กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว ดาวโหลดเอกสาร/PowerPoint การประชุมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปี2555 - ปัจจุบัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่องผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
 

ประกาศประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่องการคัดเลือกรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557

 ประกาศสพม.1 เรื่องผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกของสถานศึกษา (ปี 2555)

สพม.1 จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.1  วันที่ 11  – 12 กันยายน   2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารหอประชุมพญาไท  ถนนศรีอยุธยา ซอยศรีอยุธยา 5  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และยังมีความรู้ ประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย ( เช่น  เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา  น้อยกว่า 2 ปี   เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา น้อยกว่า 3 ปี  หรือเป็นครูที่อยู่ในทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้น) ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง

สพม. 1 ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  อบรมสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลัก Balanced Scorecard และ  Key    Performance   Indicator   ตามโครงการเผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการสู่สังคม  และโครงการการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ให้หัวหน้างานแผนของโรงเรียนทุกโรงเรียน    และเรื่องการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษาให้หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่  28 – 29  สิงหาคม   2556   ณ  ห้องประชุมจันทรา – กาญจนาภิเษก  ชั้นที่ 8  อาคาร 15 ชั้น 

สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (ช่วงการประเมินระยะที่ 1 และระยะที่ 2) 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2555  พร้อมทั้งกำหนดการส่งรายงานประจำปี (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2554  จำนวน 1 ชุดมายังสมศ.รายละเอียด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่  4 กันยายน   2555  ณ อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  วันที่  14 สิงหาคม
   2555  ณ อาคารหอประชุมพญาไท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1