กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อ สาระสำคัญ เจ้าของผลงาน โรงเรียน
1 ท41101 แบบฝึกการใช้คำในงานเขียนร้อยแก้ว แบบฝึก เลือกใช้คำในงานเขียนร้อยแก้ว นางนงลักษณ์  คำปัญจะ ราชวินิตบางแคปานขำ
        ได้ถูกต้อง สละสลวย    
    ศูนย์การเรียนเรื่อง อิเหนา ตอนศึก ศูนย์การเรียน สาระสำคัญของเรื่องความงามของ    
    กะหมังกุหนิง   ภาษา ขนบธรรมเนียมในการ    
        แต่งกลอนบทละคร    
2 ท32101 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วย เอกสารส่งเสริมการเรียนรู้ เนื้อหาการเขียนสะกดคำ แบบฝึก นายประดับ  คงทอง ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    ตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำ ด้วยตนเอง และแบบทดสอบ    
  ท32101 การพัฒนาการอ่านการเขียน เอกสารการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการฝึกพัฒนาการอ่าน     
        การเขียน    
3 ท33101 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประโยค บทเรียนสำเร็จรูป มีความรู้เรื่องประโยค แยกประโยค นางอรุณ  นิลประภา ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
        และแต่งประโยค    
4 ท41101 เสนาะกานท์ เอกสาร แต่งคำประพันธ์รูปต่างๆ ได้ นางพรรณิภา  หอมสุวรรณ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
5 ท31101 การพัฒนาการเรียน เอกสาร การเขียนถูกตามหลักไวยากรณ์ นายอมร  มาตะยา ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
6 ท42101 วรรณกรรมสำคัญ เอกสาร รู้วรรณกรรมที่สำคัญ นางปนัดดา  นิลเลื่อม ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
7 ท32101 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ บทเรียนสำเร็จรูป เด็กมีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น นางจินตนา  หมีเงิน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
8 ท31101 สื่อการประหยัดไฟฟ้า บทหัดอ่าน อ่าน/แปล/คัด/เขียน อักษรควบ  นำ น.ส.นาถฤดี โปราณานนท์ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    สื่อดวงดาว สิ่งประดิษฐ์ การฝึกตั้งคำถาม    
    สื่อแผ่นพิมพ์มหัศจรรย์        
9 ท31101 หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ภูมิปัญญาไทย" เอกสาร คำประพันธ์ นางอาภรณ์  รักสำหรวจ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
10 ท32101 เรื่องสั้นสีหมอก เอกสาร เรื่องสั้น นางนุชรีย์  บุญลักขะ ไชยฉิมพลีวิทยาคม
11 ท31101 นิทานเล่มเล็ก สุภาษิต เอกสาร นิทาน นางวารี  พึ่งป้ายวร ไชยฉิมพลีวิทยาคม
12 ท33101 การเขียนสร้างสรรค์ เอกสาร การเขียน นายคมสัน   ไพศาล**** ไชยฉิมพลีวิทยาคม
13 ท32101 การเขียนจดหมาย เอกสาร การเขียน น.ส.ศศิชา  ประชัน ไชยฉิมพลีวิทยาคม
14 ท33101 ประโยค Power point ความหมาย ชนิดของประโยค นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา อิสลามวิทยาลัยฯ
15 ท42101 วัฒนธรรมกับภาษาการใช้คำ Power point ความหมาย เอกลักษณ์ พยัญชนะ น.ส.นัยน์ปพร  จงสมจิตต์ อิสลามวิทยาลัยฯ
        สระ  วรรณยุกต์    
16 ท31101 นิราศภูเขาทอง Power point การเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศ นายคุนัญญา  พึ่งแย้ม อิสลามวิทยาลัยฯ
        ภูเขาทอง    
17 ท43101 การสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน ชุดกิจกรรม คำชนิดต่าง ๆ ร้อยกรอง ประโยค นายเอกกรานต์ ดุษฎีเวโรจน์ อิสลามวิทยาลัยฯ
  ท43102          
18 ท33101 หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเพื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเพื่อ น.ส.กัลยกร มั่นถาวรวงศ์ มัธยมวัดสิงห์
    ส่งเสริมคุณธรรมชุดรวมเรื่องสั้นของ   ส่งเสริมคุณธรรมชุดรวมเรื่องสั้นของ    
    กัลยกร   กัลยกร จำนวน 10 เรื่องดังนี้    
        1. เพลงใบไม้ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้    
        เพื่อรักษาป่า    
        2. เพลงใบไม้ ส่งเสริมความคิดรอบคอบ    
        ก่อนทำสิ่งใด    
        3. รอวันสลาย ชี้ให้เห็นโทษของการ    
        ติดยาเสพติด    
        4. ข้าวฟ่าง ส่งเสริมความต้องการครู    
        5. ของขวัญวันปีใหม่ ส่งเสริมความมี    
        น้ำใจที่ดีต่อกัน    
        6. ทางเลือกของชวินทร์ ส่งเสริมการ    
        ประกอบสัมมาอาชีพ    
        7. วันปิดภาคของนิชา ชี้ให้เห็นความ    
        ละอายและเกรงกลัวต่อบาป    
        8. เหมือนใบไม้ร่วง ส่งเสริมการ    
        ประพฤติตนที่ถูกต้องตามทำนอง    
        คลองธรรม    
        9. บุญหลาย ส่งเสริมความเมตตา    
        กรุณาต่อสัตว์    
        10. ชัยชนะของเพชร ชี้ให้เห็นความ    
        สำคัญของการยอมรับความจริงเป็นชัยชน    
        อันสูงสุด    
  ท33101 นิทานพัฒนาจิตผู้เยาว์เรื่องเสียงเรียก สิ่งพิมพ์ เสียงเรียนจากก้อนหินเป็นนิทาน    
    จากก้อนหิน E-Book ร้อยแก้วที่ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์    
        ธรรมชาติด้านการรักษาภูเขาอันเป็น    
        ต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธาร    
    ร้อยพจน์รจนาปริศนาคำทาย สิ่งพิมพ์ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองเพื่อ    
        รณรงค์การใช้ภาษาไทยเพื่อการคิด    
        วิเคราะห์เขียน    
    เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบ สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแบบ    
    ฝึกหัดบูรณาการวิชาหลักภาษาไทย   ฝึกหัดบูรณาการวิชาหลักภาษาไทย    
    ท33101   ท33101 จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้ คำและ    
