เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 (หนังสือราชการ)

        ตามที่สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และจะจัดประชุมปฏิบัติการให้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา   และครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ในวันที่ 23  มิถุนายน  2561   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   นั้น

        ในการนี่เนื่องจากเป็นมติที่ประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าประชุม
           1. ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ
           2. ครกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘. ๓๐ น - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล |

คลิก..กรอกรายชื่อที่นี่  

คลิกดู แสดงผลการกรอกข้อมูล

จัดทำเกียรติบัตร
ตามการสะกดคำรายชื่อที่โรงเรียนกรอก

หนังสือราชการ | กรุณากรอกรายชื่อ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๑๕๖๑ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้