บุคลากร กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

                       นายทองดี ศรีอันยู้
วุฒิ วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
ความรับผิดชอบ
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- การศึกษาพิเศษ
     
นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
วุฒิ ค.ม. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
วุฒิ บธ.บ (การบัญชี) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
 
นางศันสนีย์ จันไกรผล
วุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
นางอัจฉรา มากแก้ว
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ
งานนิเทศ ติดตามประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
   
นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
นางวริภัทร เหล่าคุ้ม
วุฒิ ปริญญาโท
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา โทร 024102044 FAX ต่อ 709