        ความหมายของคำ คำมูล คำประสม    
        คำซ้ำ คำซ้อน การสังเกตคำไทยแท้กับ    
        คำที่มาจากภาษาอื่น คำบาลี คำสันสฤต    
        คำสมาส คำสนธิ กลุ่มคำและหน้าที่ของ    
        กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ    
    การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง    
    เรื่องดอกสร้อยพร้อยพระคุณแม่เพื่อ CAI บทกลอนดอกสร้อยร้อยพระคุณแม่เพื่อ    
    ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและเสริมสร้าง   ส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและเสริมสร้าง    
    คุณธรรม   คุณธรรม จำนวน 39 บท เนื้อหาสาระ    
        ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ    
        ความเป็นไทยตามคำสอนของแม่    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการเขียนรายงาน    
    การเขียนรายงาน   พร้อมแบบฝึกการเขียนรายงาน    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการเขียนเรียงควา    
    การเขียนเรียงความ   พร้อมแบบฝึกหัดการเขียนเรียงความ    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการเขียนย่อความ    
    การเขียนย่อความ   พร้อมแบบฝึกการเขียนย่อความ    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการถอดคำประพันธ์    
    การถอดคำประพันธ์   พร้อมแบบฝึกการถอดคำประพันธ์    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ หลักเกณฑ์และตัวอย่างการแต่งคำประพันธ์    
    การแต่งคำประพันธ์   พร้อมแบบฝึกหัดการแต่งคำประพันธ์    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำราชาศัพท์พร้อม    
    คำราชาศัพท์   แบบฝึกหัด    
    บทเรียนสำเร็จรูปแบบกรอบความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ การใช้คำตามระดับภาษา 5 ประเภทคือ    
    ระดับภาษา   ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับ    
        กึ่งทางการ ระดับมันทนาและระดับ    
        กันเอง    
    บทเรียนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประโยค สิ่งพิมพ์ ความรู้เรื่องประโยคและชนิดของ    
    ที่ซับซ้อน   ประโยค 4 ประเภท    
        ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน    
        ประโยคความรวมที่ซับซ้อน    
        ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน    
        ประโยคเงื่อนไขที่ซับซ้อน    
    ซีดีการอ่านทำนองเสนาะ ซีดี บทอ่านทำนองเสนาะจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้    
        รามเกียรติ์ตอนทศกัณฑ์ล้ม    
        โคลงสี่สุภาพเรื่องความสัตย์สุจริต    
        บทเสภาขุนช้างขุนแผน โคลงโลกนิติ    
    ซีดีการอ่านทำนองเสนาะ (ต่อ) ซีดี กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานในรัชกาลที่ 2    
        โคลงนิราศนรินทร์ อินทรวิเชียนฉันท์    
        เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแห่งหนึ่ง    
    บทเพลงพยัญชนะไทย 44 เพลง ซีดี เพลงพยัญชนะไทยตั้งแต่ ก-ฮ รวม    
        44 เพลง    
    บทเพลงประกอบการเรียนวรรณคดีไทย ซีดี เพลงประกอบวรรณคดีจำนวน 10 เพลง    
    จำนวน 10 เพลง   1.  หมากับเงา    
        2.  กระต่ายกับเต่า    
        3.  กระต่ายตื่นตูม    
        4.  สัจจะแม่โค    
        5.  ขุนช้างขุนแผน    
        6.  ตำนานเด็กเพชร    
        7.  นิราศวันทอง    
        8.  สากก๊ก    
        9.  เห็นแก่ลูก    
        10. ตราบาปทศกัณฑ์    
    บทเพลงประกอบการสอนหลักภาษาไทย ซีดี 1.  เพลงราชาศัพท์    
    จำนวน 9 เพลง   2.  เพลงสระอะ    
        3.  เพลงสระอำ    
        4.  เพลงการใช้ ซ  ทร    
        5.  เพลงคำพ้อง    
        6.  เพลงตัวการันต์    
        7.  เพลงวรรณยุกต์ไทย    
        8.  เพลงคำประสม    
        9.  เพลงคำซ้ำ  คำซ้อน    
             
    บทเพลงประกอบการคิดวิเคราะห์ เขียน ซีดี 1. เพลงน้ำ-น้ำ-น้ำ (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)    
    จำนวน 17 เพลง   2. เพลงหมู-หมู-หมู (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)    
        3. เพลงไข่-ไข่-ไข่ (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)    
        4. เพลงศูนย์ไม่มีค่า (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)    
        5. เพลงสัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน (ช่วงชั้น    
        ที่ 1 - 2)    
        6. เพลงเด็กดีต้องมีเมตตา (ช่วงชั้นที่ 1 - 2)    
        7. เพลงตลาดน้ำวัดไทร (ช่วงชั้นที่ 2 - 4)    
        8. เพลงพลังงานหารสอง    
        9. เพลงศีลห้า    
        10. เพลงคนไทยไม่เป็นทาสใคร    
        11. เพลงสามัคคีถิ่นไทย    
        12. เพลงรุ้งกินน้ำ    
        13. เพลงพระคุณชาวนา    
        14. เพลงดนตรีไพร    
        15. เพลงความดีคือความงาม    
        16. เพลงรวมใจรักภาษาไทย    
        17. เพลสายเปลสายใจ    
19 ท41101 หลักการทั่วไปในการพิจารณาคุณค่างาน Powerpoint ความรู้การพิจารณางานประพันธ์ทั่วไป นางมยุรี  วรวรรณ มัธยมวัดหนองแขม
    ประพันธ์   ข้อคิดคำสอนในโคลง    
20 ท31101 โคลงโลกนิติ E-book ข้อคิดคำสอนในโคลง นางณัฐยา  อาจมังกร มัธยมวัดหนองแขม
21 ท33101 พระอภัยมณี Powerpoint ความรู้คำประพันธ์ น.ส.อนงค์  วงษ์เวช มัธยมวัดหนองแขม
    สำนวนชวนสนุก แบบฝึก ความรู้  ข้อคิดเห็น    
  ง40201 การพูด Powerpoint ความรู้การพูด    
      ซีดีรอม แบบฝึกทักษะ      
