึ่งสมบัติ วิมุตยารามพิทยากร
125 ง30203 แบบนำเสนอเนื้อหาในรายวิชาช่างไฟฟ้า สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เนื้อหาในรายวิชาช่างไฟฟ้า นายทูลช  บุญโสภิณ วิมุตยารามพิทยากร
126 ง31201 หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ Powerpoint รหัสแอสกี้ นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    แอสกี้        
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Powerpoint ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
    คอมพิวเตอร์เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลก Powerpoint รู้จักกับกระแสไฟฟ้า รู้จักกับบรรจุไฟฟ้    
    อิเล็กทรอนิกส์การประกอบเครื่อง Powerpoint Hardware    
    คอมพิวเตอร์        
127 ง31101 โมเดลบ้าน ชิ้นงาน การจัดตกแต่งบ้าน น.ส.กรรณิการ์  กำธร พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
128 ง30227 อาหารหลัก 5 หมู่โภชนาการ เอกสารประกอบการเรียน เนื้อหาวิชาที่เรียนอาหารหลัก 5 หมู่ นางกนกพร  อัมพะวะผะลิน แจงร้อนวิทยา
        โภชนาการ  ขั้นตอนการประกอบอาหา    
  ง41101 เรื่องการมัดย้อม Powerpoint เนื้อหาวิชาที่เรื่องเรื่องการมัดย้อม    
129 ง40261 งานไม้ สิ่งพิมพ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานไม้ นายลือชา  สืบสกุลทอง แจงร้อนวิทยา
      เอกสารประกอบการเรียน ความรู้เบื้องต้นงานไม้    
        ความรู้เครื่องมืองานไม้    
        การตกแต่งชิ้นงาน    
        ทักษะในการประกอบงาน    
130 ง30266 งานไฟฟ้า เอกสารประกอบการสอน งานซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น นายชาญเกียรติ  ชูสังข์ แจงร้อนวิทยา
      และ CD อุปกรณ์ไฟฟ้า    
        การต่อสายไฟ    
  ง42101 งานช่างเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอน ความรู้เรื่องช่างเบื้องต้น    
      และ CD งานช่างเบื้องต้น    
        งานประจำ    
131 ง31101 หนังสือ ใบความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ 1. ทำดอกไม้ นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล แจงร้อนวิทยา
  ง30223 เอกสารประกอบการเรียน   2. ถนอมอาหาร    
132 ง31101 ครอบครัวอบอุ่น เอกสารประกอบการเรียน ครอบครัวอบอุ่น น.ส.พรทิพย์  คงศักดิ์ แจงร้อนวิทยา
    หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว การสอน หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว    
  ง32101 การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เอกสารประกอบการเรียน การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น    
      การสอน      
  ง43101 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน ธุรกิจขนาดเล็ก เอกสารประกอบการเรียน ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน ธุรกิจขนาดเล็ก    
    ขนาดย่อย จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ การสอน ขนาดย่อย จรรยาบรรณของผู้ประกอบ    
        ธุรกิจ    
133 ง31101 การนำเสนอ Word Powerpoint การใช้ พิมพ์ ตกแต่งตัวอักษรใน นายอภิชัย  แดงเหลือบ แจงร้อนวิทยา
        โปรแกรม Msword    
    สืบค้นหาข้อมูลรูปภาพ Internet การหารูปภาพประกอบการทำเอกสาร    
        Msword    
  ง32101 การนำเสนอ Excel Powerpoint วิธีการสร้างตาราง สูตร การคำนวณ    
        เบื้องต้น การหาสูตรคำนวณเบื้องต้น    
        ในการจำกัดความต่างๆ    
134 ง31101 การใช้งานโปรแกรม Ms-Word 2003 Powerpoint โปรแกรม Ms-word นางทิพา  ตวงสุวรรณ แจงร้อนวิทยา
  ง40201 เทคโนโลยีสารสนเทศ Powerpoint เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น    
  ง40204 ตัวอย่างการใช้งาน html Website คำสั่งและผลลัพท์ของ html    
  ว40201 E-book  การทำสื่อ E-book สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book