การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET และข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562
โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเทคโนโลยี สสวท.

  เอกสารพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เอกสารการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง   เครื่องมือการตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนคุณธรรม 11 เล่ม

ความเคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

เอกสารวิชาการ
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005