22 ท41101 อิเหนา  นิทานเวตาล แบบฝึก ความรู้ ข้อคิดเห็นที่ได้จากเรื่อง นางรัตนา  ช้างสัมฤทธิ์ มัธยมวัดหนองแขม
23 ท31101 ชนิดของคำ  จดหมาย Powerpoint      
    นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน คำไวพจน์ E-book      
    แบบฝึกคัดลายมือ        
    แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์        
24 ท32101 แบบฝึกหัดลายมือ แบบฝึก ความรู้การเขียน นางลัดดาวัลย์  ไพโรจน์ มัธยมวัดหนองแขม
    คำซ้ำ คำซ้อน คำมูล คำประสม Powerpoint ความรู้จากการอ่านและการเขียน    
25 ท32101 แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำ แบบฝึก ความรู้การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง นางวศินี  สิริพงศ์ทักษิณ มัธยมวัดหนองแขม
26 ท33101 สำนวนสุภาษิต Powerpoint ความรู้ น.ส.สารภี  บำรุงวงศ์ มัธยมวัดหนองแขม
27 ท31101 การเขียนสะกดคำ แบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง นางสุวรรณา  รักตสันติ มัธยมวัดหนองแขม
28 การศึกษา คำซ้ำ คำซ้อน คำมูล คำประสม E-Learning ภูมิปัญญาไทยในครอบครัว นางวัฒนา  สง่างาม มัธยมวัดหนองแขม
  ภูมิปัญญาไทย          
29 ท31101 การอ่านจับใจความสำคัญ แบบฝึกเสริมทักษะ จากอ่านจับใจความสำคัญจากเนื้อเรื่อง นางพรทิพย์  มณีวัณณ มัธยมวัดหนองแขม
30 ท42101 เรื่องสั้น  มหาเวสสันดร E-Learning ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นและมหาเวสสันดร น.ส.เพ็ญประภา  แปลนดี มัธยมวัดหนองแขม
31 ท43101 แบบฝึก O-Net แบบฝึก ความรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบ O-Net นางสุนีย์  อินทรทัศน์ มัธยมวัดหนองแขม
32 ท31101 สำนวนชวนคิด แผ่นภาพ ให้ความรู้เรื่องสำนวนประกอบภาพ นางศิรประภา  พาหะ ทวีวัฒนา
        การแต่งประโยค    
33 ท31101 คำในภาษาไทย   คำทั้ง 7 ชนิด นางสุรียพร  เพชรประดับ ทวีวัฒนา
34 ท41101- การถอดคำประพันธ์ บทเรียนสำเร็จรูป กระบวนการ ขั้นตอนการถอดคำ นายอุดม  ศรีผดุง ทวีธาภิเศก
  ท41102   Powerpoint ประพันธ์ (กลอน โคลง)    
    คำประสม คำซ้อน คำบาลี - สันสกฤต Powerpoint      
    คำสมาส - สนธิ  คำมูล - คำประสม        
35 ท42101 เรื่องภาษากับวัฒนธรรม เอกสารประกอบการสอน 1. วัฒนธรรมคืออะไร ปัจจัยที่ทำให้เกิด น.ส.พรนิดา  สกุณา ทวีธาภิเศก
    สมุนไพรไทย Powerpoint วัฒนธรรมมีอะไรบ้าง    
        2. สมุนไพรชนิดต่าง ๆ และคุณสมบัติ    
        ของสมุนไพรไทย    
36 ท33101 เอกสาร ใบความรู้ แบบฝึกหัด เนื้อหาตามหลักสูตร ม.3 นางระวีวรรณ บุญญวงศ์ ทวีธาภิเศก
  ท33201 รูปภาพ ประกอบการสอน      
      รูปภาพ      
37 ท32101 สื่อ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน เนื้อหาตามหลักสูตร ม.2 นางวารุณีย์  สุวรรณรัตน์ ทวีธาภิเศก
38 ท42101 ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ผังมโนทัศน์ ตามหลักสูตร นางโอฬาร  อาจบุตร ทวีธาภิเศก
      เอกสารประกอบการสอน      
39 ท43101 เอกสารประกอบการสอน สื่อเอกสาร สาระของรายวิชา นางนิตยา  ชินประหัษฐ์ สุวรรณารามวิทยาคม
40 ท41101 แบบฝึกทักษะการเขียน เอกสาร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ นางโสภา  อินวะษา สุวรรณารามวิทยาคม
41 ท31101 ใบความรู้ แบบฝึก แบบทดสอบ เอกสาร   นางกัณหา  ปิณฑะบุตร สุวรรณารามวิทยาคม
42 ท42203 วรรณกรรมซีไรท์ Powerpoint ที่มา / ความรู้ซีไรท์ หนังสือที่ได้รับ น.ส.ผาณิติก์  วิไลสูงเนิน สุวรรณารามวิทยาคม
        รางวัล    
    แบบฝึกเสริมทักษะสื่อการอ่านตีความ สื่อแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านตีความ    
    เอกสารประกอบการสอน สื่อเอกสาร เนื้อหาของรายวิชา    
    ศูนย์การเรียนพัฒนาความคิด สื่อศูนย์การเรียน ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาความคิด    
43 ท43201 แบบฝึกทักษะการเขียน สื่อเอกสาร การเขียนคำ  คำขวัญ การเขียนบันทึก นางนวลจันทร์ ดวงสร้อยทอง สุวรรณารามวิทยาคม
    สมุดภาพพระไชยสุริยา สื่อเอกสาร กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา    
44 ท32101 ศิลาจารึก หลักที่ 1 IT   นางพิศมัย  กิตติวิสาร สุวรรณารามวิทยาคม
    รามเกียรติ์ IT      
    สำนวน สุภาษิต IT      
45 ท41203 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า สื่อมัลติมีเดีย 1. วิธีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.วิภา  สมโภชพฤฒิกุล สุวรรณารามวิทยาคม
        2. ส่วนประกอบของเว็บ    
        3. เว็บเพื่อการศึกษาค้นคว้า    
46 ท32101 สะกดคำจำแม่น สื่อมัลติมีเดีย การเขียนสะกดคำ นายวรดี  จิตรวิบูลย์ สุวรรณารามวิทยาคม
47 ท33101 แบบฝึกทักษะ การฟัง การอ่าน สิ่งพิมพ์ ฝึกทักษะการฟัง การอ่านพระบรมราโชวาท นางสุดใจ  ยลธรรม์ธรรม สุวรรณารามวิทยาคม
    พระบรมราโชวาท        
48 ท32101 แบบทดสอบ ใบความรู้ และแบบฝึก เอกสารรวมเล่ม  2 เล่ม ความรู้และการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน นายเสนอ พิเคราะห์ฤกษ์ สุวรรณารามวิทยาคม
    ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 2   เขียน    
    Powerpoint ประวัติความเป็นมา อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ศิลาจารึก    
    ศิลาจารึก         
    CD สัตว์ในวรรณคดี อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้บทเห่ฯ ประพาสธารทองแดง    
49 ท31101 คิดวิเคราะห์บุรณาการนิราศภูเขาทอง Powerpoint เนื้อเรื่องสรุปนิราศภูเขาทอง พร้อม น.ส.อุษา  ตามประวัติ สุวรรณารามวิทยาคม
        แบบฝึกหัด    
  ท42102 มหาเวสสันดรชาดก Powerpoint เนื้อเรื่องย่อกัณฐ์มัทรี และอื่น ๆ    
