โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ โดยประธานตรวจเยี่ยมรับรอง ได้แก่ นายอุฤทธิ์ บุญมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับผู้แทนจากศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ดร.ไพจิตร สดวกการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ และศึกษานิเทศก์ สพท. กทม. 3
 

DSCN6844 DSCN6848 DSCN6816    
DSCN6814 DSCN6836 DSCN6839    
   

ขอชื่นชม....โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้นำเสนอผลงานที่เน้นกระบวนการเรียนรอย่างเป็นรูปธรรม คือ นักเรียนได้เเสดงพฤติกรรมถึง ความเป็นคนดี ความเป็นคนเก่ง และมีความสุข ใช้ ICT กับการเรียนรู้ และมีผลงานแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยนำหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ชิ้นงาน รวมถึงสุนทรียศิลป์ ทั้งศิลปะ ดนตรี และกีฬาซึ่งผลที่ปรากฏดังกล่าวสะท้อนถึง การทำงานตามแผนกลยุทธ นับตั้งแต่การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม คุณครูมีส่วนร่วม ตลอดจนชุมชน สมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง