นายกุณฑล ราชนิล
วุฒิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม.1

นางวิรัตน์ ขวัญยืน
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานนิเทศ ติดตามประเมินผล
หัวหน้างานระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  นายกลิ่น สระทองเนียม
วุฒิ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายทองดี ศรีอันยู้
วุฒิ วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

  นางสมบูรณ์ ราชนิล
วุฒิ กศ.ม. เอกมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
 
นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
วุฒิ บธ.บ (การบัญชี) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
 
  นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
นางอัจฉรา มากแก้ว
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ งานนิเทศ ติดตามประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
   

  นางศันสนีย์ จันไกรผล
วุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
วุฒิ ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
      
  นางสาวธนวรรณ จินดา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วุฒิ ค.บ. (สหกรณ์)

ความรับผิดชอบ
  เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
นางวริภัทร เหล่าคุ้ม
วุฒิ ปริญญาโท
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
วุฒิ ค.ม. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      นางวิมลรัตน์ วารีบริสุทธิกุล
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4

ความรับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไปกลุ่มนิเทศ ฯ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา โทร 024102044 FAX ต่อ 709