50 ท43101 สื่อประกอบการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาหลักภาษา ม.6 นางกนกวรรณ  คงธนชุณหพร บางปะกอกวิทยาคม
  ท40205 "หลักภาษา" "ไทยพื้นฐาน" Powerpoint      
51 ท33101 ใบความรู้ประกอบการสอนหลักภาษา สิ่งพิมพ์ หลักภาษา นางพรเทพินทร์ ล้อมพงศ์ บางปะกอกวิทยาคม
    CD แฟ้มสะสมงาน ท33101 โปรแกรม ICT  CD สรุปเรื่องด้วยวิธีแผนผังความคิด ท33101    
    Powerpoint         
52 ท30204 เอกสารประกอบการสอน   เป็นใบความรู้ประกอบการสอนตาม นางปราณี  ดีแสน บางปะกอกวิทยาคม
        แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด    
        หมวดหมู่หนังสือ หนังสืออ้างอิง    
        การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น    
        มีใบงานและแบบฝึกปฏิบัติประกอบ    
53 ท40203 ความภูมิใจในครอบครัว วีดิทัศน์ พูดบรรยายความภูมิใจในครอบครัวตัวเอง นางณัฐฐสมัฐ  นุ่มนวล บางปะกอกวิทยาคม
    การพูด CD การพูดในที่ประชุมชน    
  ท40204 การแต่งคำประพันธ์ CD การแต่งกาพย์ กลอน โคลง    
      แบบฝึก การแต่งกาพย์ กลอน โคลง    
54 ท40201 วรรณคดีสุโขทัย เอกสารประกอบการสอน วรรณคดีเบื้องต้น นายรักษ์  รักประทานพร บางปะกอกวิทยาคม
        ศิลาจารึก    
        สุภาษิตพระร่วง    
        นางนพมาศ    
        ไตรภูมิพระร่วง    
    วรรณคดีอยุธยาตอนต้น เอกสารประกอบการสอน ลิลิตโยงการแช่งน้ำ    
55 ท33101 แบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทย สิ่งพิมพ์ เป็นแบบฝึกการออกเสียงคำที่นักเรียน น.ส.พเยาว์  ห่วงนิกร บางปะกอกวิทยาคม
    เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่าน   อ่านผิด เช่น อักษรควบกล้ำ คำที่ออกเสียง    
        ร,    แบบฝึกอ่านบทความที่ต้องใส่    
        อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง  ตัวอย่างบทอ่าน    
        คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ    
56 ท32101 สำนวน  สุภาษิต คำพังเพย แผ่นภาพ   น.ส.สุภัทรา  เหรียญเกษมสกุล บางปะกอกวิทยาคม
    กลอนสุภาพ ผังภูมิ      
    โคลงสี่สุภาพ ผังภูมิ      
    ราชาศัพท์ แถบประโยค      
    เครื่องหมายวรรคตอน เอกสาร      
    อักษรย่อ เอกสาร      
    ชนิดของคำทั้ง 7 บทเรียนสำเร็จรูป      
57 ท43101 ชุดการสอนสำหรับครูวิชาภาษาไทย ชุดการสอน ผลิตชุดการสอน จำนวน 19 ชุด มีเนื้อหา นางสุพัตร สุวิกะปกรณ์กุล บางปะกอกวิทยาคม
    (ท605) ชั้น ม.6   สาระตรงกับวิชาภาษาไทย ชั้น ม.6    
  ท43102 หนังสือเรื่องราษฎร์บูรณะถิ่นธรรม เอกสารประกอบการสอน เนื้อหาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    
        การศึกษาท้องถิ่นเขตราษฎร์บูรณะ กทม.    
58 ท32101 เอกสารประกอบทักษะภาษาไทย เอกสาร เป็นเอกสารการอ่านประกอบการฟัง นางอสมา  แจ่มใส บางปะกอกวิทยาคม
        การอ่าน การพูด และการเขียน    
  ท32101 แผนการจัดการเรียนรู้ ท32101 เอกสาร ใช้ประกอบการสอนรายวิชา ท32101    
59 ท41101- ชุดการสอนสำหรับครูภาษาไทย ชั้น ม.1 สื่อประสม ได้แก่ ใบความรู้ ชุดการสอนประกอบด้วย วิเคราะห์เนื้อหา น.ส.นิชราบูลย์ สิงห์ษฐิต บางปะกอกวิทยาคม
  ท41102   ใบงาน แถบบันทึกเสียง วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 แล้วแบ่งเป็น    
      แผ่นภาพโปร่งใส หน่วยย่อย 20 หน่วยการสอนและนำ    
      วีดิทัศน์, วีซีดี ฯลฯ แต่ละหน่วยมากำหนดขอบเขต เรียง    
        ลำดับเนื้อหา กำหนดชื่อหน่วยการสอน    
        หัวเรื่อง มโนทัศน์/หลักการ จุดประสงค์    
        เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน    
        กระบวนการ และสื่อการสอนให้    
        สอดคล้องกับการประเมินผล    
60 ท31101 แบบฝึกอ่านออกเสียง สิ่งพิมพ์ เป็นแบบฝึกอ่านสำหรับนักเรียนที่มี นางมนัสนิตย์  ราชพิบูลย์ บางปะกอกวิทยาคม
        ปัญหาด้านการอ่าน    
61 ท31101 กระเป๋าสัญญาณเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ใช้สอนเรื่องคำราชาศัพท์ และมาตรา น.ส.มลิวรรณ์  มณีวาว บางปะกอกวิทยาคม
        ตัวสะกด โดยใส่บัตรคำและความหมาย    
        ถูกต้อง เสียงก็จะดังขึ้น    
    แผนที่ความคิด นิราศภูเขาทอง แผ่นป้าย ใช้สอนเรื่องนิราศภูเขาทอง คำประพันธ์    
    โครงงานเพลงกล่อมเด็ก   ชนิดต่าง ๆ และบทกล่อมเด็ก    
    แผนภูมิคำประพันธ์ต่าง ๆ        
    กล่องหมุนพาเพลิน กล่องหมุน นำเสนอภาพ ความรู้ทุกเรื่อง    
62 ท33101 แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง "หลักสังเกต สิ่งพิมพ์ หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี นางบุษบา  โหระวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม
    คำไทยที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต"   และภาษาสันสกฤต    
  ท40206 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สิ่งพิมพ์ การเขียนพื้นฐาน    
    ท40206 ภาษาไทยสร้างสรรค์   การเขียนพรรณนาโวหาร จดหมาย    
        การพินิจเรื่องสั้น    
63 ท40202 1. ปริศนาคำทาย 4 ภาค CD ปริศนาคำทายแสดงภูมิปัญญาทางภาษา นางนภสร เจริญวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม
        และวัฒนธรรมท้องถิ่น    
    2. ประเพณี 4 ภาค หนังสือสามมิติ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคต่างๆ    
64 ท41101 Powerpoint เรื่อง หลักการวิจารณ์ คอมพิวเตอร์ การวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น น.ส.นิตยา  พู่เกียรติ มหรรณพาราม
    วรรณคดีเบื้องต้น        
  ท41102 Powerpoint เรื่อง........ คอมพิวเตอร์ ลักษณะเรื่องสั้น แนวคิดของเรื่อง....    
