หน้าหลัก
 
เอกสารวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
เอกสารประกอบACTIVE
PP
แบบฝึก
การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน (8พค.61)

แบบฝึก (8 พค61)

คลี่ตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิด 8 สาระการเรียนรู้
แบบฝึก

หลักสูตรคณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง 61 | ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ฉบับปรังปรุง 61 | คูมือคณิตศาสตร์ระดับประถม
ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุง

ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์

    PP บรรยาย สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 
การบันทึกหลังสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ (PLC)