ข่าวความเคลื่อนไหว กลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต  ๑
กลุ่มนิเทศ สพม.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561
และชี้แจงการบริหารงบประมาณด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
บางแวก

การประชุมการดำเนินการจัดสอบ O - NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 วันที่18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 โดยมี รองวิชาการ สนามสอบละ 2 คน สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายการสอบ เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินอีก 1 คน รวมเป็น 3 คน
1. เพื่อชี้แจง เน้นย้ำความเข้าใจในการจัดสอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการจัดสอบของ สทศ. (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ)
2 สนามสอบวางแผนการจัดคณะกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลาง
3 งบประมาณในการดำเนินงาน   
 ดาวโหลดเเบบฟอร์มการจัดสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมถอดประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในกลุ่มดีและกลุ่มพัฒนา จำนวน 40 โรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 รายวิชา และมีการเสริมเติมเต็มของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสาระ และได้จัดทำเอกสาร "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)" คลิกดาวโหลดเอกสาร