รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่น 1 และ 2
ตารางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

24-28 กันยายน 2555

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2555  ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร

19 ตุลาคม 2555

ประชุมปฏิบัติการวิพากย์ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม สพฐ. 1

31 ตุลาคม 2555       ถึง
2 พฤศจิกายน 2555

ประชุมปฏิบัติการปรับแก้เป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

14 ธันวาคม 2555

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกรุงเทพมหานคร โรงเรียน Intensive จำนวน 8 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดราชโอรส