การประชุมสัมมนาบุคลากรหลักโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

        ตามที่กระทรวงศึกษามีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในสังกัด โดยมอบหมายให้ สพฐ. จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษาฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
สพม.1 จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนาบุคลากรหลักโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น ณ หอประชุมวาสุกรี
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย


          ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 1 คน
3. ครู ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 2 คน
 

คลิก..แบบตอบรับที่นี่