โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ โดยประธานตรวจเยี่ยมรับรอง ได้แก่ นายอุฤทธิ์ บุญมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพท.กทม.3 เป็นรองประธาน พร้อมกับผู้แทนจากศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ดร.ไพจิตร สดวกการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ คณะกรรมการจาก สพฐ. และศึกษานิเทศก์ สพท. กทม. 3  
    ในการตรวจเยี่ยม โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้แสดงศักยภาพของนักเรียน อย่างเป็นรูปธรรมด้านการนำเสนออย่างมั่นใจ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์   เคมี   ชีว   วิทย์กายภาพ    ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์  ภาษาไทย   แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ  ระบบการดูแลสุขภาพกาย ทักษะทางสังคม เป็นต้น โดยการนำเสนอได้บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการ สาระ และหลักการนำไปใช้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายอุปถัมป์ที่เข้มแข็ง ความร่วมมือร่วมใจของครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ชุมชน ผู้ปกครอง ภายใต้ผู้นำทีมการบริหารจัดการที่เข้มเเข็ง คือ ผอ.อำนวย พลชัย

01 010 05 013 014 015
016 017 018 019 02 020
09 03 04 08 012 07