  ท41101 สื่อประสม เรื่อง การพิจารณาวรรณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และแบบฝึก สาระสำคัญของเรื่อง อิเหนา ตอน     
    เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมัง กุหนิง   ศึกกะหมัง กุหนิง    
65 ท33101 Powerpoint เรื่อง พระอภัยมณีหนี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การ์ตูนประกอบเรื่องพระอภัยมณี ตอน นางสาภาพ  อนุมาศ มหรรณพาราม
    นางผีเสื้อสมุทร ชุดการสอนเรื่อง ชุดการสอน หนีนางผีเสื้อ    
    การสะกดคำ   คำที่สะกดถูกต้อง    
        คำที่สะกดผิด    
        แก้คำผิดให้ถูกต้อง    
        สะกดคำจากคำอ่าน    
66 ท42101 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ เนื้อหาเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  น.ส.ปราณี  ศิริอัฐ มหรรณพาราม
    ลิลิตตะเลงพ่าย   การแต่งคำประพันธ์    
        โวหารในลิลิตตะเลงพ่าย  คำศัพท์    
  ท42102 Powerpoint เรื่องไตรภูมิพระร่วง คอมพิวเตอร์ เนื้อหาไตรภูมิพระร่วง    
67 ท31101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโคลงโลกนิติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาพประกอบเนื้อเรื่อง น.ส.ชุติมณฑน์  ขำภิบาล มหรรณพาราม
68 ท31101 เรียนอ่านบทร้อยกรอง Powerpoint การเรียนกลอนสี่ น.ส.จารุวรรณ เทียนเงิน มหรรณพาราม
69 ท32101 การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ใน Powerpoint ภาษาจีน นางสุดารัตน์  มีลาด มหรรณพาราม
    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    
        ภาษาบาลี    
        ภาษาสันสกฤต  ที่เข้ามาปะปนในการใช้    
        ภาษาไทย    
70 ท31101 โคลงโลกนิติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อธิบายความหมายของโคลงโลกนิติ นางอภิญญา  เกตุวิเศษกูล ศึกษานารีวิทยา
        แต่ละบท    
    ภาพบ๊อบอัพ กระดาษ อธิบายความหมายของโคลงโลกนิติ    
71 ท32101 คำราชาศัพท์ Powerpoint แบบตัวอักษรเคลื่อนที่ นางสุรีย์พร  ยาทองไชย ศึกษานารีวิทยา
72 ท43102 ฉันท์ในสามัคคีเภทคำฉันท์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฉันท์ประเภทต่าง ๆ ในเรื่องสามัคคี นางชนิดา  แพวิเศษ ศึกษานารีวิทยา
        เภทคำฉันท์    
73 ท32101 การแต่งคำประพันธ์ กลอน โคลงกาพย์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ประกอบการสอน เรื่อง โคลง น.ส.สุนีย์  วิทยไพศาล ศึกษานารีวิทยา
        บรรยายภาพพระราชพงศาวดาร    
        รามเกียรติ์ กลอนดอกสร้อยรำพึง ฯลฯ    
    เอกสารประกอบการสอนเรื่องโคลง เอกสาร บทสรุป ผู้แต่ง เนื้อเรื่อง และแบบฝึกหัด    
    สุภาษิต โสฬส ไตรยางค์ นฤทุมนาการ        
74 ท41101 1. อิเหนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้แต่ง  ทำนองแต่ง นางมยุรี  ศรีเจริญ ศึกษานารีวิทยา
    2. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทร้อยกรอง    
    บทร้อยกรอง แบบเรียนสำเร็จรูป      
75 ท32101 ภาษาถิ่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความหมายของภาษาถิ่น  น.ส.ปารีรัฐ  มุมศิลป์ ศึกษานารีวิทยา
        คำภาษาถิ่นภาคต่าง ๆ    
  ท32101 กล่องมหัศจรรย์ เรื่องศิลาจารึก สิ่งประดิษฐ์ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ สมัย    
        พ่อขุนรามคำแหง วิธีการเขียนคำศัพท์    
        แบบฝึกหัด    
76 ท31101 เพลงกล่อมเด็ก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพลงกล่อมเด็ก 4 ภาค นางทานตะวัน  ศิรินพ ศึกษานารีวิทยา
77 ท33101 กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของ น.ส.ลำเพย  เปี่ยมบางบอน ศึกษานารีวิทยา
        กลุ่มคำ    
  ท33101 คำสมาธิ  คำสนธิ เอกสารประกอบการสอน ความหมาย ลักษณะการเข้าสมาส    
        สนธิของคำไทย    
78 ท40201 สำนวนภาษิต   ความหมาย แหล่งที่มาของสำนวน นางสุรัตน์  ปลอดภัย ศึกษานารีวิทยา
79 ท41101 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (ได้รับรางวัล ป้ายนิเทศ ใช้สอนเรื่องการสะกดคำ นางศรีศุภร  มุสิกะพงษ์ ศึกษานารีวิทยา
    4 รางวัล)   ใช้เล่นคาบว่าง    
        บรรณาการกับการคำนวณ    
        ใช้ได้การนับชิ้น    
  ท41101 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง รูปแบบ เทคโนโลยี นักเรียนจะทำรายงานโดยใช้ปกสำเร็จรูป    
  ท41102 ในการเขียนรายงาน   เพื่อฝึกให้นักเรยนทำรายงานทางวิชาการ    
  ท40205     ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้คงทน ได้ฝึก    
        ปฏิบัติบ่อยๆ จะทำรายงานได้ถูกต้อง    
        มากยิ่งขึ้น    
80 ท42101 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Powerpoint   นางจรัสแสง  ทองปลิว ศึกษานารีวิทยา
    การร้อยเรียงประโยค        
  ท42102 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ซีดี      
    ลิลิตตะเลงพ่าย  ละครเรื่องมัทนะพาธา หนังสือเล่มใหญ่      
    หนังสือเล่มใหญ่เรื่องคัมภีร์        
    ฉันทศาสตร์สงเคราะห์        
81 ท40203 Powerpoint การแสดงละคร คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความหมายของการแสดงละคร นางอรนุช  สมพงษ์ ศึกษานารีวิทยา
        จุดมุ่งหมายของการแสดงละคร    
        ประโยชน์    
        ประเภท    
        องค์ประกอบของละคร    
        แนวปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการ    
        แสดงละคร    
        ขั้นตอนการแสดง    
        ตัวอย่างการแสดง    
    Music Video คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตัวอย่างการแสดง Music Video    
82 ท33101 ครบพื้นฐาน 8 ประการในภาษาไทย สื่อผสม การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย นางวัชรี  โชติวงศานันต์ ศึกษานารีวิทยา
        โดยบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน    
        8 ประการ    
