ดาวโหลดเอกสารประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพ สพม.1

     หนังสือหลักสูตรสัมมนานักประเมินแนวใหม่    

   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  

ใบเเทรกคำผิดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 24_10_61) รูปแบบ Word
   
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ รูปแบบ  PDF

การกระกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561

ขีดจำกัดล่าง กทม.ปีการศึกษา 2559

Power Point เรื่อง ประกอบการประชุมชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Power Point "การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1"
วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปี 2554)

การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องประกาศให้ใช้มาตรฐาน ณ วันที่ 11-10-2016

1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม

2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2559 โดย ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
( 30 - 31 สิงหาคม 2559)  

แนวทางการประเมินการประเมินคุณภาพรอบ4 โดย ดร. คมศร วงษ์รักษา ( 30 - 31 สิงหาคม 2559)

การประกันคุณภาพภายใน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การประเมินแบบองค์รวมฯ โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์   ( 30 - 31 สิงหาคม 2559)

การทำหน้าที่ผู้ประเมิน : สมรรถนะและเเนวทางปฏิบัติ โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ( 30 - 31 สิงหาคม 2559)

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการในรอบปี กับมาตรฐานการศึกษ( 30 - 31 สิงหาคม 2559)

กรอบยุทธศาสตร์ "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดนนทบุรี" โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย( 30 - 31 สิงหาคม 2559)

รูปแบบรายงานประจำปี ๒๕๕๘ (กรณีร.ร.ใช้ 16 มาตรฐาน) ปก |รายงาน

รูปแบบรายงานประจำปี ๒๕๕๘ (กรณีร.ร.ใช้ 12 มาตรฐาน) ปก |รายงาน

"มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1"

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ปีงบประมาณ 2558
เอกสารรูปเล่มรายงานบทที่ 1-5
| ปก |สารบัญ | คำนำ


รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2557   ปก | รูปแบบรายงาน

บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด (รอบที่ 2 สพม.1)

การประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพม.1

ประกาศผู้ทรงคุณวุฒ [.ZIP]

คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด [.rar]

เอกสารรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด [.rar]


POWERPINTการประชุมการประกันคุณภาพ 2557[.rar]


รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

ประกาศ สมศ.รายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ในปีงบประมาณ 2557 ของช่วงการประเมินระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์  2557 (จำนวน 26โรงเรียน)


รายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ในปีงบประมาณ 2557 ของช่วงการประเมินระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์  2557 (จำนวน 26โรงเรียน)


แบบฟอร์มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี2556 (.rar)

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา

เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.1  วันที่ 11  – 12 กันยายน   2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารหอประชุมพญาไท  ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 5  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

เอกสารบรรยาย การอบรมสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลัก Balanced Scorecard และ  Key    Performance   Indicator   ระหว่างวันที่  28 – 29  สิงหาคม   2556   ณ  ห้องประชุมจันทรา – กาญจนาภิเษก  ชั้นที่ 8  อาคาร 15 ชั้น 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1

รายงานประจำปี 2555 | ปก

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 กับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ]์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับการวางแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา [ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ]์

Power Point ประกอบการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประเมินระบบฯ และประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดย ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ และคณะ

แนวคิดการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานงานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา[รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์]


การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ : ประกันคุณภาพภายในก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพสูง 2558


ปฏิบัติการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ [รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์]


การประเมินโครงการ<อ.วิรัตน์ ขวัญยืน>

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา<ดร.พิชิต>