โครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปี2556
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ปี 2556
แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ
กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนดาวโหลดเครื่องมือจาก ฐานข้อมูลโรงเรียน (http://www.stabdb.com/school/)
และจัดเก็บข้อมูล | สั่งการสพฐ.
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
15 มีนาคม 2556 จัดประชุมการรายงานผลคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดของจุดเน้น สพม.1
25 มีนาคม 2556 โรงเรียนรายงานคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดของจุดเน้น โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
1   เมษายน 2556 สพม.1 สังเคราะห์ข้อมูลของทุกโรงเรียนรายงาน สพฐ. สพม.1
พฤษภาคม 2556 จัดประชุมกิจกรรมการเพิ่มผลสัมฤทธิ์โรงเรียนโรงเรียนในฝัน สพม.1
 
 
โครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2555
โครงการโรงเรียนในฝัน
  -  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากล ด้านการจัดการเรียนรู้แบบค้นคว้าอิสระ
  -  ประเมินสื่อนวัตกรรมครูโรงเรียนในฝัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษที่สอง
  - จัดประชุมปฏิบัติการรายงานผล การดำเนินงานตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 กันยายน 2555 (67 โรงเรียน) เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถรายงานผลฯ ผ่านระบบออนไลน์ไดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ สถานศึกษารายงาน ครั้งที่ 1     ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 โรงเรียนคลิกรายงาน ที่นี่
      -  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
      -  จัดประกวดนวัตกรรม 
รายชื่อคุณครูที่มีนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ และยินดีให้เผยแพร่ผลงาน ( ปี งบประมาณ 2555)