83 ท43101 กาพย์เห่เรือ Powerpoint เนื้อหากาพย์เห่เรือ นางพัชรา  เศรษฐี สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ท33101 เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกการสอนภาษาไทย ม.3    
84 ท31201 เอกสารประกอบการเรียนรู้ ความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัดสำนวนไทย นางถนอม ชรารอด สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    ของสำนวนไทย        
85 ท43101 เอกสารประกอบการสอน สื่อเอกสาร เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 น.ส.จันทร์เพ็ญ  ธนัครสิทธิ์สกุ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
86 ท41201 1. ย่อหน้าพาสนุก ประดิษฐ์ ฝึกทักษะการเขียนย่อหน้า นางใบศรี  เนตรสืบสาย สตรีวัดอัปสรสวรรค์
    2. เอกสารเสริมการเรียนเรื่องการเขียน สื่อเอกสาร ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ    
    เรียงความ        
87 ท42101 1. การเขียนเรียงความ Powerpoint หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ ตัวอย่าง นางบังอร  ปวีณฐิติกาล สตรีวัดอัปสรสวรรค์
        แบบฝึกหัด    
    2. แบบฝึกการวิเคราะห์สังเคราะห์ สื่อสิ่งพิมพ์      
    ประโยค        
88 ท41102 เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพรรณี  ชื่นอุไทย สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ท41101 นมัสการมาตาปิตุคุณ อาจริยคุณ Powerpoint นมัสการมาตาปิตุคุณ    
        นมัสการอาจริยคุณ    
89 ท42101 แบบฝึกทักษะการคิดเป็น ทำเป็น  สิ่งพิมพ์ ใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะเน้น นางโสภา  ศรีวัฒนานุกูลกิจ ศึกษานารี
    แก้ปัญหาเป็นอย่างเป็นกระบวนการ   ทักษะการคิดควบคู่กับกระบวนการ    
        เรียนรู้ที่เน้นการคิด    
  ท43101- เอกสารเสริมความรู้และฝึกทักษะทาง สิ่งพิมพ์ ใช้เป็นเอกสารเสริมความรู้และเป็น    
  ท43102 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด   แบบฝึกทักษะทางภาษาไทยเพื่อพัฒนา    
        การคิดประกอบการเรียนจากหนังสือเรียน    
        เพื่อพัฒนาการคิด ชั้น ม.6    
  ท42102 บทเรียน E-Learning เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย CAI สรุปความรู้และเนื้อหาเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย    
        ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ม.5    
90 ท41204 เอกสารประกอบการสอนวรรณกรรม สิ่งพิมพ์ เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรรมท้องถิ่นที่ควร นางสำเนียง  เรียนรัชตะ ศึกษานารี
    ท้องถิ่น   อนุรักษ์สืบสารไว้ ได้แก่ ตำนาน นิทาน    
        เพลงพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย บุคคลสำคัญ    
        ในท้องถิ่นธนบุรีใช้อ่านและทำกิจกรรม    
        ท้ายบท    
  ท41204 เพลงพื้นบ้าน เทคโนโลยี IT โปรแกรมนาโม web เรื่องเพลงพื้นบ้า    
91 ท32101 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  เทคโนโลยี โปรแกรมนาโม บอกลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่ง  นางสุกาญจน์  แสงซื่อ ศึกษานารี
    พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต   เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ แสดงความ    
        ซื่อสัตย์กตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์    
        รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย    
92 ท41101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพื  ภาพถ่าย เนื้อหาสัมพันธ์กับหนังสือเรียนวิชา น.ส.อรวรรณ  หงษ์ประสงค์ ศึกษานารี
  ท41102     วรรณวิจักษ์ ชั้น ม.4 ของกระทรวงศึกษาธิการ    
  ท42102 บทเรียน E-Learning เรื่องแพทย์ศาสตร์ โปรแกรมนาโม ใช้เป็นสื่อเสริมความรู้ประกอบการศึกษา    
    สงเคราะห์   เรื่องแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ตามหนังสือ    
        เรียนวิชาวรรณคดีวิจักษ์ ชั้น ม.5    
93 ท43101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ ใช้เป็นแบบฝึกทักษะท้ายบทเรียน น.ส.นันทนา  ชาวปากน้ำ ศึกษานารี
        ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.6    
94 ท31101 คู่มือภาษาไทย ม.1 สิ่งพิมพ์ สรุปเนื้อหาตามหนังสือเรียนแบบเรียน นายโสภณ  ปิ่นทอง ศึกษานารี
  ท32101 คู่มือภาษาไทย ม.2 สิ่งพิมพ์ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 โดย    
  ท33101 คู่มือภาษาไทย ม.3 สิ่งพิมพ์ เพิ่มเติมความรู้ประกอบและมีแบบฝึกเสริมทักษะ    
  ท43101 เอกสารเสริมการฝึกทักษะภาษาไทย สิ่งพิมพ์ สรุปสาระสำคัญและกิจกรรมเสริมทักษะ    
        ภาษาไทยระดับชั้น ม.6    
95 ท33101 เอกสารเสริมความรู้และฝึกทักษะ สิ่งพิมพ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกทักษ นางวันเพ็ญ  เหลืองรุจิวงศ์ ศึกษานารี
    ภาษาไทย จำนวน 18 เรื่อง   การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน    
    บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง "ลักษณะคำไทย" สิ่งพิมพ์ ให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องคำมูล คำประสม    
        คำซ้ำ คำซ้อน คำสามาส และคำสนธิ    
96 ท32101 บทเรียน E-Learning เรื่อง กาพย์ห่อโคลง โปรแกรมนาโม มีเนื้อหาและภาพประกอบ นางอุไร  อรุณฉาย ศึกษานารี
    ประพาสธารทองแดง        
    เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเมตตา สิ่งพิมพ์ ใช้เป็นสื่อเสริมความเข้าใจด้านการอ่าน    
    บะหมี่น้ำ 1 ชาม   และคุณธรรมของนักเรียน    
  ท41101 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสะกด สิ่งพิมพ์ การเขียน-อ่านคำไทย    
    คำ พระลอถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา รูปภาพ เนื้อหาและรูปภาพประกอบ    
    ภาพวิจิตรอิเหนา        
    บทเรียน E-Learning เรื่อง อิเหนา โปรแกรมนาโม รูปภาพ ภาพประกอบ เนื้อหาและภาพประกอบ    
