ปีการศึกษา 2557

รูปแบบและจำนวนข้อสอบของการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6


ผลการสอบ O-NET ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี 2554- 2555-2556 ผลการสอบ LAS ม.5 ปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ O-NET ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี 2554- 2555-2556 ผลการสอบ LAS ม.2 ปีการศึกษา 2556
   

  ปีการศึกษา 2556

การสอบ O-NET

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1-2 ก.ค.57 ประชุมนำเสนอผล O-NETและLAS (POWERPOINT) โรงเรียน ชิโนรส
15 มี.ค.2557 ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น 3. ปีการศึกษา 2556 WWW.niets.or.th
มี.ค.57 ส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. กลุ่มงานวัดผลฯ
10 ก.พ. 2557 - เขตฯ รับกระดาษคำตอบ จากศูนย์สอบ
- เขตฯ ส่งกระดาษคำตอบให้ สทศ.
โรงเรียนไชยฉิมพลี
8 – 9 ก.พ.2557 สอบ O-NET ม3. ปีการศึกษา 2556 ณ สถานศึกษา
คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ สถานศึกษา
7 ก.พ. 2557 เขตส่ง ข้อสอบ O-NETของ สทศ. ให้แก่ศูนย์เครือข่ายการสอบ ณ โรงเรียนชิโนรส
6 ก.พ. 2557 เขตฯ รับข้อสอบ O-NET จาก สทศ. ณ โรงเรียนชิโนรส
23 - 24ม.ค.2557 ประชุมชี้เเจงสนามสอบ O-NET 2 วัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (บางแวก)
15 ม.ค. 2557 ประชุมชี้เเจงประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ O-NET ณ ห้องเพชรเกษม (บางแวก)

การสอบ LAS

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
30 มี.ค.2557 ประกาศผลสอบ LAS ม 2 และม. 5  
10 ก.พ.2557 เขตฯ รับกระดาษคำตอบ LAS ชั้น ม.2 และม.5 จากโรงเรียน ห้องอรุณอัมรินทร์
5- 6 กพ. 2557 สอบ LAS ม 2 และม. 5 ณ สถานศึกษา
คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS ณ สถานศึกษา
4 ก.พ.2557 เขตฯ จ่ายข้อสอบ LAS ชั้น ม.2 และม.5 ให้แก่โรงเรียน ณ โรงพิมพ์คุรุสภา
26-30 ธ.ค. 2556 จัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ ศน.กลุ่มงานวัดผลฯ
29 พย.2556 ชี้เเจงการจัดทำข้อสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนชิโนรส

 

 

 
 

   ปีการศึกษา 2555

 
28 มีนาคม 2556 สพม.1 จัดประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมStudent 2551 v.2:8 โดยนายวิศิษฐ์ศักดิ์ แสงพรหมศรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1(บางเเวก)

1มีนาคม 2556 การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน (80:20) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1(บางเเวก)

6 -7 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดสอบ  LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ทุกโรงเรียน

2 -3 กุมภาพันธ์  2555

กำหนดสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกโรงเรียน

17 ธันวาคม  2555 

ทดลองใช้ข้อสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  3 สาระการเรียนรู้  (สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพ) 

โรงเรียน วัดเขมาภิรตาราม  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี)


12 พ.ย.2555 ประชุมการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ

รร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

15 -17 พ.ย. 2555   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)    
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  (วิทยาศาสตร์)
  โรงเรียนสตรีวิทยา  (ภาษาต่างประเทศ)
  โรงเรียนศรีอยุธยาฯ (ศิลปะ)
  โรงเรียนทวีธาภิเศก   (การงานอาชีพฯ)
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ(สังคมศึกษา)
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  (สุขศึกษาฯ)
  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (ภาษาไทย)