มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
จุดเน้นคุณลักษณะผู้เรียนในทศวรรษที่2
Powerpoint การเขียน โครงการและการจัดทำรายงาน โดย[ มณนิภา ชุติบุตร]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
ตัวอย่างการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2554
เสียงสะท้อนจากเพื่อนครูนักวิจัยปฏิบัติการ[มณนิภา ชุติบุตร]
เสียงสะท้อนจากเพื่อนครูคณิตศาสตร์ [มณนิภา ชุติบุตร]
การประเมินโครงการ<อ.วิรัตน์ ขวัญยืน>
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา<ดร.พิชิต>
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น(ดร.ชาติ แจ่มนุช)
การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน(ดร.ชาติ เจ่มนุช)
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรอบเอกสารเเนวทางการวัดประเมินผล
เอกสารตรวจสอบหลักสูตร(pdf400k)
การวัดประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง51<powerpoint>
เอกสารการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา ปี2552
การพัฒนาคุณภาพครูด้วยวิธีเสริมพลัง[มณนิภา ชุติบุตร]
ส่งท้าย ศน.สพท.กทม.3[มณนิภา ชุติบุตร]
ทำอย่างไรครูจะเป็นนักวิจัย[มณนิภา ชุติบุตร]
การประเมินหลักสูตร  [มณนิภา ชุติบุตร] หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ สพท.กทม.3
การพัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดแทรกทักษะการคิดตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน ปีงบประมาณ 2552(จรินทร์ โฮ่สกุล)
สรุปผลการติดตาม ฯ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ฯ ของสพท.กทม.3 ปี 2552
รายงานการพัฒนาคุณภาพครูเรื่องทักษะการคิด ผลงานคร ! ภาพ (จรินทร์ โฮ่สกุล)
นำคุณภาพการจัดการศึกษามาฝาก <มณนิภา ชุติบุตร>
ผลการดำเนินงาน ของกลุ่มนิเทศ ฯ ปี 2548
download คำบรรยาายการนำผลการประเมิน ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
download คำบรรยาย การวัดประเมินผลตามสภาพจริง ฉบับ 1 และ ฉบับ2
download สานฝันการคิดรร.ในฝัน
download บูรณาการ
download ทักษะดำรงชีวิต
ผลสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ตัวบ่งชี้ที่แสดงลักษณะพฤติกรรมจากแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

การเขียนรายงานการวิจัย (filezip)  [มณนิภา ชุติบุตร]
การเขียนรายงานประเมินตนเอง
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัยเพื่อ การประกันคุณภาพภายนอก
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) การสอนจะไม่ใช่เรื่องยาก [อ่านต่อ]