ผลงานวิจัยและประเมินโครงการ
1 ผลการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน สพท.กทม.3 (ก.ย.48)
2 รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด สพท.กทม.3 (ส.ค.50)
3 ผลการประเมินการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 (ก.ย.51)
4 ผลการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 (ส.ค.52)
5 รายงานการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่คุณลักษณะของผู้เรียน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส.ค.53)
6 ผลงานทางวิชาการ..จากงานวิจัยในชั้นเรียน(ม.ย 53)
7 การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการนิเทศด้านวิจัย (ต.ค.53)
8 การวิจัยและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัย

ผลงานประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม
1 10 คำถามสู่แผนการวิจัย (ก.ค.50)
2 การวิจัยปฏิบัติการของครูสู่ผลงานทางวิชาการ (ส.ค.51)
3 จากหลักสูตรสู่...หน่วยการเรียนรู้ (ก.ค.52)
4 การพัฒนาทักษะ...แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ Concept Mapping
(ก.ค.52)
5 การสร้างแบบทดสอบ...สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ก.ค.52)
6

หลากหลายวิธีพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ก.ย.52)

7 การพัฒนาคุณภาพครูด้วยวิธีเสริมพลัง (มี.ค.53)
8 ทำอย่างไร? ครูจึงจะเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ... (เม.ย.53)
9 ผลงานทางวิชาการ...จากงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (มิ.ย.53)
10 ครูกับการวิจัย

ผลงานประเภทบทความทางวิชาการ
1 เสียงสะท้อนจากเพื่อนครูนักวิจัยปฏิบัติการ
2 นิเทศอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ
3 ร่วมคิด ร่วมค้นหา และร่วมเรียนรู้ในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
4 ทำอย่างไรให้ห้องเรียนน่าอยู่
5 การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
6 ผู้บริหารสถานศึกษากับการวิจัย
7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้
8

การวิจัยในชั้นเรียน

9 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
10 การเขียนรายงานการวิจัย
11 การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
12 การพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
13 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีย้อนกลับ
14 เรื่องใหม่...ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
15 อะไร?...คือคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นผลงาน ทางวิชาการ
16 การใช้ Mind Map ช่วยจดและทบทวนความรู้
17 จัดการเรียนรู้อย่างไรที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
18 การพัฒนาคุณภาพครูด้วยวิธีเสริมพลัง
19 ส่งท้าย ศน. สพท.กทม.3
20 ทฤษฎีการตัดสินใจ
21 การจัดทำโครงการโดยใช้ตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)