ข่าวความเคลื่อนไหว กลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต  ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมถอดประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในกลุ่มดีและกลุ่มพัฒนา จำนวน 40 โรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 รายวิชา และมีการเสริมเติมเต็มของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสาระ และได้จัดทำเอกสาร "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)" คลิกดาวโหลดเอกสาร

สพม.1 ร่วมกับ สพม.2 และสพม.3 ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Student Veasion 2 เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ให้ครูวัดผลและครูทำหน้าที่นายทะเบียน รวมโรงเรียนละ 2 คน ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมี นายศรีรัตน์ รุตนราศี เป็นประธานในพิธีเปิด และ วิทยากร ได้แก่นายวิศิษฐ์ศักดิ์ แสงพรหมศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  และสถานศึกษาร่วมกันการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557 ดาวโหลดคู่มือ

กลุ่มนิเทศฯ สพม.1จัดประชุมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และระดับเขตพื้นที่การศึก(LAS) ปีการศึกษา 2556

กลุ่มนิเทศฯ สพม.1จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  มีผู้เข้าจำนวน 89 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อ บูรณาการงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในทศวรรษที่สอง  กับกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล เเละเชื่อมโยงไปสู่การรายงานด้านคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดจนการจัดเก็บระบบสารสนเทศ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรหลักในโรงเรียนที่รับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนิเทศฯ สพม.1 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้ร่วมปะชุมได้แก่ ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์ ฯ เพื่อใช้เครือข่ายขับเคลื่อนงานวิชาการของ สพม.1 รวม 27 ศูนย์ วันที่ 28 มีนาคม 2557

กลุ่มนิเทศฯ สพม.1 จัดประชุมแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อตอบสนองนโยบาย สพฐ. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา วันที่ 28 มีนาคม 2557 ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม

คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการสอบ สพม.1 จำนวน 12 ศูนย์ รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารดำเนินการสอบ จาก สทศ. เพื่อนำไปจ่าย ให้กับสนามสอบ O-NET ทุกสนามสอบ รวม 129 (โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่น ๆ สนามสอบ วันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2557

สพม.1 จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 - 6 โดยประธานกลุ่มโรงเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดสอบเป็นศูนย์เครือข่ายการสอบ กับ สพม.1 และทุกสนามสอบได้ดำเนินการสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ว่าที่ ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดสอบ ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2556  ระดับสนามสอบ วันที่ 23  24 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพม.1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์   รองฯ วิชาการ คุณครูที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนในสังกัด สพม.1  โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดสอบระดับชาติ อย่างยุติธรรม โปร่งใส (POWERPOINT)

กลุ่มนิเทศฯ สพม.1ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนางานนิเทศครั้งที่1/2557ณ พญาไท
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสพม.1คุมสอบ การทดลองใช้ข้อสอบLAS ปีการศึกษา 2556ณ โรงเรียนสมุทรปราการและสตรีสมุทรปราการ
สพม.1ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อสอบLASปีการศึกษา2556วันที่3 4 และ6ธันวาคม2556 ณโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ( แผนการดำเนินงาน จัดสอบ LAS และ ONET ปีการศึกษา 2556) คลิกอ่าน!!!

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายกุณฑล ราชนิล ที่ได้รับความไว้วางจากจากคณะศน.ให้เป็น ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.1

ขอบคุณโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่ให้ความร่วมมือรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นภาคเรียนที่ 1 ภายในเวลาที่กำหนดสหรับภาคเรียนที่ 2 จะรายงานในเดือน มีนาคม 2557


การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยโรงเรียนภาษาไทยโรงเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตามข้อมูลของเขตพื้นที่ฯ) ให้พัฒนาให้นักเรียนทุกคน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยเขตพื้นที่ จะออกตรวจเยี่ยมภายในเดือนธันวาคมนี้