วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ

รองฯ สพท.  
วนิดา มิตรอุปถัมภ์
์: การศึกษาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ : การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ผู้บริหารโรงเรียน  
ทองปาน แวงโรธรณ์
: การพัฒนานักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สุภาณี โลหิตานนท์ : การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ภูวนาถ คงแก้ว : การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมหรรณพาราม
ชมพล แสงมณี : รายงานการพัฒนาการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนปัญญาวรคุณโดยใช้กิจกรรม
สมเด็จ เจริญผล รายงานการประเมินโครงการสร้าง เสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศึกษานิเทศก์
มณนิภา ชุติบุตร : การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด สพท.กทม.3
กลิ่น สระทองเนียม : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษา
จรินทร์ โฮ่สกุล : รายงานการพัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการคิด
ทองดี ศรีอันยู้ : สภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 – 2
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
รวิภัทร เหล่าคุ้ม : รายงานการใช้ชุดนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุร
พรรณงาม เสาะเเสวง รายงานผลการติดตามตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ การพัฒนาความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ของครูด้วยโครงงานโดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE