|
|
 
   หน้าหลัก
ผลงานวิทยะฐานะของครู
พัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการวิจัย อ่านงานวิชาการ บทความ ข้อเขียนวิชาการ เชิญ คลิกตามความสนใจ
   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูทุกคนควรให้ความสนใจ หากครูสามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียนแต่ละคน ย่อมเป็นแนวทางไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนในอนาคตและยังช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพของครู ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นครูมืออาชีพ
    ดังนั้น เว็บไซต์นี้จึงมุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลงานของครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ และผลงานวิจัยของศึกษานิเทศก์ ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านการวิจัย โดยได้จัดกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพต่อไป
 
รายงานการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูด้วยวิธีเสริมพลัง ครูกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยปฏิบัติการของครูสู่ผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำอย่างไรครูจึงเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ ผลงานทางวิชาการจากงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลากหลายวิธีพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10คำถามสู่การวิจัย  

มณนิภา ชุติบุตร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
ผลงานวิชาการ ปี 2548-2553