สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์พัฒนาวิชาการสร้างความเข้มเเข็งทางด้านวิชาการ
พลิกระบบการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กไทย
อ่านรายงานวันวิสาขบูชา
 

ผลงานของกลุ่มนิเทศ ฯ สพท.กทม.3 1 ปี 2550

ผลดำเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ ปี 2548 | บทที่ 1 |
บทที่ 2 | บทที่ 3 |
บทที่ 4 | บทที่ 5
ผลการประเมิน
ดำเนินงานโรงเรียน
ในฝันปี 2548
บทที่ 1 | บทที่ 2 |
บทที่ 3 | บทที่ 4 |
บทที่ 5 | ภาคผนวก
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มนิเทศ สพท.
กทม.3
คำนำ | บทที่ 1 |
บทที่ 2 | บทที่ 3 |
บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน
โครงการวิถีพุทธ
คำนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2_1,2_2,2_3 | [บทที่ 3 |บทที่ 4 | บทที่ 5
   


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.02-4102044-5 ต่อ 125-128 fax ต่อ 129
http://www.superbk3.net/