แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้ สถานศึกษามีความเข้มเเข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผล ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา


ที่ตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการ สพม.1 ปี 2554 จำนวน 27 ศูนย์

 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
โรงเรียนที่เป็นที่่ตั้งศูนย์ฯ  
       
1 ภาษาไทย รร.ราชวินิต มัธยม  
2 คณิตศาสตร์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  
3 วิทยาศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษา  
4 เคมี รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล  
5 ชีววิทยา รร.เทพศิรินทร์  
6 ฟิสิกส์1 รร.เตรียมอุดมศึกษา  
7 ดาราศาสตร์ รร. สามเสนวิทยาลัย  
8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รร.สุวรรณารามวิทยาคม  
9 ประวัติศาสตร์ รร.โยธินบูรณะ  
10 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.มัธยมวัดสิงห์  
11 ศิลปะ รร.สตรีวัดระฆัง  
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.ทวีธาภิเศก  
13 คหกรรม
รร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์์  
14 คอมพิวเตอร์ รร.สามเสนวิทยาลัย  
15 ภาษาอังกฤษ รร.สตรีวิทยา  
16 ภาษาฝรั่งเศส รร.ศึกษานารี  
17 ภาษาจีน รร.ไตรมิตรวิทยาลัย  
18 ภาษาเยอรมัน รร.เตรียมอุดมศึกษา  
19 ภาษาญี่ปุ่น รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
20 ภาษาอาหรับ รร. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
21 ภาษาเกาหลี รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  
22 English Program รร.โยธินบูรณะ  
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) รร.สตรีอัปสรสวรรค์  
24 กิจกรรมลูกเสือ รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  
25 กิจกรรมเนตรนารี/ยุวกาชาติ/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย  
26 ศูนย์พัฒนาห้องสมุด รร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์์  
27 ศูนย์อาเซียน บางปะกอกวิทยาคม