คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการสอบ สพม.1 จำนวน 12 ศูนย์ รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารดำเนินการสอบ จาก สทศ. เพื่อนำไปจ่าย ให้กับสนามสอบ O-NET ทุกสนามสอบ รวม 129 (โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่น ๆ สนามสอบ วันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2557