บุคลากร กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

                       นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
วุฒิ บธ.บ (การบัญชี) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
ความรับผิดชอบ
งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
นางศันสนีย์ จันไกรผล
วุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 


นางขันธ์ธนา  สุทธิกรณ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา


นางสาวบุณยนุช  มีพันธุ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ  
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
 


นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้


นางอัจฉรา มากแก้ว
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ
งานนิเทศ ติดตามประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
   


นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์

ความรับผิดชอบ
งานนิเทศ ติดตามประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 


นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

นางสาวสุภาวดี  คำนาดี

ความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- การศึกษาพิเศษ

นางวริภัทร เหล่าคุ้ม
วุฒิ ปริญญาโท
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา โทร 024102044 FAX ต่อ 709