97 ท31101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ ใช้เป็นเอกสารเสริมความรู้และเป็นแบบฝึ นางชนาธิป  ดีมงคลสุข ศึกษานารี
        ให้นักเรียนทำทั้งซ่อมและเสริมความรู้    
    บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ สิ่งพิมพ์ ให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องคำนาม     
        คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท    
        คำสันธาน คำอุทาน    
  ท41201 แบบฝึกการใช้ถ้อยคำ สิ่งพิมพ์ ให้ความรู้และฝึกทักษะในการพูด    
  ท43203 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยต่าง ๆ    
98 ท31101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ เป็นเอกสารเสริมความรู้และแบบฝึก นางดวงพร  เทียนน้อย ศึกษานารี
    บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง คำ   สำหรับนักเรียน    
99 ท33101 คลิปประกอบการสอน เรื่องพระอภัยมณี IT ส่งเสริมความเข้าใจวรรณคดีให้ชัดเจนขึ้น นายจำรูญ  หมื่นณรงค์ ศึกษานารี
    และบทพากษ์เอราวัณ   เกี่ยวกับที่มาของเรื่อง รายละเอียดของเรื่อ    
        ความหมายของศัพท์และฉันทลักษณ์    
        ของเรื่อง    
100 ท41201 แบบฝึกการใช้คำ สิ่งพิมพ์ ใช้ฝึกทักษะด้านการพูดเกี่ยวกับคำ การ นางประภารังสี  มีสุข ศึกษานารี
        ความ คำที่เข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำ    
        กะทัดรัด และการใช้สำนวนโวหาร    
        ในการพูด    
  ท43202 แบบฝึกการพิจารณาข้อความ สิ่งพิมพ์ วัฒนธรรมการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ    
  ท42203 แบบฝึกการใช้กวีโวหารให้เกิดภาพพจน์ สิ่งพิมพ์ เนื้อหาจากเรื่องนิราศเมืองแกลง และ    
  ท41203 แบบฝึกการอ่าน สิ่งพิมพ์ นิราศภูเขาทอง    
        เนื้อหาจากวรรณกรรมต่าง ๆ    
101 ท32101 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ โปรแกรมนาโม ส่งเสริมและทบทวนความรู้เนื้อหาเรื่อง นางศรีอุทัย  ฟองเหม ศึกษานารี
    ปราบนนทก   รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกจาก    
        หนังสือเรียนภาษาไทย ม.2    
    ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง Powerpoint สรุปเนื้อหาประกอบการสอน ม.2    
    เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ เอกสารเสริมความรู้และแบบฝึกให้นักเรีย    
        ทำเพื่อทบทวนความรู้    
  ท33101 เอกสารประกอบการสอน สิ่งพิมพ์ เอกสารเสริมความรู้และแบบฝึกให้นักเรีย    
        ทำเพื่อทบทวนความรู้    
102 ท33101 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง หลักการ สิ่งพิมพ์ ให้ความรู้เรื่องงานประพันธ์และการ น.ส.ชไมพร  เปรมอำพล ศึกษานารี
    พินิจ วรรณคดีและวรรณกรรม   พิจารณาคุณค่างานประพันธ์พร้อมตัวอย่าง    
    แบบฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์    ฝึกนักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องที่    
    สังเคราะห์เรื่องพระอภัยมณีและ   เรียน แยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ    
    บทพากษ์เอราวัณ        
    ชุดการสอนเรื่องศิลปะการประพันธ์ สิ่งพิมพ์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์    
        วรรณคดีร้อยกรอง    
103 ท31101 เอกสารประกอบการสอนเรื่องประวัติ สิ่งพิมพ์ เป็นเอกสารความรู้และแบบทดสอบ น.ส.ศิริเพ็ญ  ธรรมธีรพงศ์ ศึกษานารี
    วรรณคดีไทย   วิชาประวัติวรรณคดีไทยซึ่งใช้สอนใน    
        ห้องเรียน    
104 ท43101 พันธกิจของภาษา Powerpoint ภาษามีพันธกิจต่อมนุษย์ 5 ประการ นางศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
105 ท33101 นิราศภูเขาทอง/ชนิดของคำโคลงโลกนิติ Powerpoint นิราศ/โคลง/ชนิดของคำไทย น.ส.อัญชสา ยิ้มถนอม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
106 ท32101 รามเกียรติ์ Powerpoint นารายณ์ปราบนนทก นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
107 ท42101 มหาเวชสันดรชาดก Powerpoint กัณฑ์มัทรี น.ส.นวลฉวี  นาคจันทร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
108 ท41101 นิราศพระบาท Powerpoint กลอนนิราศ น.ส.รัชพร  วิทยประพัฒน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
109 ท40203 ร้อยกรอง Powerpoint ประเภทและข้อบังคับของร้อยกรอง น.ส.จันทรัตน์  พลอยแก้ว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
110 ท32101 บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องชนิดของคำ Powerpoint ชนิดของคำ 7 ชนิด นางแสงเลย  สุขสมัย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
    การ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์   รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกจาก    
111 ท33101 ลักษณะสังเกตคำบาลี สันสกฤต Powerpoint   น.ส.รวีวรรณ  เนาวรัตน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
  ท40201 วรรณกรรมท้องถิ่น CAI      
112 ท41101- 1. เรือพระราชพิธี โครงงานนักเรียน   นางสอางค์ทิพย์  อิ่มสงวน นวมินทราชินูทิศ สตรวิทยา
  ท41102 2. ดอกไม้ในวรรณคดี        
    3. การละเล่นเด็กไทย        
    4. ขนมไทย        
    5. รามเกียรติ์        
    6. แผนภูมิคำประพันธ์จากสติกเกอร์        
    7. ขุนช้างขุนแผน Powerpoint      
    8. พระอภัยมณี แนะนำตัวละคร      
    9. อิเหนา      
    10. ราชรถ หุ่นจำลอง      
    11. สามก๊ก หุ่นจำลอง  ตัวละคร      
113 ท32101 แบบฝึก เอกสาร   นางสุมาลี  เกื้อกูล มัธยมวัดดุสิตาราม
114 ท41102 แบบฝึก เอกสาร เป็นการสะกดคำ นางชนวนจิต  ศรีผดุง มัธยมวัดดุสิตาราม
115 ท42101 แบบฝึก เอกสาร การอ่าน นางสังวาลย์  สำเภาเงิน มัธยมวัดดุสิตาราม
116 ท33101 แบบฝึก เอกสาร สำนวน-โวหาร สุภาษิต-คำพังเพย นางศินีนาฏ  น้อยเกิด มัธยมวัดดุสิตาราม
        คำอุปมาอุปไมย    
