กิจกรรมการดำเนินโครงการ และดาวโหลดเออสาร
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประชุมคณะกรรมการจัดทำ เอกสาร ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 1- 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (บางแวก)

  ประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

  เผยแพร่เอกสารชุดพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 พร้อม CD (1ชุด จำนวน 4 เล่ม)

การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น POWER POINT และ การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชาติ แจ่มนุช และคณะ
- การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น | - การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน