กิจกรรมการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2556
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
21 พฤศจิกายน 2555 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หัวข้อ "บทบาทของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ในการนิเทศภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 7"
โรงเรียนศึกษานารี