117 ท33101 บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป การสร้างคำไทย น.ส.วราภรณ์  พัววิมล มัธยมวัดดุสิตาราม
    การสร้างคำ        
118 ท31101 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี 11   เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี 11 นายชาติชาย  นิภากุล มัธยมวัดดุสิตาตาม
    กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28   กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28    
119 ท43101 1. E-book เรื่อง การทำโครงงานภาษาไทย CD   นางมาลาศรี  จริยเลอพงษ์ มัธยมวัดดุสิตาราม
    2. E-book เรื่องการเขียนรายงาน        
    โครงงานภาษาไทย CD      
    3. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เอกสาร เล่าประวัติความเป็นมา สถานที่สำคัญ    
    ท้องถิ่นบางกอกน้อย สิ่งพิมพ์ ของท้องถิ่นบางกอกน้อย    
    4. สื่อเกมภาษาและวรรณคดีไทย (ผลงาน   เกมต่อภาพ    
    นักเรียน)   เกมปริศนาคำทาย    
        หนังสือการ์ตูนเรื่องสามก๊ก    
120 ท32101 1. บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเสียงในภาษา เอกสาร ความรู้เรื่องเสียงในภาษา นายจุมพล  สุทธิศักดิ์นาวิน แจงร้อนวิทยา
    หุ่นจำลองเรื่องรามเกียรติ์ หุ่นจำลอง รูปหุ่นชื่อตัวละคร    
    ตู้จำลองเรื่องพระอภัยมณี ของจริง บรรยายเรื่อง    
    ตู้จำลองเรื่องขุนช้างขุนแผน ของจริง บรรยายเรื่อง    
121 ท31101 บัตรคำ ภาษาไทย บัตรคำ คำศัพท์ พจนานุกรม น.ส.ละมัย  บัวเรียน แจงร้อนวิทยา
    แผนผัง กลอนประเภทต่าง ๆ แผนผัง สำนวนสุภาษิตไทย    
  ท32101 ทภาพตัวละครวรรณคดี ตัวละคร ตัวละครนำในวรรณคดีไทยที่เรียน    
    คำประพันธ์วรรณคดี   ในแต่ละบท    
122 ท33101 การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย Powerpoint การอ่านออกเสียงคำ น.ส.ศิฐิตา  เจนด่านกลาง แจงร้อนวิทยา
  ท31101 อลหม่านสำนวนไทย Webquest การใช้สำนวนสุภาษิต    
123 ท42101 คำราชาศัพท์และภาษาถิ่น CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางหรรษา สุทธิศักดิ์นาวิน แจงร้อนวิทยา
124 ท31101 แผนผังคำประพันธ์ แผนผัง ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ต่าง ๆ น.ส.วรางคณา  พงศ์จิตภักดิ์ แจงร้อนวิทยา
  ท42101 E-book ประวัติสุนทรภู่ E-book ประวัติสุนทรภู่โดยย่อ    
    เกมคำชนิดต่าง ๆ ชิ้นเกม คำซ้อน คำซ้ำ คำมูล คำประสม    
    Mapping ภาษากับวัฒนธรรม แผนที่ความคิด ภาษาและวัฒนธรรม ความเกี่ยวข้อง    
        ในด้านต่าง ๆ    
125 ท31101 บาลี - สันสกฤต ง่ายนิดเดียว Powerpoint คำ ภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤต น.ส.นิตยา  ปาจีนบูรวรรณ์ แจงร้อนวิทยา
    คำสมาส Powerpoint คำสมาส    
  ท41101 อิเหนา เอกสารประกอบการเรียน วรรณคดีเรื่องอิเหนา    
126 ท33101 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ นางประภาวดี  บุญมา วิมุตยารามพิทยากร
  ท33201 การสอนการใช้ภาษา สื่อกิจกรรม สื่อ ICT ภูมิปัญญาพื้นบ้าน รักษามรดกไท    
  ท33101 Powerpoint เรื่องสามก๊ก สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เนื้อหาวรรณกรรม    
        ที่มา    
        ตัวละคร    
        วรรณกรรม    
  ท33101 เอกสารประกอบการสอนบทเห่เรือ สื่อกิจกรรม กระบวนเรือพระที่นั่ง    
127 ท31201 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ นางอัมพร  แก้ววิไล วิมุตยารามพิทยากร
        รักการอ่าน    
        รักการเขียน    
        เขียนสื่อสารสัมพันธ์    
128 ท31101 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม เรื่องสั้น  ความเรียง สารคดี น.ส.สุนทรีภรณ์ สกุลหงส์ วิมุตยารามพิทยากร
    ใบกิจกรรม สื่อกิจกรรม      
  ท32203 เอกสารประกอบการสอน สื่อกิจกรรม หลักการใช้ภาษาไทย    
    ใบกิจกรรม สื่อกิจกรรม      
129 ท43101 กาพย์เห่เรือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ภาพความรู้พันธุ์นก พันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา นางคนึงนิจ  ประคองคำ วิมุตยารามพิทยากร
      สื่อกิจกรรม      
130 ท33101 1. บทเรียน CAI สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประโยค น.ส.จรรยา  บุญปล้อง วิมุตยารามพิทยากร
    2. E-Learning สื่อโสตทัศนูปกรณ์ รามเกียรติ์ คำไทยแท้ คำที่มาจากต่างประเทศ    
    3. แบบเรียนสำเร็จรูป สื่อกิจกรรม การสร้างคำจากหลักเกณฑ์ทางภาษา    
    4. Powerpoint 5 เรื่อง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ นิราศภูเขาทอง ประโยคอิศรญาณภาษิต    
    5. แบบฝึกทักษะการอ่าน สื่อกิจกรรม โคลงสุภาษิต นฤทุมาตรการอ่าน    
131 ท31101 ของเล่นภาษาไทย ของเล่น การเขียนตัวสะกด นางพรมมารินทร์  ราชตั้งใจ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
    บัตรคำ บัตรคำ การเรียงตัวพจนานุกรม    
    รูปภาพ รูปภาพ คำศัพท์ในบทเรียน    
        การเขียนเล่าเรื่อง    
132 ท31101 เอกสารประกอบการสอน ท31101 เอกสาร เนื้อหาวิชา ท31101 แบบฝึก น.ส.ทมยันต์  อยู่สน บางมดวิทยาฯ
133 ท31101 เอกสารประกอบการสอน ท31101 เอกสาร เนื้อหา และแบบฝึก น.ส.สุนีย์  วิรัญหทัยพันธุ์ บางมดวิทยาฯ
134 ท33101 เอกสารประกอบการสอน ท33101 เอกสาร เนื้อหาและแบบฝึก น.ส.อัญชิษฐา  เผ่าพันธุ์ บางมดวิทยาฯ
  ท42101 เอกสารประกอบการสอน ท42101 เอกสาร เนื้อหาและแบบฝึก    
135 ท32101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาและแบบฝึก น.ส.พิสมัย วงษ์ใหญ่ บางมดวิทยาฯ
136 ท32101 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร เนื้อหาและแบบฝึก นายจรูญ  ยิ่งดำนุ่น บางมดวิทยาฯ
137 ท33101 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ เอกสาร ใบความรู้และแบบฝึก นางวนิชา  แสนโสภา บางมดวิทยาฯ
  ท33101 ICT วรรณยุกต์ ICT ความรู้แบบฝึก    
  ท43202 ICT ปริศนาคำทาย ICT ปริศนา + คำตอบ    
  ท43202 ICT การละเล่น ICT เพลงประกอบการละเล่น