สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET และข้อสอบมาตรฐานกลางโดบขอเชิญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และผู้รับผิดชอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รวมสนามสอบละ ๒ คน สำหรับโรงเรียนที่เป็นประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณ O-NET เพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น ๓ คน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (บางแวก) โดยขอให้กรอกแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม๘ มกราคม ๒๕๖๒
แจ้งรายชื่อที่นี่

PP การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ (The Idle Residence) จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดเทคโนโลยี สสวท.

  เอกสารพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เอกสารการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง   เครื่องมือการตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนคุณธรรม 11 เล่ม

ความเคลื่อนไหวเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

เอกสารวิชาการ
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005