สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในกลุ่มดีและกลุ่มพัฒนา จำนวน 40 โรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 รายวิชา และมีการเสริมเติมเต็มของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสาระ และได้จัดทำเอกสาร "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)" คลิกดาวโหลด

สพม.1 จัดประชุมสัมมนาสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่วันที่ 12 กันยายน 2560ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท ถ.ศรีอยุธยา ซ.ศรีอยุธยา 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ดาวโหลด 1 Introduce the Standard for 4th round(2559-63) โดยรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ | 2ร่าง ppt การประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้ฯ 16 ส.ค. 2560โดยรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ | 3 ประกันคุณภาพอย่างไรให้ได้มาตรฐาน โดยดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์

Power Point ประกอบการประชุมชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ดาวโหลด     

Powerpoint เรื่อง "การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1"
ดาวโหลด    

   การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

   คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา ของ สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    
ดาวโหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฉบับปรับปรุง


แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

เอกสารจัดอบรมวิทยากรแกนนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551