ขอขอบคุณ คุณวารี คหินทพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคลากร สพม.1 ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล
บุคลากรทางการศึกษา สพม.1ที่มีความประสงค์เผยแพร่ผลงาน โปรดติดต่อ ศน.ฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ ศน.จรินทร์ โฮ่สกุล