ข่าวความเคลื่อนไหว กลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต  ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISAวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ (The Idle Residence) จังหวัดปทุมธานีให้แก่ครู ดาวโหลด Power | ภาพประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และกำหนดการกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยมีนายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธาน มีผู้บริหารและครู เข้าร่วมประชุม 650 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
" วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้ครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องร้อยรัดกันไป ตามลักษณะธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งกิจกรรม การเรียนการสอน การวัดประเมินผล โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ และไม่ได้จัดสอบ O-NET ส่วนใหญ่มีเป้าหมายด้านทักษะกระบวนการ ผลผลิต ฉะนั้น การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล คงต้องใช้หลายวิธ ี ตลอดจนคุณลักษณะ เจตคติต่าง ๆ มากกว่าการบรรยาย การวัดประเมินผลก็เช่นกัน ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 และกำลังสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องเรียนรู้ จากการปฏิบัติให้เกิดทักษะพื้นฐาน นำไปสู่ฝีมือขั้นสูง หรือหากได้รับการส่งเสริม โดยใช้กระบวนการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ จากการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี อันจะนำไปพัฒนาตามความถนัดและสนใจถึงขนาดเป็นอาชีพของตนเองได้
ภาพก่ีอบรม วันที่ 27 มีนาคม | 28 มีนาคม | 29 มีนาคม 2561|


กลุ่มนิเทศ สพม.1 ร่วมกับโรงเรียนสตรีวิทยา จัดประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สสวท. วันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีผู้บริหารและครู 68 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน

กลุ่มนิเทศ สพม.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561
และชี้แจงการบริหารงบประมาณด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
บางแวก

การประชุมการดำเนินการจัดสอบ O - NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 วันที่18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 โดยมี รองวิชาการ สนามสอบละ 2 คน สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายการสอบ เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินอีก 1 คน รวมเป็น 3 คน
1. เพื่อชี้แจง เน้นย้ำความเข้าใจในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการจัดสอบของ สทศ. (สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ) 2 สนามสอบวางแผนการจัดคณะกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลาง 3 งบประมาณในการดำเนินงาน   
 ดาวโหลดเเบบฟอร์มการจัดสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมถอดประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในกลุ่มดีและกลุ่มพัฒนา จำนวน 40 โรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 รายวิชา และมีการเสริมเติมเต็มของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสาระ และได้จัดทำเอกสาร "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)" คลิกดาวโหลดเอกสาร